Video salvestamine

Automaatne stseenituvastus (videod)/Videod automaatsäriga salvestamine

Säri reguleeritakse automaatselt vastavalt kaadri heledusele.

 1. Määrake võtterežiimiks [Automaatne stseenituvastus (videod)] või [Videod].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Automaatne stseenituvastus (videod)] või [Videod].
 2. Teravustage võtteobjekt.

  • Enne video salvestamist teravustage iseteravustamisega () või käsitsi ().
  • Vaikimisi on [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamine] seatud olekusse [Enable/Luba] – see tähendab, et kaamera teravustab pidevalt ().
  • Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel teravustab kaamera kehtiva iseteravustamise meetodiga.
 3. Alustage video salvestamist.

  • Vajutage video salvestamise alustamiseks video salvestamise nupule. Samuti võite video salvestamise käivitamiseks puudutada ekraanil [Video salvestamine].
  • Video salvestamise ajal kuvatakse ekraani ülemises parempoolses osas ikoon [Teravustamise indikaatorREC] (1).
  • Heli salvestatakse videomikrofoni abil (2).
  • Video salvestamise peatamiseks vajutage uuesti video salvestamise nupule. Samuti võite video salvestamise peatamiseks puudutada ekraanil [Lõpetage video salvestamine].

Säriaja etteandega automaatsäri (videod) säriaja etteandega automaatsäri

[Säriaja etteandega automaatsäri (videod)]-salvestusrežiim võimaldab määrata videote salvestamisel säriaja. ISO-valgustundlikkus ning avaarv määratakse standardsärituse saavutamiseks automaatselt vastavalt võtteobjekti heledustasemele (valgustatusele).

 1. Määrake võtterežiimiks [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)].
 2. Määrake soovitud säriaeg (1).

  • Selle määramisel vaadake valija Valimisketas (valija) pööramise ajal ekraani.
  • Võimalikud (määratavad) säriajad sõltuvad kaadrisagedusest.
 3. Teravustage ja alustage video salvestamist.

Hoiatus

 • Vältige video salvestamise ajal säriaja reguleerimist, sest särituse muudatused võidakse salvestada videosse.
 • Video salvestamisel liikuvast objektist soovitame kasutada säriaega ligikaudu 1/25 s kuni 1/125 s. Mida lühem on säriaeg, seda vähem ühtlasem objekti liikumine paistab.
 • Kui muudate säriaega luminofoor- või LED-valgustiga filmides, siis võib pilt väreleda.

Ava etteandega automaatsäri (videod) ava etteandega automaatsäri

[Ava etteandega automaatsäri (videod)]-salvestusrežiim võimaldab määrata videote salvestamisel avaarvu. ISO-valgustundlikkus ning säriaeg määratakse standardsärituse saavutamiseks automaatselt vastavalt võtteobjekti heledustasemele (valgustatusele).

 1. Määrake võtterežiimiks [Ava etteandega automaatsäri (videod)].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Ava etteandega automaatsäri (videod)].
 2. Määrake avaarv (1).

  • Selle määramisel vaadake valija Valimisketas (valija) pööramise ajal ekraani.
 3. Teravustage ja alustage video salvestamist.

Hoiatus

 • Vältige video salvestamise ajal avaarvu reguleerimist, sest ava muutmisest põhjustatud särimuudatused võidakse salvestada videosse.

Märkus

 • Märkused režiimide [Automaatne stseenituvastus (videod)], [Videod], [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)] ja [Ava etteandega automaatsäri (videod)] kohta

 • Saate lukustada säri (säri lukustus) nupuga Säri lukustus (v.a režiimis [Automaatne stseenituvastus (videod)]). Pärast säri lukustamist video salvestamise ajal saate selle tühistada nupuga Teravustamispunkti valimine. (Säri lukustuse määrang säilitatakse kuni vajutate nuppu Teravustamispunkti valimine.) Arvestage, et mis tahes menüüst [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] valikutele [Cinema zoom (to tele)/Kinosuum (tele)] või [Cinema zoom (to wide)/Kinosuum (lainurk)] määratud funktsioon saab eelisõiguse.
 • Säri nihet saab määrata kuni ±3 ühiku ulatuses valijaga Kiirvalikuketas 1 (v.a režiimis [Automaatne stseenituvastus (videod)]).
 • Režiimis [Automaatne stseenituvastus (videod)] ja [Videod] ei salvestata ISO-valgustundlikkust, säriaega ega avaarvu video Exif-infosse.
 • Kaamera on ühilduv Speedlite-välklambi funktsiooniga lülitada LED-valgusti vähese valguse korral automaatselt sisse, kui salvestate videoid režiimides [Automaatne stseenituvastus (videod)], [Videod], [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)] ja [Ava etteandega automaatsäri (videod)]. Lisateavet leiate LED-valgustiga EX-seeria Speedlite-välklambi kasutusjuhendist.

