Ustawienia funkcji bezprzewodowej wykorzystującej transmisję radiową

E-TTL II / E-TTL Podczas radiowej transmisji bezprzewodowej i fotografowania z automatycznym błyskiem, wykonaj następujące kroki, aby ustawić nadajnik i odbiornik.

Ustawienia nadajnika

 1. Ustaw Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / połączonego przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąNADAJNIK.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąNADAJNIK, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Wybierz metodę wyzwalania błysku.

  • Wciśnij dżojstik w pionie.
  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać (1), a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień ALL A:B A:B C, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.

Ustawienia odbiornika

 1. Ustaw Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąODBIORNIK.

  • Skonfiguruj ustawienia lampy, która ma pełnić funkcję jednostki odbiorczej.
  • Wybierz Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiowąODBIORNIK w taki sam sposób jak w przypadku ustawiania jednostki nadawczej.

Przestroga

 • Aby przejść do normalnego fotografowania z lampą błyskową, należy nacisnąć przycisk WIRELESS OFF w celu skasowania ustawień komunikacji bezprzewodowej (nadajnik/odbiornik).

Ustawianie kanału transmisji/identyfikator łączności radiowej

Zastosuj poniższą procedurę do ustawienia kanału transmisji i bezprzewodowych identyfikatorów radiowych (ID) dla jednostki nadawczej. Ustaw ten sam kanał oraz ID dla jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej. Szczegółowe informacje na temat obsługi jednostki odbiorczej znajdują się w instrukcji obsługi lampy Speedlite wyposażonej w funkcję bezprzewodowej jednostki odbiorczej w transmisji radiowej.

Przestroga

 • W przypadku utworzenia kilku systemów bezprzewodowych lamp błyskowych wykorzystujących transmisję radiową mogą wystąpić zakłócenia między tymi systemami, nawet jeśli dla lamp błyskowych ustawiono różne kanały transmisji. Należy ustawić inny identyfikator łączności radiowej dla każdego kanału.
 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Wybierz element (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać kanał, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Ustaw kanał transmisji.

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z AUTO lub Ch.1 na 15, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 4. Wybierz element (2).

  • Wybierz element ID wykonując te same czynności jak podczas ustawienia kanału transmisji, a następnie przesuń dżojstik do pionu.
 5. Ustaw bezprzewodowy identyfikator radiowy.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać pozycję (cyfrę) do ustawienia, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik do góry lub do dołu lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić cyfrę od 0 do 9, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • W ten sam sposób, co powyżej ustaw 4-cyfrowy numer, a następnie wybierz OK.
  • Po ustanowieniu transmisji między jednostką nadawczą a odbiorczą, kontrolka ŁĄCZE będzie świecić światłem zielonym.

Wyszukiwanie i ustawianie kanałów transmisji jednostki nadawczej

Można skanować stan sygnału radiowego i ustawiać kanał transmisji jednostki nadawczej automatycznie lub ręcznie. Jeśli wybrano ustawienie „AUTO”, automatycznie ustawiany jest ponownie kanał o najlepszym sygnale. Podczas ręcznego ustawiania kanału można ponownie ustawić kanał transmisji, korzystając z wyników wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie z ustawieniem „AUTO”

  1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

  2. Uruchom wyszukiwanie.

   • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz SCAN, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
   • Wybierz OK.
   • Przeprowadzane jest wyszukiwanie i ustawiony zostaje ponownie kanał o najlepszym sygnale.
 • Wyszukiwanie, gdy ustawiony jest kanał z zakresu od 1 do 15

  1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

  2. Uruchom wyszukiwanie.

   • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz SCAN, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
   • Wybierz OK.
   • Przeprowadzane jest wyszukiwanie, a status sygnału jest wyświetlany na wykresie.
   • Im wyższa wartość kanału na wykresie, tym lepszy sygnał radiowy.

  3. Ustaw kanał.

   • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać Ch.1 na 15.
   • Przesuń dżojstik do pionu, aby wybrać kanał.

ŁĄCZE Lampa i wskaźnik połączenia

Stan transmisji można sprawdzić na podstawie kontrolki stanu naświetlania ŁĄCZE lub ikony wyświetlanej na panelu LCD.

Status Opis Działanie
Świeci Transmisja OK
Wył. Nie połączono Sprawdzanie kanału i identyfikator
Wył. Zbyt wiele jednostek Ustaw całkowitą liczbę jednostek nadawczych i odbiorczych na 16 lub mniej.
Miga Błąd Wyłącz i włącz ponownie jednostkę nadawczą i jednostkę odbiorczą.
Świeci Transmisja OK*1
Świeci Transmisja OK*2

1: Kiedy strona nadawcza połączona jest z dodatkowym nadajnikiem

2: Kiedy strona nadawcza podłączona jest do serii zdjęć

Wyświetlanie Opis Działanie
Połączenie bezprzewodowe nadajnika / Połączenie bezprzewodowe odbiornika Transmisja OK
Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo / Odbiornik nie jest połączony bezprzewodowo Nie połączono Sprawdzanie kanału i identyfikator
Błąd bezprzewodowej jednostki nadawczej / Błąd bezprzewodowej jednostki odbiorczej Zbyt wiele jednostek Ustaw całkowitą liczbę jednostek nadawczych i odbiorczych na 16 lub mniej.
Błąd Wyłącz i włącz ponownie jednostkę nadawczą i jednostkę odbiorczą.
SUB SENDER Transmisja OK*1

1: Kiedy strona nadawcza połączona jest z dodatkowym nadajnikiem

Przestroga

 • Jeśli kanały transmisji jednostki nadawczej i odbiorczej są różne, nie nastąpi wyzwolenie błysku jednostki odbiorczej. Należy ustawić taki sam numer albo wybrać ustawienie „AUTO” dla obu urządzeń.
 • Jeśli bezprzewodowe identyfikatory radiowe jednostki nadawczej i odbiorczej są różne, jednostka odbiorcza nie będzie błyskać. Należy ustawić taki sam numer.

Wyzwalanie błysku jednostki/ek WŁ. / WYŁ.

Można zdefiniować, czy jednostka nadawcza sterująca jednostką odbiorczą ma wyzwalać błysk jako lampa bezprzewodowa. Jeżeli wyzwalanie błysku jednostki nadawczej znajduje się w pozycji WŁ., błysk wyzwala się w ramach grupy błysku A.

 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Wybierz element w (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Ustaw wyzwalanie błysku nadajnika.

  • Przekręć Pokrętło wybierania aby ustawić wyzwalanie błysku w nadajniku na WŁ. / WYŁ., a następnie przesuń dżojstik do pionu.
   • Błysk jednostki nadawczej ON: Błysk jednostki nadawczej ON
   • Błysk jednostki nadawczej OFF: Błysk jednostki nadawczej OFF

Funkcja pamięci

Można zapisać ustawienia komunikacji bezprzewodowej w jednostce nadawczej i w jednostce odbiorczej, aby móc użyć ich później. Korzystając z każdej jednostki nadawczej odbiorczej osobno aby zapisać lub wczytać jej ustawienia.

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wybierz MEMORY.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz MEMORY, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Zapisz lub załaduj ustawienia.

  Zapisz

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień ZAPISZ, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień OK, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.

  Pobierz

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień POBIERZ, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień OK, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Zapisane ustawienia zostaną ustawione.