Настройки, които могат да се променят чрез персонални функции

P.Fn-01: AF-assist beam firing method (Метод на работа на лъча за подпомагане на AF)

Можете да изберете метод на работа на лъча за подпомагане на AF.

 • 0: Infrared AF-assist beam (Инфрачервен лъч за подпомагане на AF)

 • 1: Intermittent flash firing method (Серия от импулси на светкавицата)

  Възпроизвежда лъча за подпомагане на AF, използвайки метода със серия импулси на светкавицата ().

Внимание

 • Лъчът за подпомагане на AF не се възпроизвежда по време на снимане в режим Live View.
 • Когато е монтиран цветови филтър (), лъчът за подпомагане на AF няма да се възпроизвежда чрез серия импулси на светкавицата.
 • За фотоапаратите от серията EOS R лъчът за подпомагане на AF се възпроизвежда чрез серия импулси на светкавицата, независимо от избрания метод за възпроизвеждане на лъча за подпомагане на AF и дали е монтиран цветови филтър. В зависимост от околната яркост обаче фотоапаратът може да възпроизвеждане на лъч за подпомагане на AF вместо светкавицата. Също така, когато е монтиран цветови филтър и е зададена настройка [1: Intermittent flash firing method (Серия от импулси на светкавицата)], лъч за подпомагане на AF ще се възпроизвежда от фотоапарата.
 • За фотоапарати от серия EOS M лъч за подпомагане на AF не се възпроизвежда от светкавицата.

P.Fn-02: Quick flash (Бързо задействане)

Можете да зададете дали да се задейства светкавицата или не (бързо задействане), когато индикаторът за готовност на светкавицата мига в червено (преди светкавицата да се е заредила напълно), за да намалите времето за изчакване за зареждане.

 • 0: ON (Разрешено)
 • 1: OFF (Забранено)

Внимание

 • Когато се използва функцията "Бързо задействане" () в режим "Серия от снимки", изображението може да е недоекспонирано, тъй като мощността на светкавицата се понижава.

P.Fn-03: Flash firing during linked shooting (Задействане на светкавицата при синхронно снимане)

Когато използвате функцията "Синхронно снимане" (), можете да задавате дали да се задейства светкавицата, монтирана към фотоапарата, или не. Настройте функцията за всяка светкавица, която искате да бъде използвана в режим "Синхронно снимане".

 • 0: OFF (Забранено)

  Светкавицата не се задейства при синхронно снимане.

 • 1: ON (Разрешено)

  Светкавицата се задейства при синхронно снимане.

Внимание

 • Ако задействате няколко светкавици едновременно при синхронно снимане, може да не бъде постигната подходяща експонация или експонацията може да бъде неравномерна.

P.Fn-04: Changing the settings with the dial (Промяна на настройките чрез селектора)

Натиснете джойстика вертикално, за да отворите екрана за настройки, както е показано на илюстрацията, и завъртете Select dial, за да изберете дали да разрешите директното задаване на посочените по-долу функции.

 • 0: OFF (Забранено)

  Това е нормалният метод на работа.

 • 1: ON (Разрешено)

  Можете да изберете елементите „ниво на компенсация на експонацията на светкавицата“, „мощност на ръчна светкавица“, „управление на групи светкавици“, „съотношение на мощностите“, „режим за групово задействане“, „настройка за група на приемаща светкавица“ и „FEB“ чрез джойстика и да ги зададете директно просто чрез завъртане на Select dial.

  Когато е зададен режим на светкавицата MULTI, можете да зададете директно „честота на импулсите“ и „брой импулси“, а когато е зададен режим Ext.M, можете да зададете директно „ISO чувствителност“ и „отвор на диафрагмата“.

Внимание

 • За да изберете елемент в екрана с настройки, когато е зададена настройка P.Fn-04-1, натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно.

P.Fn-05: FEM (FE запаметяване)

Можете да изберете дали да се запамети мощността на светкавицата, използвана при снимане в ETTL режим, за да се използва в ръчен режим.

