Fotografowanie sprzężone

Obsługiwane jest fotografowanie sprzężone, w którym fotografowanie aparatem nadawcy automatycznie wyzwala migawkę aparatu odbiorcy. Fotografowanie sprzężone można przeprowadzić z nawet 16 aparatami nadawczymi i odbiorczymi łącznie. Jest ona bardzo przydatna funkcja w sytuacjach, gdy fotografuje się obiekt równocześnie pod wieloma kątami.

Aby skorzystać z funkcji fotografowania sprzężonego, należy podłączyć do aparatu lampy błyskowe Speedlite lub wyzwalacze lamp błyskowych Speedlite Transmitter, które obsługują fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.

(1) Aparat nadawczy

(2) Aparaty odbiorcze

(3) Zasięg transmisji: ok. 30 m

Uwaga

 • Dla wygody, w niniejszym przewodniku aparat EL-10 oraz inne aparaty skonfigurowane do fotografowania sprzężonego nazywane są odpowiednio „aparatem nadawczym” i „aparatami odbiorczymi”.

Przestroga

 • Fotografowanie nie odbywa się jednocześnie, ponieważ aparaty odbiorcze wykonują zdjęcia delikatnie po aparacie nadawczym.

Przed wykonaniem tych kroków, zamocuj lampy Speedlite lub przekaźnik do wszystkich aparatów, które będą używane do fotografowania sprzężonego. Szczegółowe instrukcje na temat konfigurowania innych urządzeń można znaleźć w instrukcji obsługi urządzeń.

 1. Naciśnij przycisk Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / sprzężonego w obszarze przycisków nawigacji Przyciski nawigacji.

 2. Ustaw FOTOGRAFIA POWIĄZANA (sprawdzona).

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję FOTOGRAFIA POWIĄZANA (bez sprawdzania), następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
  • Następnie wyświetl zmiany na FOTOGRAFIA POWIĄZANA (sprawdzona).
 3. Ustaw nadajnik lub odbiornik.

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję Bezprzewodowa transmisja radiowaNADAJNIK lub Bezprzewodowa transmisja radiowaODBIORNIK, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
 4. Naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.

 5. Wybierz opcję pokazaną w (1).

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję a następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
 6. Ustaw tryb błysku.

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać tryb błysku, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
  • Opisy obok Niestandardowy tryb lampy 1Niestandardowy tryb lampy 3 różnią się w zależności od zarejestrowanych ustawień.
  • Szczegółowe informacje opisujące niestandardowe tryby lampy znajdują się w części „Niestandardowe tryby lampy”.
 7. Ustaw kanał transmisji i identyfikator łączności radiowej.

 8. Skonfiguruj fotografowanie na aparacie.

 9. Skonfiguruj wszystkie lampy Speedlite.

  • W ustawieniach fotografowania sprzężonego, ustaw wszystkie lampy Speedlite, których będziesz używać do fotografowania sprzężonego jako nadajniki lub odbiorniki.
  • To samo powtórz dla wszystkich używanych przekaźników.
  • Zmiana roli lampy Speedlite z odbiornika na nadajnik w kroku 3 automatycznie zmienia inne lampy Speedlite (lub przekaźniki), które zostały ustawione jako nadajniki na odbiorniki.
 10. Rozmieść aparaty odbiorcze.

  • Rozmieść wszystkie aparaty odbiorcze w odległości ok. 30 m od aparatu nadawczego.
  • Potwierdź, czy kontrolka odbiorników ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
 11. Zrób zdjęcie.

  • Przed fotografowaniem potwierdź, czy kontrolka nadajnika ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
  • Fotografowanie z aparatem nadawczym automatycznie aktywuje fotografowanie przez aparaty odbiorcze.
  • ZWOLNIENIE pojawia się na panelu LCD odbiorników, które zostały użyte do fotografowania sprzężonego.

Uwaga

 • Aby anulować fotografowanie sprzężone, zmień ustawienie w kroku 2 na FOTOGRAFIA POWIĄZANA (bez sprawdzania) na każdej lampie Speedlite.
 • Tej funkcji można użyć do zdalnego sterowania fotografowaniem sprzężonym, nawet bez dołączania nadajnika Speedlite do aparatu. Naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy na nadajniku i wybierz opcję REL, aby zwolnić wszystkie aparaty odbiorcze.
 • Automatyczne wyłączanie odbywa się po około 5 min. fotografowania sprzężonego, zarówno dla nadajników, jak i odbiorników. Jeśli między ujęciami w fotografowaniu sprzężonym minie więcej czasu, ustaw automatyczne wyłączanie na [Wył.] na nadajnikach, jak i odbiornikach (C.Fn-01).

Przestroga

 • Rozważ ustawienie przełącznika trybu ostrości na obiektywie na MF na aparatach odbiorczych i ręczną regulację ostrości przed fotografowaniem sprzężonym. Aparaty odbiorcze nie mogą wykonywać zdjęć podczas fotografowania sprzężonego, dopóki nie będzie można wyregulować ostrości na obiektach z AF.
 • Błysk może zostać wyzwolony w fotografowaniu sprzężonym, gdy P.Fn-03 ustawiona jest na [1] (), ale jeśli wiele lamp Speedlite wyzwoli błysk jednocześnie, może to uniemożliwić uzyskanie odpowiednie ekspozycji lub spowodować nierównomierną ekspozycję.
 • Zasięg transmisji może być mniejszy zależnie od czynników, takich jak rozmieszczenie lamp Speedlite, warunków otoczenia i warunków pogodowych.
 • Fotografowanie sprzężone odpowiada funkcji fotografowania sprzężonego, którą oferują bezprzewodowe przekaźniki danych z serii WFT. Jednakże przekaźniki danych z serii WFT nie mogą zostać użyte w tym fotografowaniu sprzężonym. Zwróć również uwagę, że opóźnienie zwolnienia migawki różni się od tego z serii WFT.