Manuální blesk

Výkon blesku můžete nastavit v přírůstcích po jedné třetině následujícím způsobem od plného blesku (1/1) až po 1/8192 blesku.

Pomocí expozimetru pro měření zábleskového světla (volně prodejný) určete požadovaný výkon blesku, abyste dosáhli správné expozice s bleskem. Doporučujeme na fotoaparátu nastavit režim fotografování Priorita clony AE nebo Ruční expozice.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na Ruční expozice.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte M, pak joystick stiskněte svisle.
 3. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výstupu blesku.

 4. Nastavte výkon blesku.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte intenzitu blesku. Potom joystick stlačte svisle.
  • Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny se zobrazí ukazatel vzdálenosti (1) pro fotografování a hodnota clony (2).

Poznámka

 • Pokud je nastavena synchronizace s vysokými rychlostmi nebo bezdrátový optický přenos, bude rozsah nastavení intenzity blesku 1/1 až 1/128.
 • Údaje o směrném čísle týkající se manuálního blesku viz „Technické údaje“.
 • Intenzitu blesku můžete nastavit přímo otočením Výběrový volič bez výběru REŽIM pomocí joysticku (C.Fn-13).

Nastavení intenzity ručního blesku pomocí funkce Paměť expozice s bleskem

Výkon blesku upravený v režimu záblesku ETTL můžete nastavit jako výkon blesku režimu záblesku M.

 1. Nastavte funkci Paměť expozice s bleskem.

  • Nastavení P.Fn-05 FEM nastavte v osobních funkcích na 1:ON ().
 2. Snímejte s režimem záblesku nastaveným na ETTL.

  • Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.
  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte ETTL, pak joystick stiskněte svisle.
  • Domáčknutím tlačítka spouště zachyťte snímek.
 3. Nastavte režim blesku na M.

  • Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.
  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte M, pak joystick stiskněte svisle.
 4. Zkontrolujte výkon blesku.

Upozornění

 • Chcete-li snímat s bleskem nastaveným na ETTL, učiňte tak, když kontrolka nabíjení svítí červeně (baterie plně nabitá).
 • Pokud po snímání s nastavením ETTL provedete směnu citlivosti ISO, hodnoty clony nebo nastavení vztahujících se k výkonu záblesku, jako je intenzita světla, zoom apod., doporučujeme snímat opět s nastavením ETTL.
 • Když je vyvážení bílé fotoaparátu nastaveno na Automatické vyvážení bílé, je rozdíl mezi barevnou teplotou blesku a okolního světla velký, a když je kompenzace blesku nastavena na zápornou hodnotu a [E-TTL vyvážení] je nastaveno na [Prior. prostř.], tak se odstín snímku může při nastavení ETTL a při nastavení M lišit. Pokud je rozdíl barevné teploty velký, můžete odstín zlepšit použitím barevného filtru.

  • Zářivka (bílé denní světlo) → slabý barevný filtr
  • Wolframová žárovka → silný barevný filtr
  • Sluneční světlo → filtr není třeba
 • Při použití funkce Paměť expozice s bleskem při fotografování s více záblesky nastavte předem skupiny záblesků ETTL a M do stejné konfigurace. Když je ETTL nastaveno na A:B C, nastavte M na A:B:C.
 • V závislosti na podmínkách snímání se ETTL zobrazení efektivního dosahu blesku a M zobrazení vzdálenosti pro fotografování mohou lišit.

Poznámka

 • Když je P.Fn-05 FEM nastaveno na 2:ON / MODE ETTL/M, stačí pohnout joystickem dolů a přepínat tak mezi ETTL a M.

Změřená manuální expozice s bleskem

Při použití fotoaparátu řady EOS-1D lze před fotografováním nastavit úroveň expozice s bleskem ručně. Nejlépe to funguje, když jste blízko objektu. Použijte tabulku 18 % šedé (volně prodejná) a pořiďte snímek podle následujících pokynů.

 1. Nakonfigurujte nastavení fotoaparátu a blesku Speedlite.

  • Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Ruční expozice nebo Priorita clony AE.
  • Nastavte režim blesku Speedlite na hodnotu Ruční expozice.
 2. Zaostřete na objekt.

  • Ručně zaostřete na fotografovaný objekt.
 3. Připravte tabulku 18 % šedé.

  • Umístěte šedou tabulku na místo fotografovaného objektu.
  • Fotoaparát namiřte tak, aby se celá kruhová ploška bodového měření ve středu hledáčku nacházela nad tabulkou šedé.
 4. Stiskněte tlačítko Multifunkce, Blokování AE, nebo Blokování expozice s bleskem (Časovač 16 sekund).

  • Blesk Speedlite emituje měřicí předzáblesk a požadovaný výkon blesku pro dosažení správné expozice s bleskem se uloží do paměti.
  • Na indikátoru úrovně expozice v pravé části hledáčku se zobrazí úroveň expozice s bleskem pro dosažení standardní expozice.
 5. Nastavte úroveň expozice s bleskem.

  • Upravte výkon manuálního blesku pro blesk Speedlite a clonu tak, aby byla úroveň expozice s bleskem vyrovnána se značkou standardní expozice.
 6. Vyfotografujte snímek.

  • Odstraňte šedou tabulku a pořiďte snímek.

Poznámka

 • Měřená manuální expozice s bleskem je dostupná pouze pro fotoaparáty řady EOS-1D.