 • 0: ИЗКЛ.
 • 1: ВКЛ.
 • 2: ВКЛ. / MODE ETTL/M

Забележка

 • Когато е зададена настройка P.Fn-05-2, дори ако натиснете джойстика надолу, за да изберете MODE, режимът няма да се промени на режим, различен от ETTL или M. Ако искате да изберете друг режим, отворете екрана за настройки, като натиснете джойстика вертикално, и натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент и изберете режима.

P.Fn-06: Beep (Звуков сигнал)

Можете да зададете възпроизвеждане на звуков сигнал, когато светкавицата е напълно заредена.

 • 0: ВКЛ.

  При нормално снимане (с монтирана към фотоапарат светкавица) ще прозвучи еднократен звуков сигнал, когато приемащата светкавица е напълно заредена.

  Когато светкавицата Speedlite е настроена като предаваща светкавица при безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация, предаващата светкавица ще възпроизведе еднократен звуков сигнал, когато всички светкавици (предаващи и приемащи) са напълно заредени. Зареждането на цялата безжична система може да бъде известено чрез звуковия сигнал на предаващата светкавица. За приемащите светкавици P.Fn-06 може да бъде с настройка 0 или 1. Когато светкавицата Speedlite е настроена като предаваща светкавица при безжично управление чрез оптична комуникация, като приемаща светкавица при безжично управление чрез радио/оптична комуникация или като предаваща/приемаща светкавица при синхронно снимане, всяка светкавица с настройка 0 ще възпроизвежда еднократен звуков сигнал, когато се зареди напълно ().

 • 1: ИЗКЛ.

  Няма да се възпроизвежда звуков сигнал.

Внимание

 • При настройка 0 ще се възпроизвежда звуков сигнал и когато температурата на главата на светкавицата се повиши и задействането на светкавицата е ограничено ().

P.Fn-07: Fan (Вентилатор)

Можете да зададете дали да вентилаторът да работи.

 • 0: ВКЛ.
 • 1: ИЗКЛ.

Внимание

 • Ако вентилаторът се повреди или оборотите са високи, се показва предупреждение и вентилаторът спира.

 • Когато снимате видео с монтирана към фотоапарата светкавица, звукът на работата на вентилатора може да бъде записан.
 • Можете да забраните работата на вентилатора, като зададете настройка P.Fn-07-1.
 • Когато е зададена настройка P.Fn-07-1, максималният брой на последователните импулси е по-малък, отколкото когато вентилаторът работи, и необходимото време за изчакване, докато иконата за предупреждение се скрие, е по-дълго.
 • Когато е зададена настройка P.Fn-07-0, вентилаторът ще стартира, когато лампата на светкавицата или пилотната лампа работи. Вентилаторът може да стартира дори когато светкавицата не е била задействана в зависимост от вътрешната температура на светкавицата.
 • Когато вентилаторът е повреден, максималният брой на последователните импулси () ще бъде същият като при забрана на работата на вентилатора независимо от настройката P.Fn-07.

P.Fn-08: MODELING LAMP (brightness, color) (Пилотна лампа (яркост, цвят))

Можете да зададете цвета и яркостта на пилотната лампа.

Използвайте джойстика, за да изберете LAMP brightness или LAMP color. Завъртете Select dial, за да изберете желаната настройка, и след това натиснете джойстика вертикално.

(1) Избрана позиция на курсора

(2) Индикатор по подразбиране

 • LAMP brightness: Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете яркостта на пилотната лампа.
 • LAMP color: Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете цветовата температура на пилотната лампа.

Забележка

 • Можете да натиснете джойстика наляво или надясно, когато пилотната лампа свети, или да завъртите Select dial и натиснете джойстика вертикално, за да промените яркостта и цветовата температура.

P.Fn-09: MODELING LAMP (lit time) (Пилотна лампа (време за светене))

Можете да зададете времето за светене на пилотната лампа.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: Неограничен