คำสั่งพิมพ์ (DPOF)

DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล) ช่วยให้คุณพิมพ์ภาพที่บันทึกในการ์ดตามคำสั่งพิมพ์ของคุณ เช่น การเลือกภาพ จำนวนที่จะพิมพ์ ฯลฯ คุณสามารถพิมพ์ภาพหลายภาพในชุดเดียว หรือสร้างคำสั่งพิมพ์สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ได้

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น แบบการพิมพ์ การพิมพ์วันที่ การพิมพ์เลขที่ภาพ ฯลฯ โดยการตั้งค่าการพิมพ์จะถูกปรับใช้กับภาพทั้งหมดที่ระบุไว้สำหรับพิมพ์ (ไม่สามารถตั้งค่าแยกสำหรับแต่ละภาพได้)

ตัวเลือกการพิมพ์

 1. เลือก [การเล่นภาพ: สั่งพิมพ์]

 2. เลือก [ตั้งค่า]

 3. เลือกตัวเลือกตามที่ต้องการ

  • ตั้งค่าตัวเลือก [แบบการพิมพ์] [วันที่] และ [เลขที่ภาพ]
  แบบการพิมพ์ มาตรฐาน พิมพ์ภาพเดียวบนกระดาษหนึ่งแผ่น
  ดัชนี ภาพตัวอย่างหลายภาพจะถูกพิมพ์ในกระดาษหนึ่งแผ่น

  ทั้งคู่ พิมพ์ทั้งแบบมาตรฐานและแบบดัชนี
  วันที่ เปิด [เปิด] พิมพ์วันที่บันทึกของภาพที่ถ่าย
  ปิด
  เลขที่ภาพ เปิด [เปิด] พิมพ์เลขที่ภาพ
  ปิด
 4. ออกจากการตั้งค่า

  • กดปุ่ม MENU
  • จากนั้นเลือก [เลือกภาพ] หรือ [หลายภาพ] เพื่อระบุภาพที่ต้องการพิมพ์

ข้อควรระวัง

 • หากคุณพิมพ์ภาพที่มีขนาดภาพใหญ่โดยใช้การตั้งค่า [ดัชนี] หรือ [ทั้งคู่] () เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่สามารถทำการพิมพ์แบบดัชนีได้ ในกรณีนี้ ให้ปรับขนาดภาพ () แล้วพิมพ์แบบดัชนี
 • แม้ว่า [วันที่] และ [เลขที่ภาพ] ได้รับการตั้งค่าเป็น [เปิด] ก็อาจไม่ได้พิมพ์วันที่หรือเลขที่ไฟล์ภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าประเภทการพิมพ์และเครื่องพิมพ์
 • ด้วยการพิมพ์แบบ [ดัชนี] ทั้ง [วันที่] และ [เลขที่ภาพ] จะไม่สามารถตั้งค่าเป็น [เปิด] ได้ในเวลาเดียวกัน
 • เมื่อพิมพ์ด้วย DPOF ให้ใช้การ์ด ซึ่งได้ตั้งค่าการระบุคำสั่งพิมพ์ไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถพิมพ์ด้วยคำสั่งพิมพ์ที่ระบุไว้ หากเอาแค่ภาพออกมาจากการ์ดเพื่อทำการพิมพ์
 • เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน DPOF ได้บางรุ่นและผู้ให้บริการงานพิมพ์บางรายอาจไม่สามารถพิมพ์ภาพตามที่คุณระบุได้ เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์ เมื่อจะเรียกขอบริการจากผู้ให้บริการงานพิมพ์ โปรดขอล่วงหน้า
 • ห้ามใช้กล้องนี้ในการกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับภาพที่ทำการตั้งค่า DPOF บนกล้องอื่น คำสั่งพิมพ์ทั้งหมดอาจถูกเขียนทับโดยไม่ตั้งใจ และอาจไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของภาพถ่าย

การเลือกภาพสำหรับการพิมพ์

การเลือกภาพ

เลือกและระบุภาพแต่ละภาพ

กดปุ่ม MENU เพื่อบันทึกคำสั่งพิมพ์ไปยังการ์ด

 • มาตรฐาน/ทั้งคู่

  (1) จำนวน

  (2) จำนวนภาพทั้งหมดที่เลือก

  กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อกำหนดจำนวนที่จะพิมพ์สำหรับภาพปัจจุบันเป็น 1 ด้วยการหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ คุณสามารถระบุที่จะพิมพ์ได้สูงสุด 99 ชุด

 • ดัชนี

  (3) เครื่องหมายถูก

  (4) ไอคอนดัชนี

  ภาพที่คุณเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] ไว้โดยการกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า จะรวมอยู่ในการพิมพ์แบบดัชนี

การเลือกภาพหลายภาพ

 • เลือกช่วงของภาพ

  เลือก [เลือกช่วงของภาพ] ใน [หลายภาพ] การเลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายของช่วงของภาพ ทุกภาพในช่วงของภาพจะถูกเลือกด้วยเครื่องหมาย [ตรวจสอบ] สำเนาหนึ่งชุดของแต่ละภาพจะถูกระบุสำหรับการพิมพ์

 • ทุกภาพในโฟลเดอร์

  เลือก [เลือกทุกภาพในโฟลเดอร์] แล้วเลือกโฟลเดอร์ คำสั่งพิมพ์สำหรับภาพทุกภาพในโฟลเดอร์จะถูกระบุเป็นจำนวนหนึ่งชุด

  หากคุณเลือก [ถอนเลือกทุกภาพในโฟลเดอร์] และเลือกโฟลเดอร์ คำสั่งพิมพ์สำหรับภาพทุกภาพในโฟลเดอร์นั้นจะถูกยกเลิก

 • ทุกภาพในการ์ด

  หากคุณเลือก [เลือกทุกภาพในการ์ด] ภาพในการ์ดจะถูกระบุไว้สำหรับการพิมพ์เป็นจำนวนหนึ่งชุด

  หากคุณเลือก [ถอนเลือกทุกภาพในการ์ด] คำสั่งพิมพ์สำหรับภาพทุกภาพในการ์ดนั้นจะถูกลบ

หากตั้งเงื่อนไขการค้นหาด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] () และคุณเลือก [หลายภาพ] การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็น [เลือกทุกภาพที่พบ] และ [ถอนเลือกทุกภาพที่พบ]

 • ทุกภาพที่พบ

  หากคุณเลือก [เลือกทุกภาพที่พบ] ภาพทุกภาพที่คัดกรองไว้โดยเงื่อนไขการค้นหาจะถูกระบุสำหรับไว้สำหรับการพิมพ์เป็นจำนวนหนึ่งชุด

  หากคุณเลือก [ถอนเลือกทุกภาพที่พบ] คำสั่งพิมพ์ของภาพที่คัดกรองไว้จะถูกลบ

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถระบุภาพ RAW/HEIF และภาพเคลื่อนไหวสำหรับการพิมพ์ได้ โปรดทราบว่าภาพ RAW/HEIF และภาพเคลื่อนไหวจะไม่ถูกระบุสำหรับการพิมพ์ แม้ว่าคุณจะระบุภาพทุกภาพโดยใช้ [หลายภาพ]