Veaotsingu juhised

Kaamera probleemi ilmnemisel vaadake kõigepealt neid veaotsingu juhiseid. Kui veaotsingu juhiste abil ei õnnestu probleemi lahendada, siis viige kaamera lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Toitega seotud probleemid

Akusid ei saa akulaadijaga laadida.

 • Kui aku on 94% ulatuses või rohkem täis laetud (), siis laadimist ei alustata.
 • Ärge kasutage muid akusid kui Canoni originaalakud LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.
 • Probleemide korral laadimisega või laadijaga vt. Aku laadimine.

Laadija signaaltuli vilgub kiiresti.

 • Kui (1) akulaadijal või akul on tekkinud probleem või (2) side akuga ebaõnnestus (mitte-Canoni akuga), siis kaitsefunktsioon peatab laadimise ning signaaltuli vilgub kiirelt oranžilt. Juhul (1) eemaldage laadija toitepistik seinapistikupesast, ühendage aku uuesti, oodake mõni minut ning seejärel ühendage toitepistik tagasi seinapistikupessa. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Laadija signaaltuli ei vilgu.

 • Kui laadija külge kinnitatud aku sisetemperatuur on kõrge, siis laadija ei lae akut turvakaalutlustel (signaaltuli on kustunud). Kui laadimise ajal peaks aku temperatuur minema liiga kõrgeks, siis laadimine peatub automaatselt (tuli vilgub). Kui aku temperatuur langeb, siis laadimine jätkub automaatselt.

Akusid ei saa laadida USB-toiteadapteri (eraldi müügil) abil.

 • Akusid ei laeta, kui kaamera toitelüliti on asendis Toide sees. Kuid automaatse toite väljalülitamise korral hakatakse akusid laadima.
 • Akut LP-E6 ei saa laadida.
 • Akusid ei laeta kui nende allesolev maht on juba ligikaudu 94% või suurem.
 • Kaamera kasutamine peatab laadimise.

Mälupöörduse signaaltuli vilgub USB-toiteadapteriga laadimisel.

 • Laadimisprobleemide korral hakkab mälupöörduse signaaltuli roheliselt vilkuma ning kaitseahel peatab laadimise. Sellisel juhul lahutage toitejuhe, eemaldage ja sisestage aku ning oodake paar minutit, enne kui toitejuhtme uuesti tagasi ühendate. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Mälupöörduse signaaltuli ei põle USB-toiteadapteriga laadimisel.

 • Lahutage USB-toiteadapter ning ühendage see uuesti.

Kaamerat ei ole võimalik toita USB-toiteadapteriga.

 • Kontrollige akupesa. Kaamera ei saa võrgutoidet kasutada, kui selles pole akut.
 • Kontrollige aku laetuse taset. Kui akud on saanud tühjaks, siis adapter laeb neid. Sellisel juhul ei saa kaamera võrgutoidet.

Kaamerat ei aktiveerita isegi toitelüliti lülitamisel asendisse Toide sees.

 • Kontrollige, et aku oleks paigaldatud nõuetekohaselt kaamerasse ().
 • Veenduge, et kaardipesa kaas on suletud ().
 • Laadige akut ().

Mälupöörduse signaaltuli põleb või vilgub isegi siis, kui toitelüliti on asendis Toite väljalülitamine..

 • Kui toide lülitada välja pildi kaardile salvestamise ajal, siis mälupöörduse signaaltuli jätkab paar sekundit põlemist või vilkumist. Toide lülitub välja pärast pildi salvestamise lõpetamist automaatselt.

Kuvatakse teade [Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo? / Aku andmeside tõrge. Kas sellel akul / nendel akudel on Canoni logo?].

 • Ärge kasutage muid akusid kui Canoni originaalakud LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.
 • Eemaldage ja paigaldage aku uuesti ().
 • Kui aku kontaktid on määrdunud, siis kasutage nende puhastamiseks pehmet riidelappi.

Aku tühjeneb kiiresti.

