Стробосветкавица

Когато използвате режим "Стробосветкавица" с ниска скорост на затвора, можете да заснемете последователни движения в един кадър, подобно на снимките от тип "Stop-Motion".

В режим "Стробосветкавица" задайте мощността на светкавицата, броя импулси и честотата на импулсите (брой импулси в секунда = Hz). За максималния брой последователни задействания на светкавицата вижте Максимален брой последователни задействания на светкавицата.

 1. Изберете MODE чрез джойстика.

 2. Задайте режим на светкавицата MULTI.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете MULTI и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Натиснете джойстика вертикално, за да изберете елемент.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете честотата на импулсите (1), броя на импулсите (2) или мощността на светкавицата (3), и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Задайте стойност.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете стойността, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Повторете стъпки 3 и 4, за да зададете честота на импулсите, брой на импулсите и мощност на светкавицата.

Как да определите скоростта на затвора

За да сте сигурни, че затворът ще остане отворен до края на последователните задействания на светкавицата в режим "Стробосветкавица", задайте скорост на затвора според поместената по-долу формула.

Брой импулси ÷ честота на импулсите = скорост на затвора

Например, ако броят на импулсите е 10 (пъти), а честотата на импулсите е 5 (Hz), за скорост на затвора задайте 2 s или повече.

Внимание

 • За да предотвратите повреда на главата на светкавицата поради прегряване, задайте за брой импулси в режим "Стробосветкавица" 30 или по-малко. След като сте задействали светкавицата последователно 30 пъти, направете пауза от минимум 10 min.
 • Ако сте задействали светкавицата последователно повече от 30 пъти, функцията за защита ще се активира и ще забрани задействането на светкавицата. В този случай оставете светкавицата в покой за най-малко 50 min.

Забележка

 • Режимът "Стробосветкавица" е най-ефективен при заснемане на силно отразяващ обект на тъмен фон.
 • Препоръчваме да използвате статив и дистанционен спусък.
 • Не може да се задава мощност на светкавицата 1/1 или 1/2.
 • Можете да снимате с функцията „Стробосветкавица“ също и когато фотоапаратът е поставен в режим на снимане bulb (Bulb) (неограничена експонация).
 • Ако показанието за броя на импулсите е “----”, импулсите ще се възпроизвеждат до затварянето на затвора или до изчерпването на заряда на батериите. Максималният брой последователни задействания на светкавицата е показан в таблицата на следващата страница.
 • Синхронизация с висока скорост на затвора () не е възможна в режим "Стробосветкавица".

Максимален брой последователни задействания на светкавицата

Ако показанието за броя на импулсите е “----” (прекъсната линия), максималният брой импулси е посочен в таблицата по-долу.

Мощност на светка-
вицата / Hz
1 2 3 4 5 6-7 8-9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Мощност на светка-
вицата / Hz
10 11 12-14 15-19 20-50 60-199 250-500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100