Rešavanje problema

Napajanje

Nije moguće uključiti SELPHY štampač

 • Proverite da li je kabl za napajanje pravilno povezan i priključen ().
 • Držite dugme Power button sve dok se ne prikaže početni ekran ().
 • Kada koristite bateriju, proverite da li je napunjena i pravilno ubačena.

Ekran

Ekran za odabir slike nije prikazan

 • Kada je prikazan ekran za podešavanje ID fotografija, pritisnite Back button da biste prikazali početni ekran, pritisnite Up button ili Down button da odaberete [Select & Print], a zatim pritisnite OK.

Štampanje

Štampanje nije moguće

 • Proverite da li je SELPHY štampač uključen ().
 • Proverite da li su papir i kasete sa mastilom pravilno ubačeni (, ).
 • Proverite da li je list mastila labav ().
 • Proverite da li koristite papir posebno dizajniran za SELPHY štampač ().
 • Zamenite kasetu sa mastilom i po potrebi napunite kasetu za papir (, ).
 • Proverite da li koristite ispravnu kombinaciju papira, kasete za papir i kasete za mastilo ().

Nije moguće prikazati ili štampati slike na memorijskim karticama ili USB fleš memorijama

 • Proverite da li je memorijska kartica do kraja ubačena u odgovarajući odeljak, sa nalepnicom okrenutom na gore (, ).
 • Proverite da li je USB fleš memorija potpuno ubačena u odgovarajući ulaz ().
 • Proverite da li je format slike podržan ().
 • Proverite da memorijska kartica za koju je potreban adapter nije ubačena bez adaptera ().
 • Proverite podržane formate za USB fleš memorije ().

Štampanje sa fotoaparata nije moguće

 • Proverite da li vaš fotoaparat podržava PictBridge (, ).
 • Kada štampate preko USB-a, proverite da li je SELPHY štampač direktno povezan sa fotoaparatom putem USB kabla ().
 • Proverite da li su baterije fotoaparata dovoljno napunjene. Ako su baterije istrošene, zamenite ih potpuno napunjenim ili novim baterijama
 • Uklonite sve memorijske kartice ili USB fleš memorije iz SELPHY štampača.

Štampanje sa računara nije moguće

 • Proverite da li ste ispravno instalirali upravljački program štampača ().
 • Uklonite sve ubačene memorijske kartice ili USB fleš memorije.
 • Kada štampate putem Wi-Fi-a, proverite da li su SELPHY štampač i računar pravilno povezani na ruter ().
 • Kada štampate putem USB-a, proverite da li je SELPHY štampač direktno povezan sa računarom pomoću USB kabla (, ). Štampač možda neće pravilno raditi ako je povezan sa računarom preko USB kućišta.
 • Windows: Potvrdite da štampač nije van mreže. Ako je van mreže, kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača i postavite štampač na mrežu.
 • Windows: Koristite najnoviju verziju koja je kompatibilna sa aplikacijom Mopria.

Datum/broj datoteke nedostaje prilikom štampanja sa memorijskih kartica ili USB fleš memorija

 • Proverite da li je SELPHY štampač podešen da štampa datum ili broj datoteke (, ). Imajte na umu da zatamnjena podešavanja na ekranu [Print settings] nisu dostupna. Takođe, imajte na umu da je prilikom DPOF štampanja štampanje datuma i broja datoteke konfigurisano na fotoaparatu.

Datum/broj datoteke nedostaje prilikom štampanja sa fotoaparata

 • Proverite da li je dodavanje datuma/broja datoteke omoguććeno na fotoaparatu. Imajte na umu da se pod standardnim postavkama fotoaparata koristi podešavanje datuma/broja datoteke na SELPHY štampaču.

Kvalitet štampe je loš

 • Proverite da na listu mastila i papiru nema prljavštine ili prašine.
 • Proverite da li je unutrašnjost SELPHY štampača očišćena od prašine ().
 • Proverite da se na SELPHY štampaču nije stvorila kondenzacija ().
 • Proverite da li je SELPHY štampač udaljen od izvora elektromagnetnih talasa ili jakih magnetnih polja.

Odštampane boje se ne poklapaju sa prikazanim bojama

 • Štampači i uređaji za prikaz produkuju boje na različite načine. Boje mogu izgledati drugačije u zavisnosti od intenziteta i temperature boje osvetljenja u okruženju za gledanje monitora, kao i od kalibracije boje monitora.