 • Kasutage täislaetud akut ().
 • Aku jõudlus võib olla vähenenud. Aku laadimise jõudluse taseme kontrollimiseks vt. [Seadistamine: Battery info./Seadistamine: Akutave] (). Kui aku jõudlus on madal, vahetage aku uue vastu.
 • Võimalike võtete arv väheneb järgmiste toimingute tegemisel:

  • Päästikunupu pikaks ajaks pooleldi alla vajutamine
  • Iseteravustamise sagedane aktiveerimine ilma pilti tegemata
  • Objektiivi funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine
  • Juhtmeta andmeside funktsioonide kasutamine

Kaamera lülitub ise välja.

 • Kasutusel on automaatne toite väljalülitus. Automaatse väljalülitamise inaktiveerimiseks määrake menüüst [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] funktsioon [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] olekusse [Disable/Keela] ().
 • Isegi kui [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] on seatud olekusse [Disable/Keela], siis lülituvad ekraan ja pildinäidik pärast funktsioonidega [Display off/Ekraani väljalülitamine] või [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine] määratud tegevuseta aja möödumist välja (kuigi kaamera ise jääb sisselülitatuks).
 • Määrake [Seadistamine: Eco mode/Seadistamine: Ökonoomne režiim] olekusse [Off/Väljas].

Võtetega seotud probleemid

Objektiivi ei saa ühendada.

 • EF- ja EF-S-objektiivide ühendamiseks on vajalik kinnitusadapter. Kaamerat ei ole võimalik kasutada EF-M-objektiividega ().

Pildistada ja pilte salvestada ei saa.

 • Kontrollige, et kaart oleks nõuetekohaselt sisestatud ().
 • Nihutage kaardi kirjutuskaitselüliti asendisse Write/Erase (salvestamine/kustutamine) ().
 • Kui kaart on täis, vahetage kaart välja või kustutage sellelt vaba mälumahu tekitamiseks tarbetud pildid (, ).
 • Pildistamine ei ole võimalik, kui teravustamisel muutub iseteravustamispunkt oranžiks. Vajutage teravustamiseks uuesti päästikunupp pooleldi alla või teravustage käsitsi (, ).

Kaarti ei saa kasutada.

Kui kaart asetada teise kaamerasse, siis kuvatakse veateade.

 • Kui vormindate kaardi selle kaameraga ning sisestate selle teise kaamerasse, siis võidakse kuvada veateade ning kaarti ei pruugi saada kasutada, kuna SDXC-kaardid vormindatakse vormingus exFAT.

Pildid ei ole teravad või on hägusad.

 • Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse AF ().
 • Kaameravärina vältimiseks vajutage päästikunupule õrnalt ().
 • Kui objektiiv on varustatud funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator), lülitage selle lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse Toide sees.
 • Vähese valgustuse korral võib kaamera valida pika säriaja. Kasutage lühemat säriaega (), määrake kõrgem ISO-valgustundlikkus (), kasutage välklampi () või statiivi.
 • Vt. Hägusate fotode vältimine.

Teravust ei saa lukustada ja võtet ümber kadreerida.

 • Valige iseteravustamise toiminguks lukustuv teravustamine (). Teravustamise lukustusega pildistamine ei ole servoteravustamise režiimis võimalik ().

Sarivõtte kiirus on aeglane.

 • Sõltuvalt aku laetuse tasemest, ümbritseva keskkonna temperatuurist, vilkumise vähendamisest, säriajast, avaarvust, võtteobjekti tingimustest, heledustasemest, iseteravustamise toimingust, objektiivi tüübist, välklambi kasutamisest, võttemäärangutest ning teistest tingimustest võib kiire sarivõte olla aeglasem. Lisateavet failisuuruste, võimalike võtete arvu, maksimaalse sarivõtte ning teiste hinnanguliste andmete kohta leiate lõigust Päästiku töörežiimi valimine või Foto failisuurus / võimalike võtete arv / maksimaalne sarivõtte pikkus.

Sarivõtte maksimaalne võtete arv on väiksem kui juhendis kirjas.

Isegi pärast kaardi vahetamist ei muutu kuvatav maksimaalse sarivõtte pikkus.

