Fotografování s automatickým bleskem s 1 přijímacím bleskem

V této části je popsáno základní plně automatické bezdrátové fotografování při použití blesku EL-1 nasazeného na fotoaparátu (vysílací jednotka) a blesku EL-1 nasazeného jako přijímací jednotka.

 1. Nastavte vysílací jednotku.

  • Nastavte blesk EL-1 připojený k fotoaparátu jako „Vysílací jednotku“ ().
  • Zařízení vybavená funkcí optického bezdrátového přenosu lze také použít jako vysílací jednotku.
 2. Nastavte přijímací jednotku.

  • Blesk EL-1, který chcete ovládat bezdrátově z vysílací jednotky, nastavte jako přijímací jednotku ().
  • Můžete rovněž použít jiné blesky Speedlite řady EX vybavené funkcí přijímače bezdrátového optického přenosu.
  • Pro přijímací jednotky můžete nastavit jako skupinu záblesků (1) A, B nebo C.
 3. Zkontrolujte kanál.

  • Pokud jsou komunikační kanály vysílací jednotky a přijímací jednotky odlišné, nastavte pro ně stejný kanál ().
 4. Umístěte fotoaparát a blesk.

 5. Pomocí joysticku na vysílači vyberte REŽIM.

 6. Nastavte režim blesku na ETTL.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte ETTL, pak joystick stiskněte svisle.
  • Přijímací jednotka je nastavena do režimu ETTL automaticky při fotografování řízeném z vysílací jednotky.
  • Zkontrolujte, zda je řízení skupin záblesků nastaveno na ALL.
 7. Zkontrolujte, zda je blesk připraven.

  • Když je přijímací blesk připravený, bliká zdroj pomocného světla AF přibližně v jednosekundových intervalech.
  • Zkontrolujte, zda svítí indikátor připravenosti blesku vysílací jednotky.
 8. Zkontrolujte činnost systému.

  • Stiskněte tlačítko zkušebního záblesku vysílací jednotky.
  • Speedlite emituje záblesk. Pokud přijímací jednotka neemituje záblesk, zkontrolujte, zda je umístěna v dosahu přenosu ().
 9. Vyfotografujte snímek.

  • Nastavte fotoaparát a pořiďte snímek stejným způsobem jako při fotografování s normálním bleskem.

Upozornění

 • Pokud se v blízkosti přijímací jednotky vyskytuje zářivka nebo počítačový monitor, může přítomnost světelného zdroje způsobit chybnou funkci přijímací jednotky a neúmyslné emitování záblesku.
 • Při bezdrátovém fotografování s optickým přenosem se CHARGE nezobrazí na panelu LCD vysílací jednotky, ani když vysílací a přijímací jednotky (skupina záblesků) nejsou všechny plně nabité, jako je tomu u bezdrátového fotografování s rádiovým přenosem (když je záblesk blesku vysílače VYP). Také není žádná funkce pro osvětlení nebo vypnutí panelu LCD vysílací jednotky podle stavu nabití vysílací jednotky a přijímacích jednotek.
 • Když je na vysílací jednotce nastaveno P.Fn-06-0 (), ozve se zvukový signál, když je vysílací jednotka plně nabitá. (Tento zvukový signál neoznačuje dokončení nabíjení všech zábleskových jednotek, jako je tomu při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem.)

Poznámka

 • Pokrytí blesku vysílací jednotky je nastaveno na 24 mm. Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně.
 • Také můžete emitovat záblesk z vysílače ().
 • Stisknutím tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu můžete emitovat modelovací záblesk ().
 • Dojde-li k automatickému vypnutí napájení přijímací jednotky, zapnete přijímací jednotku stisknutím tlačítka zkušebního záblesku vysílací jednotky.
 • Zkušební záblesk nelze použít, pokud je na fotoaparátu použit časovač záblesku atd.
 • Můžete změnit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí napájení přijímací jednotky (C.Fn-10).
 • Můžete vypnout blikání pomocného světla AF, když je přijímací jednotka plně nabitá (C.Fn-23).

Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí více přijímacích jednotek

Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo chcete-li snáze provést osvětlení, můžete zvýšit počet přijímacích jednotek a aktivovat je tak, aby emitovaly záblesk jako jediný blesk.

Přidejte přijímač a postupujte stejným způsobem jako v části „Fotografování s automatickým bleskem s 1 přijímacím bleskem“ (). Pro přijímací jednotky můžete nastavit jako skupinu záblesků A, B nebo C.

Pokud se zvýší počet přijímacích jednotek nebo je záblesk vysílacího blesku nastaven na zapnuto, provede se automatické řízení, které zajistí, že všechny blesky budou emitovat záblesk se stejným výkonem blesku a že celkový výkon blesků povede ke standardní expozici.

Fotografování s více blesky pomocí bezdrátových funkcí

Protože následující funkce nastavené na vysílací jednotce budou v tomto bezdrátovém systému automaticky nastaveny na přijímacích jednotkách, nemusíte přijímací jednotky obsluhovat. Fotografování s bezdrátovým bleskem tak můžete provádět stejně jako normální fotografování s bleskem.

Upozornění

 • Frekvenci záblesků pro stroboskopický blesk lze při bezdrátovém fotografování s optickým přenosem nastavit v rozsahu od 1 Hz do 199 Hz (nastavení od 250 Hz do 500 Hz nejsou dostupná).

Poznámka

 • Chcete-li nastavit kompenzaci expozice s bleskem a pokrytí blesku samostatně na každé přijímací jednotce, můžete přijímací jednotku také obsluhovat přímo.

O vysílacích jednotkách

Můžete určit dvě nebo více vysílacích jednotek. Při použití více fotoaparátů s připojenými vysílači můžete fotoaparáty přepnout do režimu bezdrátového stroboskopického fotografování za použití stejného osvětlení (přijímačů).