Pojedinačne slike se štampaju smanjene, u samo jednoj poziciji rasporeda

 • Promenite podešavanje [Page Layout] (). Kada je izabran izgled u [Page Layout] drugačiji od [1-up], pojedinačne slike se štampaju na jednoj poziciji rasporeda po listu ako štampate sa fotoaparata ili drugog uređaja koji može da pošalje samo jednu sliku u isto vreme.

Štampanje predugo traje

 • SELPHY štampač će privremeno obustaviti štampanje ako prekorači određenu temperaturu, što ne ukazuje na problem. Sačekajte dok se štampač ne ohladi. Neprekidno štampanje SELPHY štampačem u vrućim okruženjima, ili izazivanje unutrašnje toplote (slučajnim blokiranjem ventilacionih otvora na zadnjoj strani, na primer ()) može dovesti do privremenog zaustavljanja štampanja, čime se štampanje odlaže.
 • Štampanje može potrajati neko vreme u zavisnosti od okruženja u kome se štampa. U tom slučaju, pokušajte štampanje na drugi način: sa memorijske kartice, preko Wi-Fi-a ili USB-a.

Nije moguće otkazati štampanje

 • Možda neće biti moguće otkazati štampanje u toku korišćenjem Back button na SELPHY štampaču ako štampate sa pametnog telefona, fotoaparata ili računara. Ako [Back button] nije prikazano na SELPHY štampaču koristite uređaj sa kojeg štampate da biste zaustavili štampanje.

Papir

Papir ne odgovara kaseti

 • Proverite da li je papir iste veličine kao kaseta za papir ().

Dolazi do problema sa uvlačenjem papira ili čestog zaglavljivanja papira

 • Proverite da li su papir i kaseta pravilno ubačeni (, ).
 • Proverite da li u kaseti ima manje od 19 listova.
 • Proverite da se 19 ili više otisaka nije skupilo na kaseti za papir.
 • Proverite da li koristite papir posebno dizajniran za SELPHY štampač ().
 • Proverite da li koristite papir koji je već korišćen za štampanje, kao što je papir koji ima prazna područja.

Ne može se odštampati tačna količina (neiskorišćen papir ostaje nakon što ponestane mastila)

 • Ako prvo nestane mastila može ostati nešto neiskorišćenog papira.
 • Potvrdite da li je još uvek ostalo mastila.

Zaglavljivanje papira

 • Ako papir viri iz prednjeg ili zadnjeg otvora za izbacivanje papira (), pažljivo izvucite papir. Ako ne možete ukloniti papir laganim izvlačenjem, nikada nemojte na silu izvlačiti papir. Isključite, a zatim uključite štampač. Ponavljajte ovaj postupak sve dok papir ne bude izbačen. Ako slučajno isključite štampač tokom štampanja, ponovo pokrenite štampač i sačekajte dok se papir ne izbaci. Ako se papir zaglavi i ne može se ukloniti, kontaktirajte svog prodavca ili službu za korisničku podršku. Ne pokušavajte da na silu uklonite zaglavljeni papir, u suprotnom možete oštetiti štampač.

Wi-Fi

Nemojte koristiti štampač u blizini izvora koji ometaju Wi-Fi signal kao što su mikrotalasne pećnice, Bluetooth uređaji ili druga opreme koja radi u opsegu od 2.4 GHz.

Mrežni naziv štampača (SSID) se ne prikazuje kada se povežete sa fotoaparatom ili pametnim telefonom

 • Kao način povezivanja odaberite [Direct Connection] (, ).
 • Držite štampač blizu fotoaparata ili pametnog telefona, bez predmeta između njih.

Ruter nije prikazan na SELPHY štampaču
Nije moguće povezati SELPHY štampač sa ruterom