Stseeniikoonid

Võtterežiimis [Automaatne stseenituvastus (videod)] tuvastab kaamera stseeni tüübi ning määrab kõik määrangud vastavalt sellele. Tuvastatud stseeni tüüp kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas. Täpsema teabe saamiseks ikoonide kohta vt. Stseeniikoonid.

ISO-valgustundlikkus režiimis [Automaatne stseenituvastus (videod)]/[Videod]/[Säriaja etteandega automaatsäri (videod)]/[Ava etteandega automaatsäri (videod)]

ISO-valgustundlikkus määratakse automaatselt. Vt. ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Video käsisäri käsisäriga salvestamine

Video salvestamisel saab määrata säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse käsitsi.

 1. Määrake võtterežiimiks [Video käsisäri].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Video käsisäri].
 2. Määrake säriaeg, avaarv ning ISO-valgustundlikkus.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ja kontrollige särimõõdikut.
  • Säriaja (1) määramiseks keerake valijat Valimisketas (valija), avaarvu (2) määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1 ning ISO-valgustundlikkuse (3) määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 2.
  • Võimalikud (määratavad) säriajad sõltuvad kaadrisagedusest ().
 3. Teravustage ja alustage video salvestamist.

Hoiatus

 • Video salvestamisel ei saa ISO-valgustundlikkust laiendada määranguni L (vastab väärtusele ISO 50).
 • Vältige video salvestamisel säriaja, avaarvu või ISO-valgustundlikkuse muutmist, sest muidu võidakse särimuudatused jäädvustada videosse või suurte ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel võib tekkida müra.
 • Video salvestamisel liikuvast objektist soovitame kasutada säriaega ligikaudu 1/25 s kuni 1/125 s. Mida lühem on säriaeg, seda vähem ühtlasem objekti liikumine paistab.
 • Kui muudate säriaega luminofoor- või LED-valgustiga filmides, siis võib pilt väreleda.

Märkus

 • Automaatse ISO-valgustundlikkuse kasutamisel saab määrata säri nihke ulatuses ±3 ühikut.
 • Kui määratud on automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine, siis võite vajutada ISO-valgustundlikkuse mõõdetud tasemele lukustamiseks nupule Säri lukustus. Pärast ISO-valgustundlikkuse lukustamist video salvestamise ajal saate selle tühistada nupuga Teravustamispunkti valimine. (ISO-valgustundlikkuse lukustuse määrang säilitatakse kuni vajutate nuppu Teravustamispunkti valimine.)
 • Kui vajutate nupule Säri lukustus ning kadreerite võtte ümber, siis näete särimõõdikult () säritaseme erinevust sellest hetkest, kui vajutasite nupule Säri lukustus.

ISO-valgustundlikkus režiimis [Video käsisäri]

ISO-valgustundlikkus on võimalik määrata käsitsi või valida selle automaatseks määramiseks määrang [AUTO]. Lisateavet ISO-valgustundlikkuse kohta leiate lõigust ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Säriaeg

Režiimides [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)] ja [Video käsisäri] määratavad säriajad sõltuvad teie poolt määratud video salvestuskvaliteedi kaadrisagedusest.

Kaadrisagedus Säriaeg (s)
Tavaline videosalvestamine Kiire kaadrisagedusega video salvestamine HDR-video salvestamine
119,9 ks 1/4000–1/125
100,0 ks 1/4000–1/100
59,94 ks 1/4000–1/8
50,00 ks
29,97 ks [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)] 1/4000–1/60
[Video käsisäri]1/1000–1/60
25,00 ks [Säriaja etteandega automaatsäri (videod)] 1/4000–1/50
[Video käsisäri]1/1000–1/50
24,00 ks
23,98 ks

Fotode salvestamine

Video salvestamise režiimis ei saa fotosid salvestada. Fotode tegemiseks peatage salvestamine ning muutke kõigepealt [Shooting mode/Võtterežiim] määranguks fotode salvestamine.

Infokuva (video salvestamine)

Lisateavet video salvestamise kuva ikoonide kohta leiate lõigust Infokuva.

Hoiatus

 • Kui funktsiooni [Võtted: Auto pwr off temp.]/Võtted: Automaatse väljalülitamise temperatuur on seatud olekusse [Standard/Standardne]

 • Kuvatav allesolev video salvestamise aeg on ainult üldiseks juhtnööriks.
 • Video salvestamine võib peatuda enne kuvatava allesoleva salvestusaja möödumist, kui seoses kaamera seesmise temperatuuri tõusuga kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus].
 • Salvestamise ooterežiimis võib saadaoleva salvestusaja kuva muutuda.
 • Kui funktsiooni [Võtted: Auto pwr off temp.]/Võtted: Automaatse väljalülitamise temperatuur on seatud olekusse [High/Kõrge]

 • Kuvatav allesolev video salvestamise aeg on ainult üldiseks juhtnööriks.
 • Ooterežiimis kuvatav salvestusaeg põhineb hetkel kasutatava salvestusmeediumi allesoleval mahul.
 • Video salvestamine võib peatuda enne kuvatava allesoleva salvestusaja möödumist, kui seoses kaamera seesmise temperatuuri tõusuga kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus].