Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W celu bezpiecznego korzystania z produktu należy zapoznać się z tymi instrukcjami.

Przestrzeganie tych instrukcji zapobiega odnoszeniu obrażeń przez użytkownika produktu i inne osoby.

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenia wskazują ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
 • Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

  Połknięcie pokrywy stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

 • Należy używać wyłącznie źródeł zasilania, które zostały wskazane w niniejszej instrukcji obsługi jako przeznaczone do tego produktu.
 • Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu.
 • Produktu nie należy narażać na silne wstrząsy ani drgania.
 • Nie należy dotykać żadnych odsłoniętych części wewnętrznych.
 • W przypadku wystąpienia wszelkich nieoczekiwanych okoliczności, np. jeśli z produktu wydobywa się dym lub nietypowy zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
 • Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, np. alkoholu, benzyny czy rozcieńczalnika do farb.
 • Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Należy zapobiegać przedostawaniu się cieczy i innych ciał obcych do wnętrza produktu.
 • Nie należy używać produktu w miejscach, w których występują łatwopalne gazy.

  Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.

 • Podczas korzystania z baterii/akumulatorów dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych w zestawie z produktem należy przestrzegać poniższych instrukcji.

  • Baterie/akumulatory należy stosować wyłącznie w produkcie, do którego są przeznaczone.
  • Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
  • Baterii/akumulatorów nie należy ładować za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
  • Styków nie należy narażać na zabrudzenie ani na kontakt z metalowymi szpilkami czy też z innymi metalowymi przedmiotami.
  • Nie należy używać rozszczelnionych baterii/akumulatorów.
  • Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zaizolować ich styki taśmą lub w inny sposób.

  Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.

  W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z baterii/akumulatorów ze skórą lub odzieżą należy dokładnie przepłukać te miejsca bieżącą wodą. W razie dostania się elektrolitu do oczu należy dokładnie przepłukać je dużą ilością bieżącej wody i natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

 • Jeśli korzysta się z produktu przez dłuższy czas, należy unikać jego trwałego kontaktu z tymi samymi obszarami skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, m.in. zaczerwienienie skóry lub powstanie na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydawałaby się gorąca.

 • Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.

Przestroga PRZESTROGA:
Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.
 • Nie należy aktywować lampy błyskowej w pobliżu oczu.

  Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.

 • Emisja światła przez lampę błyskową powoduje nagrzanie jej do wysokiej temperatury. Podczas fotografowania należy trzymać palce i pozostałe części ciała oraz inne przedmioty z dala od lampy błyskowej.

  Mogłoby to spowodować poparzenia lub uszkodzenie lampy błyskowej.

 • Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze.

  Produkt mógłby się bardzo mocno ogrzać/schłodzić, przez co jego dotknięcie mogłoby spowodować poparzenia lub obrażenia.

 • Nie należy dotykać żadnych elementów wewnątrz produktu.

  Mogłoby to spowodować obrażenia.