Nastavení, která lze změnit pomocí Osobních funkcí

P.Fn-01: Metoda spuštění pomocného světla AF (Metoda emitování pomocného světla AF)

Můžete vybrat způsob emitování pomocného světla AF.

 • 0: Infračervené pomocné světlo AF (Infračervené pomocné světlo AF)

 • 1: Metoda přerušovaného záblesku blesku (Metoda přerušovaného záblesku blesku)

  Pomocné světlo AF lze emitovat pomocí metody přerušovaného záblesku blesku ().

Upozornění

 • Pomocné světlo AF se neemituje při snímání s živým náhledem.
 • Při použití barevného filtru nebude přerušovaný blesk () emitovat pomocné světlo AF.
 • Pro řadu EOS R přerušovaný blesk emituje pomocné světlo AF bez ohledu na způsob emitování pomocného světla AF a použití barevného filtru. V závislosti na jasu okolního osvětlení však pomocné světlo AF může emitovat fotoaparát namísto blesku. Pokud je navíc použit barevný filtr a je zvoleno nastavení [1: Metoda přerušovaného záblesku blesku (Metoda přerušovaného záblesku blesku)], bude se pomocné světlo AF emitovat z fotoaparátu.
 • Pro řadu EOS M se pomocné světlo AF neemituje z blesku.

P.Fn-02: Rychlý blesk (Rychlý blesk)

Chcete-li zkrátit čekání na nabití, můžete nastavit, zda bude, nebo nebude emitován záblesk (rychlý blesk), pokud indikátor připravenosti blesku bliká červeně (před plným nabitím blesku).

 • 0: ON (Povolit)
 • 1: OFF (Zakázat)

Upozornění

 • Pokud je emitován záblesk funkcí Rychlý blesk () během kontinuálního snímání, může dojít k podexponování, protože se sníží výkon blesku.

P.Fn-03: Záblesk blesku při propojeném fotografování (Záblesk blesku při propojeném fotografování)

Při používání funkce propojeného fotografování () můžete nastavit, zda blesk připevněný na fotoaparátu bude, nebo nebude emitovat záblesk. Tuto funkci nastavte na každém blesku, který bude použit při propojeném fotografování.

 • 0: OFF (Zakázat)

  Blesk nebude emitovat záblesky při propojeném fotografování.

 • 1: ON (Povolit)

  Blesk bude emitovat záblesky při propojeném fotografování.

Upozornění

 • Pokud během propojeného fotografování emituje záblesky současně více zábleskových jednotek Speedlite, nemusí být dosažena patřičná expozice nebo může dojít k nerovnoměrné expozici.

P.Fn-04: Změna nastavení pomocí voliče (Změna nastavení pomocí voliče)

Stlačte joystick svisle a zobrazí se obrazovka nastavení, jak je uvedeno na obrázku. Otočením Výběrový volič vyberte, zda chcete povolit přímé nastavení následujících funkcí.

 • 0: OFF (Zakázat)

  Jde o běžně používanou metodu.

 • 1: ON (Povolit)

  Pomocí joysticku můžete vybrat položky „hodnota kompenzace expozice s bleskem“, „výkon manuálního blesku“, „poměr intenzity záblesků“, „režim záblesku při skupinovém záblesku“, „řízení skupin záblesků“ a „braketing expozice s bleskem“ a přímo je nastavit jednoduše otočením Výběrový volič.

  Když je režim blesku nastavený na MULTI, můžete přímo nastavit „frekvenci záblesků“ a „počet záblesků“, a když je nastavený na Ext.M, můžete přímo nastavit „citlivost ISO“ a „hodnotu clony“.

Upozornění

 • Chcete-li vybrat položku na obrazovce nastavení, když je nastavená možnost P.Fn-04-1, stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava.

P.Fn-05: FEM (Paměť expozice s bleskem)

Můžete nastavit, zda se má aktualizovat udržovaný režim manuálního blesku podle intenzity záblesku z ETTL.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON / MODE ETTL/M

Poznámka

 • Když je nastaveno P.Fn-05-2, režim se nezmění na jiný režim než ETTL nebo M, i když stlačíte joystick dolů pro výběr REŽIM. Chcete-li vybrat jiný režim, zobrazte obrazovku nastavení stlačením joysticku svisle a nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočením Výběrový volič a vybráním položky a režimu.

P.Fn-06: Tón (Tón)

Můžete zapnout zvukový signál, který se ozve po dokončení nabíjení blesku.

 • 0: ON

  Při běžném fotografování (fotoaparátem s bleskem) se zvukový signál ozve při úplném nabití zábleskové jednotky.

  Když je blesk Speedlite nastaven jako vysílač při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem, zvukový signál se ozve na vysílací jednotce, když jsou všechny zábleskové jednotky (vysílací i přijímací) plně nabité. Dobití celého bezdrátového systému můžete potvrdit podle zvukového signálu na vysílací jednotce. Pro přijímací jednotky lze pro P.Fn.-06 nastavit 0 nebo 1. Když je blesk Speedlite nastavený jako vysílač při bezdrátovém fotografování s optickým přenosem, přijímač při bezdrátovém fotografování s rádiovým/optickým přenosem nebo jako vysílač/přijímač při fotografování s propojením, na každém blesku nastaveném na 0 se při plném nabití () ozve zvukový signál.

 • 1: OFF

  Zvukový signál se neozve.

Upozornění

 • Když je nastavená hodnota 0, zvukový signál se ozve, i když se teplota hlavy blesku zvýší a záblesky blesku budou omezené ().

P.Fn-07: Ventilátor (Ventilátor)

Můžete nastavit, zda se má používat ventilátor.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Upozornění

 • Když se ventilátor porouchá nebo má příliš vysoké otáčky, zobrazí se varování a ventilátor se zastaví.

 • Při záznamu videa s bleskem připojením k fotoaparátu se na záznamu může projevit zvuk pohybu ventilátorů.
 • Zastavení ventilátorů můžete vynutit, když je nastaveno P.Fn-07-1.
 • Když je nastaveno P.Fn-07-1, je počet souvislých záblesků nižší, než když se ventilátor pohybuje – a požadovaná doba odpočinku do odstranění varovné ikony se prodlouží nebo rozšíří.
 • Když je nastaveno P.Fn-07-0, ventilátor se roztočí při záblescích nebo rozsvícení modelovacího světla. V závislosti na vnitřní teplotě blesku se ventilátor se může spustit, i když nedojde k emitování blesku.
 • V případě poruchy ventilátoru bude počet nepřetržitých záblesků () stejný, jako když se ventilátor zastaví, bez ohledu na nastavení P.Fn-07.

P.Fn-08: MODELOVACÍ SVĚTLO (jas, barva) (Modelovací světlo (jas, barva))

Můžete nastavit barvu a jas modelovacího světla.

Pomocí joysticku vyberte Jas LAMP nebo Barva LAMP. Otočením Výběrový volič vyberte požadované nastavení. Poté joystick stlačte svisle.

(1) Vybraná pozice kurzoru

(2) Výchozí indikátor

 • Jas LAMP: Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte jas modelovacího světla.
 • Barva LAMP: Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte barevnou teplotu modelovacího světla.

Poznámka

 • Joystick můžete stlačit doleva nebo doprava, když svítí modelovací světlo, nebo můžete otočit Výběrový volič a stlačit joystick svisle, změníte tím jas a barevnou teplotu.

P.Fn-09: MODELOVACÍ SVĚTLO (doba osvětlení) (Modelovací světlo (doba osvětlení))

Můžete nastavit čas rozsvícení modelovacího světla.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: Neomezené