Автоматично снимане със светкавица с 1 приемаща светкавица

Тази секция описва основните операции за снимане с напълно автоматична светкавица с безжичен контрол при използване на EL-1, монтирана към фотоапарата (предаваща светкавица), и EL-1, настроена като приемаща светкавица.

 1. Настройте предаващата светкавица.

  • Настройте светкавицата EL-1, монтирана към фотоапарата, като „предаваща светкавица“ ().
  • Устройствата, оборудвани с функция за предаваща светкавица с безжично управление чрез оптична комуникация, също могат да се използват като предаваща светкавица.
 2. Настройте приемащата светкавица.

  • За приемаща светкавица настройте EL-1, която да бъде управлявана безжично от предаващата светкавица ().
  • Също така можете да използвате Speedlite светкавици от серията EX, снабдени с функция за приемаща светкавица, управлявана чрез безжична оптична комуникация.
  • Можете да използвате група A, B или C (1).
 3. Проверете комуникационния канал.

  • Ако комуникационните канали на предаващата и приемащата светкавици са различни, задайте един и същи канал ().
 4. Позиционирайте фотоапарата и светкавицата.

 5. Използвайте джойстика на предаващата светкавица, за да изберете MODE.

 6. Задайте режим на светкавицата ETTL.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете ETTL и след това натиснете джойстика вертикално.
  • За приемащата светкавица се задава автоматично ETTL при снимане чрез управление от предаващата светкавица.
  • Уверете се, че за управление на групи светкавици е зададена настройка ALL.
 7. Проверете дали светкавицата е в готовност.

  • Когато приемащата светкавица е в готовност, лъчът за подпомагане на AF мига през интервал приблиз. 1 s.
  • Проверете дали индикаторът за готовност на предаващата светкавица свети.
 8. Проверете работата.

  • Натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица.
  • Светкавицата Speedlite ще се задейства. Ако не се задейства, проверете дали е позиционирана в обхвата на комуникация ().
 9. Направете снимката.

  • Настройте фотоапарата и снимайте, както при нормално заснемане със светкавица.

Внимание

 • Наличието на флуоресцентна светлина или монитор на компютър в близост до приемащата светкавица може да доведе до неправилно задействане на приемащата светкавица.
 • При снимане с безжично управление чрез оптична комуникация, ако предаващата и приемащите светкавици (групата светкавици) не са напълно заредени, индикаторът CHARGE няма да се изведе на LCD панела на предаващата светкавица, тъй като той е съвместим само с безжично управление чрез радиокомуникация (задействане на предаваща светкавица с настройка ИЗКЛ.). Също така няма функция за осветяване или изключване на LCD панела на предаващата светкавица според заряда на предаващата светкавица и приемащите светкавици.
 • Когато е зададена настройка P.Fn-06-0 за предаващата светкавица (), звуковият сигнал ще прозвучи, когато предаващата светкавица е напълно заредена (този звуков сигнал не означава, че зареждането на всички светкавици е завършило, както при безжично управление чрез радиокомуникация).

Забележка

 • Покритието на предаващата и приемащата светкавица е настроено на 24 mm. Можете също да зададете покритието на светкавицата ръчно.
 • Може да бъде задействана също и предаващата светкавица ().
 • Можете да натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата, за да задействате режима "Пилотна светкавица" ().
 • Ако се активира автоматично изключване на приемащата светкавица, натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица, за да включите приемащата светкавица.
 • Не можете да използвате тестово задействане на светкавицата, когато работите с таймера за светкавица и др. чрез фотоапарата.
 • Можете да промените времето за автоматично изключване на приемащата светкавица (C.Fn-10).
 • Можете да деактивирате мигането на лъча за подпомагане на AF, когато приемащата светкавица е напълно заредена (C.Fn-23).

Автоматично снимане с няколко приемащи светкавици

Когато се нуждаете от по-силно или по-прецизно осветяване, можете да увеличите броя на приемащите светкавици и да ги задействате заедно.

Добавете приемаща светкавица и следвайте процедурата, описана в „Автоматично снимане със светкавица с 1 приемаща светкавица“ (). Можете да използвате група A, B или C.

Когато снимате с повече от една приемащи светкавици или за предаващата светкавица е зададена настройка "ВКЛ.", системата за автоматичен контрол задейства всички светкавици при еднаква мощност и гарантира, че общата мощност на светкавиците постига стандартна експонация.

Снимане с няколко светкавици с безжични функции

Тъй като посочените по-долу настройки, зададени за предаващата светкавица, ще бъдат зададени автоматично и за приемащите светкавици в безжичната система, не е нужно да настройвате приемащите светкавици. Поради тази причина можете да снимате със светкавица с безжично управление по същия начин, както с нормална светкавица.

Внимание

 • Честотата на импулсите за режима "Стробосветкавица" при снимане с безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация може да се задава от 1 Hz до 199 Hz (настройки от 250 Hz до 500 Hz не са достъпни).

Забележка

 • Можете също така директно да управлявате приемащата светкавица, за да зададете компенсация на експонацията на светкавицата и покритие на светкавицата за всяка приемаща светкавица поотделно.

Относно предаващата светкавица(и)

Можете да използвате две или повече предаващи светкавици. Когато използвате няколко фотоапарата с монтирани предаващи светкавици, можете да сменяте фотоапаратите за безжично управление на светкавици, като използвате една и съща конфигурация за осветяване (приемащи светкавици).