 • Hinnanguline pildinäidikus kuvatav maksimaalse sarivõtte pikkus ei muutu isegi pärast kaardi vahetamist kiire kaardi vastu. Lõigus Foto failisuurus / võimalike võtete arv / maksimaalne sarivõtte pikkus toodud maksimaalne sarivõtte pikkus põhineb standardsel Canoni testikaardil ning tegelik maksimaalne sarivõte on suure salvestuskiirusega kaardi kasutamisel kiirem. Seetõttu võib hinnanguline maksimaalse sarivõtte pikkus olla erinev tegelikust maksimaalse sarivõtte pikkusest.

Kiire sarivõtte kasutamisel ei ole kiire sarivõtte kuva saadaval.

Osad pildikvaliteedi valikud ei ole kärpimisega võtetel saadaval.

 • Pildikvaliteedi valikud PeenKeskmine/TavalineKeskmine/PeenVäike 1/TavalineVäike 1 ei ole saadaval, kui määratud on [1.6x (crop)/1,6x (kärpimine)] või kui kasutatakse EF-S-objektiivi.

Kuvasuhet ei saa määrata.

 • EF-S-objektiivide puhul ei saa kuvasuhet määrata ([1.6x (crop)/1,6x (kärpimine)] määratakse automaatselt).
 • Kui [Kasutusmäärangud: Add cropping information/Kasutusmäärangud: Kärpimisinfo lisamine] on seatud muusse olekusse kui [Disable/Keela], siis ei saa kuvasuhet määrata.

Fotode tegemisel ei saa valida ISO-valgustundlikkuse määrangut ISO 100.

 • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], siis on ISO-valgustundlikkuse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 200.

Laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangut ei saa valida fotode tegemisel.

 • Kontrollige määrangut [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] menüüst [Võtted: VõttedISO speed settings/Võtted: Võtted ISO-valgustundlikkuse määrangud].
 • Laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtused ei ole saadaval, kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud].
 • Laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtused ei ole saadaval, kui menüüst [Võtted: HDR PQ settings/Võtted: HDR PQ-määrangud] on funktsiooni [HDR shooting HDR PQ/HRD-võtted HDR PQ] olekuks määratud [Enable/Luba].

Kuigi ma määrasin negatiivse säri nihutuse, tuleb pilt liiga hele.

 • Määrake funktsiooni [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] määranguks [Disable/Keela] (). Kui määratud on [Low/Madal], [Standard/Standardne] või [High/Kõrge], siis võib pilt paista hele isegi vähendatud säri nihke või välgu säri nihke kasutamisel.

Ma ei saa säri nihet määrata, kui määratud on nii käsisäri kui automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine.

Kõiki objektiiviaberratsiooni korrigeerimise valikuid ei kuvata.

 • Kui funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] olekuks on määratud [Standard/Standardne] või [High/Kõrge], siis määranguid [Chromatic aberr corr/Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine] ja [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata, kuid need on mõlemad seatud võttel olekusse [Enable/Luba].
 • [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] ei kuvata video salvestamisel.

Pilte ei kuvata pärast korduvsäritusega pildistamist

 • Kui määratud on [On:ContShtng/Sees: sarivõte], siis pilte ei kuvata pärast jäädvustamist nende kontrollimiseks ning taasesitus pole saadaval ().

Välklambi kasutamine režiimis [Ava etteandega automaatsäri] või [Programne automaatsäri] vähendab säriaega.

 • Määrake menüüst [Võtted: External Speedlite control/Võtted: Välise Speedlite-välklambi juhtimine] funktsiooni [Slow synchro/Aeglane sünkroonimine] olekuks [1/250-1/60sec. auto / 1/250-1/60 s autom.] (või [1/200-1/60sec. auto / 1/200-1/60 s autom.]) või [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fikseeritud)] (või [1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fikseeritud)]) ().

Välget ei toimu.

 • Veenduge, et väline Speedlite-välklamp on kindlalt kaamera külge kinnitatud.

Välge toimub alati täisvõimsusega.

