การคัดลอกภาพ

คุณสามารถคัดลอกภาพจากการ์ดหนึ่งไปยังอีกการ์ดหนึ่งเพื่อบันทึกภาพที่ซ้ำกันได้

ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือบนการ์ดสามารถคัดลอกได้ในเวลาเดียวกัน

ข้อควรระวัง

 • สำหรับการคัดลอกภาพมาก ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)
 • หากโฟลเดอร์หรือการ์ดเป้าหมายมีรูปที่มีหมายเลขไฟล์ภาพเดียวกัน จะแสดง [ข้ามภาพและคัดลอกต่อ], [เขียนทับภาพที่มีอยู่เดิม] และ [ยกเลิกการคัดลอก] ขึ้น เลือกวิธีการคัดลอก จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  • [ข้ามภาพและคัดลอกต่อ]: ภาพใดๆ ที่มีหมายเลขไฟล์ภาพเดียวกันจะถูกข้ามและไม่ถูกคัดลอก
  • [เขียนทับภาพที่มีอยู่เดิม]: ภาพใดๆ ที่มีหมายเลขไฟล์ภาพเดียวกัน (รวมถึงภาพที่ป้องกัน) จะถูกเขียนทับ

  การเขียนทับภาพที่มีข้อมูลการสั่งพิมพ์ () จะขอให้คุณต้องตั้งค่าข้อมูลการสั่งพิมพ์อีกครั้ง

 • ข้อมูลการสั่งพิมพ์และการถ่ายโอนภาพจะไม่รวมในสำเนาของภาพ
 • ไม่สามารถถ่ายภาพได้ระหว่างทำการคัดลอก เลือก [ยกเลิก] ก่อนทำการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • ภาพจะถูกคัดลอกจากการ์ดที่เลือกใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ] (ทั้งใน [ภาพนิ่ง บันทึก/ดูภาพ]/[ภาพเคลื่อนไหว บันทึก/ดูภาพ] และ [ภาพนิ่ง ดูภาพ]/[ภาพเคลื่อนไหว ดูภาพ])
 • ชุดของภาพจะมีชื่อไฟล์เดียวกันกับภาพดั้งเดิม
 • ภาพในหลายโฟลเดอร์จะไม่สามารถถูกคัดลอกในเวลาเดียวกันได้ด้วย [เลือกภาพ] เลือกภาพที่จะคัดลอกจากโฟลเดอร์ครั้งละหนึ่งโฟลเดอร์

การคัดลอกภาพแต่ละภาพ

 1. เลือก [การเล่นภาพ: คัดลอกภาพ]

 2. เลือก [เลือกภาพ]

  • ตรวจสอบหมายเลขของการ์ดต้นทางและการ์ดปลายทางและพื้นที่ว่างบนการ์ดปลายทาง
  • เลือก [เลือกภาพ] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 3. เลือกโฟลเดอร์

  (1) จำนวนภาพในโฟลเดอร์

  (2) หมายเลขไฟล์ต่ำสุด

  (3) ชื่อโฟลเดอร์

  (4) หมายเลขไฟล์สูงสุด

  • เลือกโฟลเดอร์ต้นทาง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมื่อเลือกโฟลเดอร์ ให้ดูภาพที่แสดงที่ด้านขวาของหน้าจอ
 4. เลือกภาพที่จะคัดลอก

  (1) จำนวนภาพทั้งหมดที่เลือก

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะคัดลอก จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นที่จะคัดลอก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4
 5. กดปุ่ม MENU

 6. เลือก [ตกลง]

  • ตรวจสอบการ์ดปลายทาง แล้วเลือก [ตกลง]
 7. เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง

  • เลือกโฟลเดอร์ที่จะคัดลอกภาพไปไว้ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เลือก [สร้างโฟลเดอร์] เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่
 8. เลือก [ตกลง]

  • ตรวจสอบข้อมูลของการ์ดต้นทางและการ์ดปลายทาง จากนั้นเลือก [ตกลง]
  • ผลลัพธ์จะแสดงหลังจากการคัดลอกเสร็จสิ้น เลือก [ตกลง] เพื่อกลับไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 2

การคัดลอกช่วงของภาพ

คุณสามารถคัดลอกภาพที่ระบุทั้งหมดในครั้งเดียวได้โดยการเลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายของช่วง เมื่อคุณดูภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี

 1. เลือก [ช่วง]

 2. เลือกโฟลเดอร์

  • เลือกโฟลเดอร์ต้นทาง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมื่อเลือกโฟลเดอร์ ให้ดูภาพที่แสดงที่ด้านขวาของหน้าจอ
 3. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นที่จะคัดลอก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
 4. กดปุ่ม MENU

  • ภาพในช่วงที่ระบุจะถูกคัดลอกในตอนนี้

การคัดลอกภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ด

คุณสามารถคัดลอกภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือการ์ดในครั้งเดียว

การเลือก [เลือก โฟลเดอร์] หรือ [ทุกภาพ] ใน [การเล่นภาพ: คัดลอกภาพ] จะคัดลอกภาพทั้งหมดที่มีอยู่