 • Kao način povezivanja odaberite [Via Wireless Router] ().
 • Proverite da li je ruter uključen i spreman za komunikaciju. Za uputstva o tome kako da izvršite proveru pogledajte uputstvo za upotrebu rutera.
 • U slučaju da postoji više rutera a traženi ruter nije naveden, povežite se putem [WPS Connection] (), ili odaberite [Manually] u [Via Wireless Router] ().
 • Držite SELPHY štampač blizu rutera, bez predmeta između njih.
 • Proverite da li je lozinka ispravna i ponovo pokušajte da se povežete.
 • Proverite da li je kanal rutera podešen u opsegu od 1–11. Umesto automatskog dodeljivanja kanala preporučuje se da ručno odredite kanal u ovom opsegu. Za instrukcije o proveri ili prilagođavanju podešavanja, pogledajte uputstvo za upotrebu rutera.
 • Ako ruter filtrira komunikaciju prema MAC ili IP adresama, na ruteru registrujte informacije o SELPHY štampaču koje se prikazuju kada proverite podešavanja u [Confirm Settings] (). Za instrukcije o proveri ili prilagođavanju podešavanja, pogledajte uputstvo za upotrebu rutera.
 • U WEP mrežama bez DHCP, ručno podesite IP adresu ().

Povezivanje preko Wi-Fi mreže nije moguće

 • SELPHY štampač ne može da komunicira na opsegu od 5 GHz. Omogućite korišćenje opsega od 2.4 GHz u podešavanjima vašeg rutera.
 • Pokušajte da restartujete SELPHY štampač. Ako se veza i dalje ne može uspostaviti, proverite podešavanja bežičnog rutera ili drugog uređaja za Wi-Fi vezu.
 • Ako povezivanje nije moguće sa [WPS Connection], pokušajte da se povežete koristeći [Find wireless routers] (), ili odaberite [Manually] u [Via Wireless Router] ().

Povezivanje sa ruterom je moguće, ali nije moguće štampanje

 • Uklonite sve ubačene memorijske kartice ili USB fleš memorije.
 • Štampanje nije moguće kada štampač već štampa sa drugog uređaja ili kada je štampač povezan sa fotoaparatom.
 • Proverite da li je fotoaparat, pametni telefon ili računar sa kojeg štampate povezan na isti ruter kao i SELPHY štampač.
 • Proverite lozinku rutera i ponovo pokušajte da se povežete ().
 • Ako se prikaže poruka nakon što unesete ispravnu lozinku i pritisnete OK (), potvrdite da je funkcija DHCP servera omogućena na ruteru i proverite da li su podešavanja veze na SELPHY štampaču, kao što je IP adresa, tačna ().
 • Proverite podešavanja rutera da biste potvrdili da je komunikacija između uređaja dozvoljena.

Štampanje predugo traje ili je izgubljena Wi-Fi veza

 • Nemojte koristiti štampač u blizini izvora koji ometaju Wi-Fi signal kao što su mikrotalasne pećnice, Bluetooth uređaji ili druga opreme koja radi u opsegu od 2.4 GHz. Vodite računa da čak i kada se prikaže [Direct connection] ili [Wi-Fi], prenos slike može potrajati.
 • [Direct Connection] (, ): Držite štampač blizu fotoaparata ili pametnog telefona, bez predmeta između njih.
 • [Via Wireless Router] (): Držite SELPHY štampač blizu rutera, bez predmeta između njih.

Povezivanje sa računarom putem Wi-Fi nije moguće

 • U Windows operativnom sistemu, omogućite [Network Discovery].
 • U macOS operativnom sistemu, dodajte SELPHY štampač kao štampač za računar ().

Poruka se prikazuje kada povežete fotoaparat ili pametni telefon

 • Odjednom se može povezati do 8 uređaja koristeći [Direct Connection], a IP adrese se mogu dodeliti za najviše 32 uređaja. U slučaju da pokušate povezivanje više od 8 uređaja biće prikazana poruka. U tom slučaju, koristite jedan od povezanih uređaja da biste prekinuli vezu sa štampačem, pritisnite OK na SELPHY štampaču da biste obrisali poruku, a zatim koristite uređaj za novu vezu da biste se povezali sa SELPHY štampačem. Ako prekidanje veze nije moguće pomoću povezanog uređaja, isključite štampač na trenutak da biste isključili sve uređaje a zatim ponovo uključite štampač.

Poruke o grešci

Poruke o grešci ukazuju na probleme sa SELPHY štampačem. Kada poruke o grešci sadrže savete za rešavanje problema pratite uputstva. Ako je prikazana samo poruka o grešci, pratite predloge u odeljku “Rešavanje problema” ().

Ako problem i dalje postoji kontaktirajte korisničku podršku.

Napomena

 • Ako dođe do problema dok je SELPHY štampač povezan sa drugim uređajem, poruka o grešci se takođe može prikazati na uređaju. Proverite i SELPHY štampač i uređaj.