Ograniczenie wyzwalania błysku w związku ze wzrostem temperatury

Podczas wykonywania serii zdjęć z błyskiem, błyskiem stroboskopowym lub błyskiem modelującym, w przypadku którego lampa błyskowa jest wielokrotnie wyzwalana w krótkich odstępach czasu, temperatura głowicy lampy, baterii i powierzchni w pobliżu komory akumulatora może wzrosnąć.

Podczas wielokrotnego generowania błysków interwał wyzwalania błysku zwiększa się stopniowo w zakresie do ok. 4 sek. w celu uniknięcia zużycia lub uszkodzenia głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania. Podczas dalszego wielokrotnego wykonywania serii błysków w tym stanie wyzwalanie błysku podlega ograniczeniu.

Ponadto podczas działania funkcji ograniczenia wyzwalania błysku wyświetlana jest ikona ostrzeżenia, która informuje o wzroście temperatury, a interwałowi wyzwalania błysku (z którym można fotografować z lampą błyskową) zostaje automatycznie nadana wartość wynosząca ok. 8 sekund (poziom 1) lub ok. 20 sekund (poziom 2).

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Gdy wewnętrzna temperatura lampy błyskowej wzrośnie, ostrzeżenie jest wyświetlane na dwóch poziomach. Podczas wielokrotnego wykonywania serii błysków, częściej w stanie poziomu 1, stan zmienia się na poziom 2.

Wyświetlacz / Ton Poziom 1
(interwał wyzwalania błysku: Około 8 sekund)
Poziom 2
(interwał wyzwalania błysku: Około 20 sekund)
Ikona Wzrost temperatury (ograniczenie błysku) poziom 1 Wzrost temperatury (ograniczenie błysku) poziom 2
Podświetlenie panelu LCD Świeci Miga
Sygnał „bip” Przy ustawieniu C.Fn-06 równym 0: Ostrzegawczy sygnał „bip” włączony

Ostrzeżenie dotyczące wzrostu temperatury lampy modellingowej

Ekran ostrzegawczy pojawia się gdy wzrasta temperatura lampy modellingowej.

Naciśnij dżojstik w pionie lub naciśnij przycisk Cofnij aby usunąć ostrzeżenia na ekranie ostrzegawczym.

Jeśli temperatura otoczenia lampy modellingowej staje się zbyt wysoka, lampa może się przyciemnić lub wyłączyć.

Wyświetlanie Poziom 1 Poziom 2
Ikona Wzrost temperatury (ograniczenie błysku) poziom 1 Wzrost temperatury (ograniczenie błysku) poziom 1 Wzrost temperatury (ograniczenie błysku) poziom 2 Wzrost temperatury (ograniczenie błysku) poziom 2
Wł. Wył. Wł. Wył.
Jasność Przy ustawieniu maksymalnej jasności: przyciemniona Wył.

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze akumulatora

Poniższy symbol pojawia się gdy wzrasta temperatura lampy modellingowej. Następnie ekran powraca do tego samego stanu jak ostrzeżenie o rosnącej temperaturze ().

Maksymalna liczba błysków w serii i przerwanie korzystania z lampy

W poniższej tabeli podano liczbę błysków w serii, po której ukazuje się ostrzeżenie (poziom 1) oraz niezbędny czas przerwania korzystania z lampy (wartość orientacyjna) aż do wznowienia normalnego fotografowania z lampą błyskową.

Funkcja Liczba błysków w serii, po której ukazuje się ostrzeżenie poziomu 1 (orientacyjnie) Niezbędny czas przerwania korzystania z lampy (wartość orientacyjna)
Pokrycie błysku
14 mm - 135 mm 150 mm - 200 mm
Pełna nieprzerwana emisja () Napęd wentylatora 170 razy lub więcej 160 razy lub więcej 50 min lub dłużej
Zatrzymanie wentylatora 50 razy lub więcej
Błysk modelujący () Napęd wentylatora 130 razy lub więcej
Zatrzymanie wentylatora 50 razy lub więcej
Błysk stroboskopowy () Różni się w zależności od warunków wyzwalania -

Ustawione na ręczny błysk i pomiar dokonany według standardów naszych testów

PRZESTROGA

 • W przypadku ciągłego wyzwalania błysków nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora.

  Podczas wykonywania serii zdjęć z błyskiem lub błyskiem modelującym, w przypadku którego lampy błyskowe są wielokrotnie wyzwalane w krótkich odstępach czasu, nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora. Głowica lampy, akumulator i powierzchnia w pobliżu komory akumulatora nagrzewają się, co stwarza ryzyko doznania oparzeń.

Przestroga

 • Nie należy otwierać ani zamykać pokrywy komory akumulatora, gdy wyzwalanie błysku podlega ograniczeniu. Takie postępowanie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ograniczenie wyzwalania błysku zostaje wyłączone.
 • Nawet w przypadku, gdy ostrzeżenie poziomu 1 nie jest wyświetlane, interwał wyzwalania błysku będzie wydłużany, w miarę jak głowica lampy zaczyna się nagrzewać.
 • Jeżeli zostanie wyświetlone ostrzeżenie poziomu 1, należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 50 minut.
 • Nawet jeśli zaprzestanie się wyzwalania błysku po wyświetleniu ostrzeżenia poziomu 1, może zostać wyświetlone ostrzeżenie poziomu 2.
 • W trakcie fotografii z lampą błyskową w trybie błysku ETTL lub przy wysokich temperaturach, liczba błysków może być ograniczona do mniejszej liczby niż te wymienione w tabeli.
 • Informacje dotyczące liczby wyzwolonych błysków znajdują się na stronie „Pierwsze kroki i czynności podstawowe”, „Błysk stroboskopowy” lub stronie „Błysk modelujący”.
 • Lampa błyskowa może nie wyzwolić błysku w rzadkich przypadkach ze względu na czynniki środowiskowe, takie jak wzrost temperatury.
 • Wyświetlana liczba błysków w serii do momentu ostrzeżenia (poziom 1) to liczba określająca ile EL-1 używanych jest samodzielnie i oraz w połączeniu z akumulatorem CP-E4N (sprzedawane oddzielnie). Kiedy używane jest zewnętrzne źródło zasilania, inne niż CP-E4N, wyświetlana liczba błysków w serii do pojawienia się ostrzeżenia (poziom 1) jest mniejsza.
 • Korzystając z adaptera dyfuzora, kolorowych filtrów oraz kiedy adapter dyfuzora i filtry kolorowe używane są razem, liczba błysków w serii do momentu wyświetlenia się ostrzeżenia delikatnie się zmniejsza.
 • Jeśli funkcja indywidualna P.Fn-06-1 jest ustawiona w pozycji (), sygnał ostrzegawczy nie będzie emitowany, nawet gdy użytkowanie lampy będzie ograniczone.
 • Po ustawieniu funkcji C.Fn-22-1 (), ostrzeżenie z podświetleniem panelu LCD nie zostanie wyświetlone, nawet jeśli temperatura głowic lamp wzrośnie.
 • W przypadku korzystania z zewnętrznego pojemnika na baterie CP-E4N (sprzedawany oddzielnie) należy również zapoznać się z instrukcją obsługi CP-E4N.