Řešení potíží

Pokud dojde k potížím s bleskem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Jestliže pomocí těchto Pokynů k řešení potíží příslušné potíže nevyřešíte, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko společnosti Canon.

Související s napájením

Baterie nelze nabíjet pomocí nabíječky.

 • Nabíjení neprobíhá, když je zbývající kapacita baterie 90 % nebo více.
 • Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj LP-EL od společnosti Canon.

Indikátor nabíjení rychle bliká.

 • Pokud dojde (1) k potížím s nabíječkou baterií nebo baterií nebo (2) k selhání komunikace s baterií (s bateriovým zdrojem jiné značky než Canon), ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení bude vysokou stálou rychlostí oranžově blikat. V případě (1) odpojte zástrčku napájení nabíječky ze zásuvky elektrické sítě. Odpojte baterii z nabíječky a poté ji do ní znovu připojte. Počkejte několik minut a poté znovu připojte zástrčku napájení do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

Indikátor nabíjení nebliká.

 • Je-li vnitřní teplota baterie připojené k nabíječce příliš vysoká, přestane nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet (indikátor nesvítí). Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu nadměrně zvýší teplota baterie, nabíjení se automaticky zastaví (indikátor bliká). Jakmile teplota baterie klesne, nabíjení bude automaticky pokračovat.

Objeví se [Cannot communicate with battery Use this battery?].

 • Bateriový zdroj je možná vadný. Je-li vadný, vyměňte jej a nový bateriový zdroj.
 • V zájmu bezpečnosti doporučujeme originální bateriový zdroj LP-EL.
 • Budete-li dále používat bateriový zdroj, který nadále není schopen komunikace, doba nabíjení blesku se z bezpečnostních důvodů prodlouží.
 • Baterie vyjměte a vložte zpět ().
 • Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým hadříkem.

Baterie se rychle vybíjí.

 • Používejte plně nabitý akumulátor ().
 • Možná došlo ke snížení výkonu baterie. Kontrola údajů o bateriích a degradaci stavu baterie jsou uvedeny v část Kontrola údajů o bateriích. V případě špatné schopnosti dobití baterie vyměňte baterii za novou.
 • Baterie se vybíjí rychleji při následujících operacích.
  • Modelovací blesk opakovaně několikrát spusťte.
  • Na chvíli zachovejte stav modelovacího světla.
  • Používání bezdrátové funkce

Napájení se samo vypíná.

 • Bylo aktivováno automatické vypnutí napájení. Chcete-li zajistit, aby se napájení automaticky nevypínalo, na obrazovce Uživatelské funkce nastavte C.Fn-01-1 ().

Normální fotografování

Nejde zapnout napájení.

 • Zkontrolujte, zda je zavřený kryt prostoru pro baterii ().
 • Vyměňte baterie za nové.

Blesk Speedlite se neemituje.

 • Zasuňte upevňovací patici zcela do sáněk pro příslušenství fotoaparátu, posuňte zajišťovací páčku doprava a zajistěte blesk Speedlite k fotoaparátu ().
 • Pokud ukazatel CHARGE zůstane zobrazený po dobu přibližně 15 s nebo déle, vyměňte baterie ().
 • Pokud jsou elektrické kontakty blesku Speedlite nebo fotoaparátu znečištěné, otřete kontakty () suchým hadříkem apod.
 • Pokud během krátké doby opakovaně provádíte emitování souvislých záblesků, teplota hlavy blesku se zvýší a emitování záblesků se omezí, interval záblesků se zvýší ().
 • Je-li vnitřní teplota baterie připojené k nabíječce příliš vysoká, přestane nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet. Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu nadměrně zvýší teplota baterie, nabíjení se automaticky zastaví. Jakmile teplota baterie klesne, nabíjení bude automaticky pokračovat ().

Napájení se samo vypíná.

 • Bylo aktivováno automatické vypnutí napájení blesku Speedlite (). Stiskněte tlačítko spouště do poloviny nebo stiskněte tlačítko zkušebního záblesku ().

Snímky jsou podexponované nebo přeexponované.

 • Pokud hlavní objekt vypadá velmi tmavý nebo velmi jasný, nastavte kompenzaci expozice s bleskem ().
 • Pokud je v záběru objekt s vysokou odrazivostí, použijte blokování expozice s bleskem ().
 • Při synchronizaci s vysokými rychlostmi platí, že čím vyšší rychlost závěrky, tím nižší směrné číslo. Přesuňte se blíže k objektu ().

Dolní část snímku je tmavá.

 • Přesuňte se do vzdálenosti nejméně 0,5 m od objektu.
 • Při fotografování ze vzdálenosti do 1 m od objektu sklopte hlavu blesku dolů o  ().
 • Pokud je nasazena sluneční clona, sejměte ji.

Okraj snímku je tmavý.

 • Nastavte pro pokrytí blesku možnost A (automatické nastavení) ().
 • Při ručním nastavení pokrytí blesku nastavte pokrytí blesku širší než zorný úhel fotografování ().
 • Ujistěte se, že není nastavena uživatelská funkce C.Fn-21-1 ().

Snímek je velmi rozmazaný.

 • Pokud je režim fotografování nastaven na Priorita clony AE prioritu clony AE a scéna je tmavá, automaticky se aktivuje synchronizace s nízkými rychlostmi (sníží se rychlost závěrky). Použijte stativ nebo nastavte režim fotografování na programovou automatickou expozici Programová automatická expozice či plně automatický režim (). Upozorňujeme, že také můžete nastavit rychlost synchronizace v nastavení [Rychl.synch. bles. v rež. Av] ().

