การตัดภาพ JPEG/HEIF

คุณสามารถครอบตัดภาพ JPEG ที่ถ่ายไว้ และบันทึกเป็นอีกภาพหนึ่ง การครอบตัดจะสามารถใช้งานได้สำหรับภาพ JPEG หรือ HEIF ไม่สามารถครอบตัดภาพ RAW และภาพที่ดึงเฟรมจากภาพเคลื่อนไหว 4K ได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ตัดภาพ]

 2. เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพถ่ายที่ต้องการครอบตัด
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดงกรอบตัดภาพ
 3. ตั้งค่ากรอบตัดภาพ

  • พื้นที่ภาพในกรอบตัดภาพจะถูกครอบตัด
  • การปรับขนาดกรอบตัดภาพ

   หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเปลี่ยนขนาดกรอบการตัด ยิ่งกรอบตัดภาพมีขนาดเล็กลงเท่าใด การขยายภาพที่ครอบตัดจะใหญ่ขึ้นเท่านั้น

  • การแก้ไขความเอียง

   คุณสามารถแก้ไขภาพเอียงได้ ±10° หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือก [แก้ไขความเอียง] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ในระหว่างที่ตรวจสอบความเอียงด้วยตาราง ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ (เพิ่มทีละ 0.1°) หรือแตะที่ลูกศรซ้ายหรือขวา (เพิ่มทีละ 0.5°) ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื่อแก้ไขความเอียง หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  • การเปลี่ยนอัตราส่วนและทิศทางของกรอบตัดภาพ

   หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ และเลือก [การตั้งค่าอัตราส่วนภาพ] การกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า แต่ละครั้งจะเปลี่ยนอัตราส่วนของกรอบตัดภาพ

  • การเลื่อนกรอบตัดภาพ

   ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนกรอบในแนวตั้งหรือแนวนอน

 4. ตรวจสอบพื้นที่ภาพที่จะครอบตัด

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือก [การเลือกพื้นที่] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า พื้นที่ภาพที่ต้องการครอบตัดจะแสดงขึ้น
 5. บันทึก

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือก [บันทึกไว้แล้วออก] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพที่ถูกตัด
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์ปลายทางและหมายเลขไฟล์ภาพ จากนั้นเลือก [ตกลง]
  • ในการครอบตัดภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5

ข้อควรระวัง

 • ตำแหน่งและขนาดของกรอบตัดภาพอาจเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับมุมที่ตั้งค่าสำหรับการแก้ไขความเอียง
 • เมื่อบันทึกภาพที่ครอบตัดแล้ว จะไม่สามารถทำการครอบตัดหรือปรับขนาดภาพได้อีก
 • ข้อมูลการแสดงจุด AF () และข้อมูลการลบภาพฝุ่น () จะไม่ถูกผนวกลงในภาพที่ครอบตัด
 • อัตราส่วนภาพที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ [การเล่นภาพ: ตัดภาพ] หรือ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: เพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ]