การตั้งค่าโฟโต้บุ๊ค

คุณสามารถระบุภาพที่จะพิมพ์ในโฟโต้บุ๊คได้มากถึง 998 ภาพ เมื่อคุณใช้ EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ภาพที่ระบุไว้สำหรับโฟโต้บุ๊คจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่เจาะจงไว้ ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับการจัดเรียงโฟโต้บุ๊คออนไลน์

การระบุภาพแต่ละภาพ

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ตั้งค่าโฟโต้บุ๊ค]

 2. เลือก [เลือกภาพ]

 3. เลือกภาพสำหรับโฟโต้บุ๊ค

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพสำหรับโฟโต้บุ๊ค จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นที่จะระบุสำหรับโฟโต้บุ๊ค ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3

การระบุช่วงของภาพสำหรับโฟโต้บุ๊ค

ในขณะที่ดูภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี คุณสามารถระบุช่วงของภาพ (จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย) เพื่อระบุสำหรับโฟโต้บุ๊คได้พร้อมกันในครั้งเดียว

 1. เลือก [หลายภาพ]

  • เลือก [หลายภาพ] ใน [การเล่นภาพ: ตั้งค่าโฟโต้บุ๊ค]
 2. เลือก [เลือกช่วงของภาพ]

 3. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด)

   เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย

การระบุภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ด

คุณสามารถระบุภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ดได้ในครั้งเดียวสำหรับโฟโต้บุ๊ค

ภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ดจะถูกระบุสำหรับโฟโต้บุ๊ค เมื่อคุณเลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์] หรือ [ทุกภาพในการ์ด] ในตัวเลือก [หลายภาพ] สำหรับ [การเล่นภาพ: ตั้งค่าโฟโต้บุ๊ค]

หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้เลือก [ถอนเลือกทุกภาพในโฟลเดอร์] หรือ [ถอนเลือกทุกภาพในการ์ด]

หากตั้งเงื่อนไขการค้นหาด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] () และคุณเลือก [หลายภาพ] การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็น [ทุกภาพที่พบ] และ [ถอนเลือกทุกภาพที่พบ]

[ทุกภาพที่พบ]: ภาพทุกภาพที่กรองตามเงื่อนไขการค้นหาจะถูกระบุสำหรับโฟโต้บุ๊ค

[ถอนเลือกทุกภาพที่พบ]: ล้างการกำหนดโฟโต้บุ๊คของภาพทุกภาพที่กรองไว้

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถระบุภาพ RAW/HEIF และภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฟโต้บุ๊คได้ โปรดทราบว่าภาพ RAW/HEIF และภาพเคลื่อนไหวจะไม่ถูกระบุสำหรับโฟโต้บุ๊ค แม้ว่าคุณจะระบุภาพทุกภาพโดยใช้ [หลายภาพ]
 • ห้ามใช้กล้องนี้ในการกำหนดการตั้งค่าโฟโต้บุ๊คสำหรับภาพที่ทำการตั้งค่าโฟโต้บุ๊คบนกล้องอื่น การตั้งค่าโฟโต้บุ๊คทั้งหมดอาจถูกเขียนทับโดยไม่ตั้งใจ