Fotografování s automatickým bleskem s 1 přijímacím bleskem

V této části je popsáno základní plně automatické bezdrátové fotografování při použití blesku EL-1 nasazeného na fotoaparátu (vysílací jednotka) a blesku EL-1 nasazeného jako přijímací jednotka.

 1. Nastavte vysílací jednotku.

  • Nastavte blesk EL-1 připojený k fotoaparátu jako „Vysílací jednotku“ ().
  • Jako vysílací jednotku můžete také využít zařízení vybavené funkcí vysílače bezdrátového fotografování s rádiovým přenosem.
 2. Nastavte přijímací jednotku.

  • Blesk EL-1, který chcete ovládat bezdrátově z vysílací jednotky, nastavte jako přijímací jednotku ().
  • Můžete rovněž použít jiné blesky Speedlite řady EX vybavené funkcí přijímače bezdrátového rádiového přenosu.
 3. Zkontrolujte kanál a ID.

  • Pokud mají vysílací jednotka a přijímací jednotka odlišné přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci, nastavte je na stejnou hodnotu ().
 4. Umístěte fotoaparát a blesk.

 5. Pomocí joysticku na vysílači vyberte REŽIM.

 6. Nastavte režim blesku na ETTL.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte ETTL, pak joystick stiskněte svisle.
  • Přijímací jednotka je nastavena do režimu ETTL automaticky při fotografování řízeném z vysílací jednotky.
  • Zkontrolujte, zda je řízení skupin záblesků nastaveno na ALL.
 7. Zkontrolujte stav přenosu a nabíjení.

  • Zkontrolujte, zda indikátor LINK svítí zeleně.
  • Když je přijímací blesk připravený, bliká zdroj pomocného světla AF přibližně v jednosekundových intervalech.
  • Když je vysílací jednotka nastavená na P.Fn-06-0 (), zvukový signál vysílací jednotky se ozve po dokončení nabíjení všech zábleskových jednotek.
  • Zkontrolujte, zda na panelu LCD vysílací/přijímací jednotky svítí ikona Nabíjení přijímače dokončeno (1) (není zobrazen symbol CHARGE).
  • Podrobnosti o osvětlení panelu LCD vysílače viz část Osvětlení panelu LCD.
  • Zkontrolujte, zda svítí indikátor připravenosti blesku vysílací jednotky.
 8. Zkontrolujte činnost systému.

  • Stiskněte tlačítko zkušebního záblesku vysílací jednotky.
  • Speedlite emituje záblesk. Pokud přijímací jednotka neemituje záblesk, zkontrolujte, zda je umístěna v dosahu přenosu ().
 9. Vyfotografujte snímek.

  • Nastavte fotoaparát a pořiďte snímek stejným způsobem jako při fotografování s normálním bleskem.

Upozornění

 • Když indikátor LINK nesvítí, rádiový přenos není možný. Znovu zkontrolujte přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci vysílací jednotky a přijímací jednotky. Pokud se nelze připojit se stejnými nastaveními, vypněte a znovu zapněte napájení vysílací a přijímací jednotky.

Poznámka

 • Pokrytí blesku vysílací jednotky je nastaveno na 24 mm. Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně.
 • Také můžete emitovat záblesk z vysílače ().
 • Stisknutím tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu můžete emitovat modelovací záblesk ().
 • Pokud je blesk nastaven jako vysílací jednotka, dojde k automatickému vypnutí napájení přibližně po 5 minutách.
 • Dojde-li k automatickému vypnutí napájení přijímací jednotky, zapnete přijímací jednotku stisknutím tlačítka zkušebního záblesku vysílací jednotky.
 • Zkušební záblesk nelze použít, pokud je na fotoaparátu použit časovač záblesku atd.
 • Můžete změnit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí napájení přijímací jednotky (C.Fn-10).
 • Můžete zapnout zvukový signál, který se ozve po dokončení nabíjení všech zábleskových jednotek (vysílacích/přijímacích jednotek) (P.Fn-06).
 • Můžete vypnout blikání pomocného světla AF, když je přijímací jednotka plně nabitá (C.Fn-23).

Osvětlení panelu LCD

Při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem světlo na displeji vysílače bude nebo nebude svítit podle stavu nabití vysílače a přijímače (skupiny blesků).

Osvětlení apanelu LCD vysílací jednotky se rozsvítí, pokud vysílací jednotka a přijímací jednotky nejsou plně nabité. Po plném nabití vysílací a přijímací jednotky se osvětlení panelu LCD přibližně za 12 s vypne.

Když se vysílací jednotka a přijímací jednotka při fotografování začnou nabíjet, panel LCD hlavní jednotky se znovu rozsvítí.

Upozornění

 • Pokud není vysílací jednotka nebo některá přijímací jednotka (skupina záblesků) plně nabitá, na panelu LCD vysílací jednotky se zobrazí CHARGE. Zkontrolujte, že na panelu LCD není zobrazen symbol CHARGE, a vyfotografujte snímek.

Fotografování s více blesky pomocí bezdrátových funkcí

Protože následující funkce nastavené na vysílací jednotce budou v tomto bezdrátovém systému automaticky nastaveny na přijímacích jednotkách, nemusíte přijímací jednotky obsluhovat. Fotografování s bezdrátovým bleskem tak můžete provádět stejně jako normální fotografování s bleskem.

Poznámka

 • Chcete-li nastavit kompenzaci expozice s bleskem a pokrytí blesku samostatně na každé přijímací jednotce, můžete přijímací jednotku také obsluhovat přímo.
 • Pokud je vysílač nastaven na EL-1, lze pořizovat bezdrátové fotografie s pomalou synchronizací a rádiovým přenosem při nastavení blesku 600EXII-RT, 600EX-RT nebo 430EXIII-RT jako přijímače.

O vysílacích jednotkách

Můžete určit dvě nebo více vysílacích jednotek. Při použití více fotoaparátů s připojenými vysílači můžete fotoaparáty přepnout do režimu bezdrátového stroboskopického fotografování za použití stejného osvětlení (přijímačů).

Při použití dvou nebo více vysílacích jednotek se na panelu LCD zobrazí SUB SENDER.

Upozornění

 • Když indikátor LINK zhasne nebo se na panelu LCD zobrazí Vysílač není bezdrátově připojen, znamená to, že jednotka ještě není připojená. Po kontrole přenosového kanálu a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci vypněte a znovu zapněte napájení jednotlivých vysílacích jednotek.
 • Celkový počet vysílačů a přijímačů při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem nesmí přesáhnout 16 jednotek.

Poznámka

 • Můžete fotografovat, i když je vysílací jednotka ve stavu podvysílače.