แถบเมนู: การเล่นภาพ

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นสำหรับ [การเล่นภาพ3], [การเล่นภาพ4] และ [การเล่นภาพ5]