 • Automaatvälke režiimis kasutatavad muud välklambid, kui EL-/EX-seeria Speedlite-välklambid, rakenduvad alati täisvõimsusega ().
 • Kui välise välklambi kasutusmäärang [Flash metering mode/Välgusäri mõõtmisrežiim] on olekus [TTL flash metering/TTL välgu säri mõõtmine] (automaatvälk), siis toimub välge alati täisvõimsusega ().

Välgu säri nihet ei ole võimalik määrata.

 • Kui välgu säri nihe on juba Speedlite-välklambi abil määratud, siis ei saa kaamera abil välgu säri nihet määrata. Kui välgu säri nihutus on välklambiga määratud olekusse 0 (tühistatud), siis on võimalik kaamera abil välgu säri nihutust määrata.

Kestev sünkroonimine ei ole režiimis [Ava etteandega automaatsäri] või [Paindliku prioriteediga automaatsäri] saadaval.

 • Määrake menüüst [Võtted: External Speedlite control/Võtted: Välise Speedlite-välklambi juhtimine] funktsioon [Slow synchro/Aeglane sünkroonimine] muusse olekusse kui [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fikseeritud)] (või [1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fikseeritud)] ) ().

Distantsvõtted ei ole võimalikud.

 • Fotode tegemisel määrake päästiku töörežiimiks [10 s iseavaja] või [2 s iseavaja] (). Video salvestamisel veenduge, et funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] oleks seatud olekusse [Enable/Luba] ().
 • Kontrollige distantspäästiku päästiku ajastuse lüliti asendit.
 • Kui kasutate juhtmeta distantspäästikut BR-E1, siis vt. Distansvõtted või Ühenduse loomine juhtmeta distantspäästikuga.
 • Kui kaamera on seotud Bluetoothi abil nutitelefoniga või juhtmeta distantspäästikuga, siis infrapuna-distantspäästikuid (nt RC-6) ei saa distantsvõtetel kasutada. Määrake [Bluetooth settings/Bluetooth-määrangud] olekuks [Disable/Keela].
 • Lisateavet distantspäästiku kasutamise kohta kiirendatud video salvestamisel leiate lõigust Kiirendatud videod.

Võtte ajal kuvatakse valge [Valge temperatuurihoiatus] või punane [Punane temperatuurihoiatus] ikoon.

 • Tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Valge ikooni [Valge temperatuurihoiatus] kuvamisel võib fotode kvaliteet olla halvem. Punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus] tähistab, et pildistamine peatub varsti automaatselt ().

Video salvestamise ajal kuvatakse punane [Punane temperatuurihoiatus] ikoon.

 • See ikoon tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Kui kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus], siis annab see teada, et video salvestamine peatub varsti automaatselt ().

Video salvestamise ajal kuvatakse punane [Ülekuumenemise piirang] ikoon.

 • Tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Video salvestamise ajal kuvatav [Ülekuumenemise piirang] annab teada, et kaamera lülitub ligikaudu 3 minuti möödumisel automaatselt välja ().
 • Punase ikooni [Ülekuumenemise piirang] kuva rakendub, kui funktsiooni [Võtted: Auto pwr off temp./Võtted: Automaatse toite väljalülitamise temperatuur] olekuks on määratud [Standard/Standardne].

Video salvestamise ajal kuvatakse valge ikoon [Valge ülekuumenemise piirang].

 • Tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Punane ikoon [Ülekuumenemise piirang] kuvatakse siis, kui jätkate salvestamist pärast valge ikooni [Valge ülekuumenemise piirang] kuvamist. Kui jätkate nendel tingimustel tööd, siis salvestamine peatub automaatselt, ning teil ei ole võimalik videod salvestada või fotosid teha enne, kui kaamera jahtub maha.
 • Valge ikooni [Valge ülekuumenemise piirang] kuva rakendub, kui funktsiooni [Võtted: Auto pwr off temp./Võtted: Automaatse toite väljalülitamise temperatuur] olekuks on määratud [High/Kõrge].

Video salvestamine peatub iseenesest.

 • Kui kaardi kirjutuskiirus on aeglane, võib video salvestamine automaatselt seiskuda. Lisateavet videote salvestamiseks sobilike kaartide kohta leiate lõigust Kaartide jõudlusnõuded. Kaardi salvestuskiiruse kontrollimiseks vaadake tootja veebilehekülge jne.
 • Kui kaard salvestus- või lugemiskiirus tundub aeglane, siis aktiveerige kaardi lähtestamiseks madala taseme vormindamine ().
 • Salvestamine peatub automaatselt, kui videot on salvestatud 29 min 59 s (või 7 min 29 s kiire kaadrisagedusega video puhul).

Video salvestamisel ei saa ISO-valgustundlikkust määrata.

 • Võtterežiimis [Videod] määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt. Režiimis [Video käsisäri] on võimalik määrata ISO-valgustundlikkus käsitsi ().
 • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], siis on ISO-valgustundlikkuse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 200.

Video salvestamisel ei saa laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtusi määrata.

 • Kontrollige määrangut [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud].
 • Laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtused ei ole saadaval, kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud].

Säritus muutub video salvestamise ajal.

 • Kui muudate video salvestamise ajal säriaega või avaarvu, siis võidakse muudatused särituses salvestada videosse.
 • Kui soovite kasutada video salvestamisel suumi, siis soovitame teha eelnevalt mõned testvõtted. Kui kasutate videote salvestamisel suumi, siis võib säritus muutuda, objektiivihelid võidakse salvestada videosse või pilt minna fookusest välja.

Video salvestamisel kujutis vilgub või kaadrisse tekib horisontaalseid triipe.

 • Vilkumine, horisontaalsed triibud (müra) või korrapäratu säri võivad video salvestamise ajal olla põhjustatud luminofoorvalgustitest, LED-lampidest või teistest valgusallikatest. Samuti võidakse salvestada muudatused särituses (heleduses) või värvitoonis. Režiimis [Video käsisäri] võib probleemi lahendada pikema säriaja kasutamine. Probleem võib olla rohkem märgatav kiirendatud video salvestamisel.

Võtteobjekt paistab video salvestamisel moonutatud.

 • Kui liigutate kaamerat kiiresti vasakule või paremale (panoraamimine) või filmite liikuvat objekti, siis võib kujutis olla moonutatud. Probleem võib olla rohkem märgatav kiirendatud video salvestamisel.

Videote juurde ei salvestata heli.

 • Kiire kaadrisagedusega video juurde ei salvestata heli.

Ajakoodi ei lisata.

 • Ajakoodi ei lisata, kui salvestate kiire kaadrisagedusega videot funktsiooni [Võtted: Time code/Võtted: Ajakood] määrangu [Count up/Ülesloendamine] olekuga [Free run/Vaba loendus] (). Samuti ei lisata ajakoodi HDMI-väljundsignaalile ().

Ajakood liigub kiiremini edasi kui tegelik aeg.

 • Kiire kaadrisagedusega video salvestamise ajakood edeneb ühe sekundi jooksul 4 sekundit ().

Video salvestamise ajal ei saa fotosid teha.

 • Video salvestamise režiimis ei saa fotosid pildistada. Fotode salvestamiseks lõpetage video salvestamine, seejärel valige fotode salvestamise võtterežiim.

Fotode salvestamise ajal ei saa videot salvestada.

 • Fotode salvestamisel ei pruugi olla videote salvestamine võimalik, kui toimingud nagu pikaajaline reaalajavaate pildi kuvamine suurendavad kaamera seesmist temperatuuri. Lülitage kaamera välja või kasutage teisi meetmeid ning oodake, kuni see jahtub maha.
 • Võtterežiimis [Nutikas automaatrežiim] võib [Nutikas automaatrežiim] video salvestuskvaliteedi vähendamisel olla võimalik videot salvestada.
 • Teistes võtterežiimides kui [Nutikas automaatrežiim] võib [Programne automaatsäri (videod)] video salvestuskvaliteedi vähendamisel olla võimalik videot salvestada.

Videoid ei saa salvestada.

 • Vormindage (lähtestage) kaart selle kaameraga ().
 • Kui video salvestusmeetodiks on määratud [RAW] või [MP4], siis kasutage [Kaart 2]-kaardina SDXC-kaarti.