Pokrytí blesku není nastaveno automaticky.

 • Nastavte pro pokrytí blesku možnost A (automatické nastavení) ().
 • Zasuňte upevňovací patici zcela do sáněk pro příslušenství fotoaparátu, posuňte zajišťovací páčku doprava a zajistěte blesk Speedlite k fotoaparátu ().

Pokrytí blesku nelze nastavit ručně.

 • Sejměte odrazový adaptér ().
 • Zasuňte široký panel ().

Nelze nastavit funkce.

 • Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Proměnlivá automatická expozice Programová automatická expozice Priorita závěrky AE Priorita clony AE Ruční expozice bulb (Režim Bulb) (Pokročilá zóna fotografování).
 • Vypínač napájení blesku Speedlite nastavte do polohy Zapnuté napájení namísto LOCK ().

Modelovací světlo se nerozsvítí.

 • Pokud modelovací světlo zhasne, nechte jednotku 30 minut odpočinout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem

Při plném výkonu přijímací jednotka neemituje záblesky nebo záblesky emituje neočekávaným způsobem.

 • Nastavte vysílací jednotku na Bezdrátové s rádiovým přenosemSENDER a přijímací jednotku na Bezdrátové s rádiovým přenosemRECEIVER ().
 • Nastavte stejné číselné hodnoty pro přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci vysílací jednotky a přijímací jednotky ().
 • Zajistěte, aby se přijímací jednotka nacházela v dosahu přenosu vysílací jednotky ().
 • Spusťte vyhledávání přenosových kanálů a nastavte kanál s nejlepším příjmem rádiového signálu ().
 • Umístěte přijímací jednotku v maximální přímé viditelnosti vysílací jednotky.
 • Přijímací jednotku umístěte přední stranou směrem k vysílací jednotce.
 • Vestavěný blesk fotoaparátu nelze použít jako vysílací jednotku pro bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem.

Snímky jsou přeexponované.

 • Při fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami záblesků A, B a C neemitujte se skupinou záblesků C namířenou směrem k hlavnímu objektu ().
 • Při fotografování s nastaveným režimem blesku pro jednotlivé skupiny záblesků nastavených v nedochází k emitování záblesků více skupinami záblesků nastavenými v ETTL Ext.A směrem k hlavnímu objektu ().

Zobrazí se Varování rychlosti synchronizace.

 • Nastavte rychlost závěrky o 1 krok nižší, než je maximální rychlost závěrky synchronizace blesku ().

Nelze dálkově uvolnit závěrku z přijímací jednotky.

 • Dálkové uvolnění závěrky není možné z přijímací jednotky u fotoaparátů uvedených na trh do roku 2011 nebo typu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D či EOS 1200D.

Osvětlení panelu LCD se zapne a vypne.

 • Panel LCD vysílací jednotky se rozsvěcuje nebo zhasíná podle stavu nabití přijímacích jednotek (skupiny záblesků). Viz část „Osvětlení panelu LCD“.

Propojené fotografování

Nedosáhne se standardní expozice. / Dochází k nerovnoměrné expozici.

 • Pokud během propojeného fotografování emituje záblesky současně více zábleskových jednotek Speedlite, nemusí být dosažena patřičná expozice nebo může dojít k nerovnoměrné expozici. Je doporučeno nastavit blesky Speedlite tak, aby záblesk emitoval pouze jeden z nich, nebo použít samospoušť k oddělení časování záblesků.

Jednotku nelze použít jako jednotku přijímacího fotoaparátu.

 • V případě použití s fotoaparátem uvedeným na trh do roku 2011 nebo typu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D nebo EOS 1200D lze jednotku použít pouze jako „jednotku vysílacího fotoaparátu“. Jednotku nelze použít jako „jednotku přijímacího fotoaparátu“.

Fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem

Při plném výkonu přijímací jednotka neemituje záblesky nebo záblesky emituje neočekávaným způsobem.

 • Nastavte vysílací jednotku na Bezdrátový optický přenosSENDER a přijímací jednotku na Bezdrátový optický přenosRECEIVER ().
 • Nastavte stejné číselné hodnoty pro přenosové kanály vysílací jednotky a přijímací jednotky ().
 • Zajistěte, aby se přijímací jednotka nacházela v dosahu přenosu vysílací jednotky ().
 • Namiřte bezdrátový senzor přijímací jednotky směrem k vysílací jednotce ().
 • Umístěte přijímací jednotku v maximální přímé viditelnosti vysílací jednotky.
 • Pokud jsou vysílací jednotka a přijímací jednotka příliš blízko, nemusí přenos správně fungovat.
 • Při použití vestavěného blesku fotoaparátu jako vysílací jednotky vysuňte vestavěný blesk fotoaparátu a nakonfigurujte nastavení [Bezdrátové funkce] v nastavení [Nastav. vestav. blesku] fotoaparátu.

Vysílací jednotka emituje záblesk.

 • I když je vypnuto emitování záblesků vysílacím bleskem, vysílací blesk emituje malý záblesk pro řízení přijímací jednotky pomocí optického přenosu ().

Snímky jsou přeexponované.

 • Při fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami záblesků A, B a C neemitujte se skupinou záblesků C namířenou směrem k hlavnímu objektu ().