การปรับขนาดภาพ JPEG/HEIF

คุณสามารถปรับขนาดภาพ JPEG หรือ HEIF เพื่อลดจำนวนพิกเซลและบันทึกเป็นภาพใหม่ การปรับขนาดสามารถใช้งานได้สำหรับ JPEG ใหญ่, กลาง หรือ เล็ก 1 หรือ HEIF (ขนาดต่างๆ ยกเว้น เล็ก 2) รวมถึงภาพที่ได้จากการถ่ายภาพ RAW+JPEG และ RAW+HEIF ภาพ เล็ก 2 และภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหวจะไม่สามารถปรับขนาดได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ปรับขนาด]

 2. เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพถ่ายที่ต้องการปรับขนาด
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดงขนาดภาพ
 3. เลือกขนาดภาพที่ต้องการ

  • เลือกขนาดภาพที่ต้องการ (1)
 4. บันทึก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพที่ปรับขนาดใหม่
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์ปลายทางและหมายเลขไฟล์ภาพ จากนั้นเลือก [ตกลง]
  • ในการลดขนาดภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4