Kaamera sooritab väriseb.

 • Kujutisestabiliseerimine võib jätta mulje justkui kaamera väriseks. See ei tähenda, et kaamera oleks vigane.

Probleemid juhtmeta funktsioonidega

Nutitelefoniga ei saa siduda.

 • Kasutage nutitelefoni, mis ühildub standardiga Bluetooth Specification Version 4.1 või uuemaga.
 • Lülitage nutitelefoni seadete menüüst Bluetooth sisse.
 • Kaameraga sidumine pole võimalik nutitelefoni Bluetoothi seadete kuvast. Installige nutitelefoni spetsiaalne rakendus Camera Connect (tasuta saadaval) ().
 • Eelnevalt seotud nutitelefoni sidumine pole võimalik kui nutitelefoni on jäänud teise kaamera registreeritud sidumisinfo. Sellisel juhul eemaldage nutitelefoni Bluetooth-määrangute alt kaamera registreering ning proovige uuesti siduda ().

Wi-Fi-funktsioone ei saa määrata.

 • Kui kaamera on ühendatud liideskaabli abil arvutiga, printeriga või muu seadmega, siis ei saa Wi-Fi-funktsioone määrata. Enne funktsioonide määramist lahutage liideskaabel ().

Liideskaabliga ühendatud seadet ei saa kasutada.

 • Kui kaamera on ühendatud mõne seadmega Wi-Fi abil, siis ei saa kasutada teisi liideskaabli abil kaameraga ühendatud seadmeid (näiteks arvuteid). Enne liideskaabli ühendamist katkestage Wi-Fi-ühendus.

Toimingud, näiteks võtted ja taasesitus, ei ole võimalikud.

 • Kui Wi-Fi-ühendus on loodud, siis ei pruugi olla teatud toimingud, näiteks pildistamine ja taasesitus, võimalikud. Katkestage Wi-Fi-ühendus ning proovige toimingut uuesti teha.

Nutitelefoniga ei ole võimalik uuesti ühendust luua.

 • Kui olete muutnud määranguid või valinud erinevad määrangud, siis ei looda ühendust uuesti isegi sama kaamera ja nutitelefoni kasutamisel; seda ka sama SSID valimisel. Sellisel juhul kustutage nutitelefonis Wi-Fi-määrangute alt kaamera ühendusmäärangud ning seadistage ühendus uuesti.
 • Ühendust ei saa luua kui rakendus Camera Connect töötab ühenduse määrangute ümberseadistamise ajal. Sellisel juhul väljuge hetkeks rakendusest Camera Connect ning seejärel taaskäivitage see.

Probleemid toimingutel

Kui lülitan kaamera fotode salvestamiselt video salvestamisele ja vastupidi, siis määrangud muutuvad.

 • Fotode salvestamise ning videote salvestamise jaoks säilitatakse eraldi määranguid.

Määrangut ei saa muuta Valimisketas (valija), Kiirvalikuketas 1, Kiirvalikuketas 2, Üldvalija, Puudutamine või Juhtrõngas abil.

 • Vajutage multifunktsioonide lukustuse tühistamiseks nuppu Multifunktsioonide lukustus ().
 • Kontrollige määrangut [Seadistamine: Multi function lock/Seadistamine: Multifunktsioonide lukustus] ().

Puuteekraani toimingud ei ole võimalikud.

 • Veenduge, et [Seadistamine: Touch control/Seadistamine: Puutejuhtimine] oleks määratud olekusse [Standard/Standardne] või [Sensitive/Tundlik] ().

Kaamera nupp või valija ei toimi oodatud viisil.

 • Video salvestamisel kontrollige määrangut [Võtted: Shutter btn function for movies/Võtted: Päästikunupu funktsioon videote jaoks] ().
 • Kontrollige määranguid [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] ja [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] ().

Probleemid ekraaniga

Menüüs kuvatakse liiga vähe vahelehti ja üksusi.

 • Režiimis [Nutikas automaatrežiim] ei kuvata osasid vahelehti ja-üksusi. Samuti on fotode ja videote salvestamisel menüükuva vahelehed ja üksused erinevad.

Ekraanikuva algab [Minu menüü] minu menüüga või kuvatakse ainult vaheleht [Minu menüü].

 • [Menu display/Menüükuva] on määratud vahelehelt [Minu menüü] olekusse [Display from My Menu tab/Kuva alates minu menüü vahelehest] või [Display only My Menu tab/Kuva ainult Minu menüü vaheleht]. Määrake [Normal display/Tavakuva] ().

Failinime esimene täht on allkriips (“_”).

 • Määrake [Võtted: Color space/Võtted: Värviruum] olekuks [sRGB]. Kui määratud on [Adobe RGB], siis on esimene täht allkriips ().

Neljas tähemärk failinimes muutub.

 • [Seadistamine: File name/Seadistamine: Failinimi] on seatud olekusse [*** + image size/*** + pildi suurus]. Valige kaamera unikaalne failinimi või User setting 1 (Kasutajamäärang 1) alla salvestatud failinimi ().

Failide nummerdamine ei alga 0001-st.

 • Kui kaardil on varem salvestatud pilte, siis ei tarvitse piltide nummerdamine alata 0001-st ().

Võttekuupäev ja -kellaaeg on valed.

 • Kontrollige kas määratud on õige kuupäev ja kellaaeg ().
 • Kontrollige ajavööndit ja suveaega ().

Kuupäeva ja kellaaega ei lisata pildile.

 • Võttekuupäeva ja -kellaaega ei ole pildil näha. Kuupäev ja kellaaeg salvestatakse pildile võtteinfona. Fotode printimisel saab seda infot kasutada kuupäeva ja kellaaja lisamiseks ().

Kuvatakse [###].

 • Kui kaardile salvestatud piltide arv on suurem, kui kaamera suudab kuvada, kuvatakse [###].

Ekraanil ei kuvata selget pilti.

 • Kui ekraan on määrdunud, siis kasutage selle puhastamiseks pehmet riidelappi.
 • Ekraan võib tunduda madalatel temperatuuridel veidi aeglane või paista kõrgetel temperatuuridel must, kuid toatemperatuuril ekraani tööomadused taastuvad.

Taasesituse probleemid

Osa kujutisest vilgub mustalt.

 • [Taasesitus: Highlight alert/Taasesitus: Ülesärituse hoiatus] on seatud olekusse [Enable/Luba] ().

Pildil kuvatakse punast kasti.

 • [Taasesitus: AF point disp./Taasesitus: Iseteravustamispunkti kuva] on seatud olekusse [Enable/Luba] ().

Pildi taasesitusel ei kuvata iseteravustamispunkte.

 • Järgmist tüüpi piltide taasesitusel ei kuvata iseteravustamispunkte.

  • Pildid, mis on salvestatud mitme võttega müravähenduse funktsiooniga.
  • Kärbitud pildid.
  • Pildid, mis on jäädvustatud HDR-pildistamisel funktsiooni [Auto Image Align/Autom. kujutiste joondamine] olekuga [Enable/Luba].

Pilti ei saa kustutada.

 • Kustutuskaitsega pilti ei saa kustutada ().

Fotosid ja videosid ei saa taasesitada.

 • Kaamera ei pruugi suuta esitada teise kaameraga salvestatud pilte.
 • Arvutis töödeldud videosid ei saa selle kaameraga esitada.

Taasesitada saab ainult mõnda pilti.

 • Pilte on filtreeritud taasesituseks funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] (). Kustutage pildiotsingu tingimused.

Video taasesituse ajal on kuulda mehaanilisi helisid või kaameratoimingute helisid.

 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul kasutage selliste helide vähendamiseks välist mikrofoni. Kui välise mikrofoni kasutamisel on helid ikka segavad, sis võib aidata see, kui eemaldate mikrofoni kaamera küljest ning paigutate selle kaamerast ja objektiivist eemale.

Video salvestamine peatub iseenesest.

 • Pikaajaline video taasesitus või video taasesitus kõrge temperatuuriga kohas võib põhjustada kaamera seesmise temperatuuri tõusu ning seetõttu võib video taasesitus automaatselt peatuda.

  Kui nii juhtub, siis taasesitus keelatakse senikauaks, kuni kaamera seesmine temperatuur langeb. Lülitage toide välja ning laske kaameral jahtuda.

Video peatub hetkeks.

 • Säritaseme märkimisväärne muutus video automaatsäriga salvestamisel võib põhjustada salvestamise ajutise peatumise, kuni heledustase stabiliseerub. Kui nii juhtub, siis kasutage võtterežiimi [Video käsisäri] ().

Videot esitatakse aegluubis.

 • Kuna kiire kaadrisagedusega videod salvestatakse 29,97 ks või 25,00 ks kaadrisagedusega, siis need taasesitatakse aegluubis 1/4 kiirusega.

Televiisori ekraanil ei kuvata pilti.

 • Veenduge, et [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] oleks seatud õigesti olekusse [For NTSC/NTSC jaoks] või [For PAL/PAL jaoks], vastavalt televiisori videosüsteemile.
 • Veenduge, et HDMI-kaabli pistik on korralikult sisestatud ().

Ühe salvestatud video kohta on mitu videofaili.

 • Kui videofaili suurus jõuab 4 GB-ni, siis luuakse automaatselt uus fail (). Kuid kui kasutate kaameraga vormindatud SDXC-kaarti, siis saate salvestada isegi 4 GB mahu ületava video ühte faili.

Kaardilugeja ei tuvasta kaarti.

 • Sõltuvalt kasutatavast kaardilugejast ja arvuti operatsioonisüsteemist ei pruugita SDXC-kaarte tuvastada. Sellisel juhul ühendage kaamera liideskaabli abil arvutiga, seejärel importige pildid arvutisse programmi EOS Utility (EOS-tarkvara, ) abil.

Piltide suurust ei saa muuta või neid ei saa kärpida.

 • Selle kaameraga ei saa muuta JPEG Väike 2-piltide, RAW-kujutiste või 8K- või 4K-videost salvestatud fotode suurust ().
 • Selle kaameraga ei saa kärpida RAW-kujutisi, menüüst [Võtted: HDR PQ settings/Võtted: HDR PQ määrangud] funktsiooni [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba] salvestatud pilte või 8K- või 4K-videost salvestatud fotosid ().

Pildil kuvatakse valguspunkte.

 • Jäädvustatud piltidele võib ilmuda valgeid, punaseid või siniseid punkte, kui kosmiline kiirgus või muud sarnased tegurid mõjutavad kujutisesensorit. Nende kuvamise vähendamiseks võib olla abi toimingu [Clean nowPuhasta kohe/Puhasta Puhasta kohe kohe] valimine menüüst [Seadistamine: Sensor cleaning/Seadistamine: Sensori puhastamine] ().

Sensori puhastamise probleemid

Katik teeb sensori puhastamisel häält.

 • Kuigi [Clean nowPuhasta kohe/Puhasta Puhasta kohe kohe] valimisel kostub puhastamise ajal katiku mehaaniline heli, siis kaardile ei salvestata ühtegi pilti ().

Automaatne sensori puhastamine ei toimi.

 • Kui liigutate toitelülitit Toide sees ja Toide väljas vahel lühikese aja jooksul mitu korda, siis ikooni [Puhasta kohe] ei pruugita kuvada ().

Arvutiga ühendamise probleemid

Ma ei saa importida pilte arvutisse.

 • Installige arvutisse programm EOS Utility (EOS-tarkvara) ().
 • Veenduge, et arvutis kuvataks EOS Utility põhiaken.
 • Kui kaamera on juba ühendatud üle Wi-Fi, siis ei saa see luua ühendust liideskaabli abil ühendatud arvutiga.
 • Kontrollige rakenduse versiooninumbrit.

Ühendus kaamera ja arvuti vahel ei toimi.

 • Kui kasutate programmi EOS Utility (EOS-tarkvara), siis määrake [Võtted: Time-lapse movie/Võtted: Kiirendatud video] olekuks [Disable/Keela] ().