Ubacivanje kasete sa mastilom

 1. Proverite veličinu kasete sa mastilom.

  • Uverite se da veličina kasete sa mastilom odgovara veličini papira koji ćete koristiti.
 2. Otvorite poklopac odeljka za kasetu sa mastilom.

 3. Ubacite kasetu sa mastilom.

  • Ubacite kasetu sa mastilom u štampač u smeru strelice na kaseti sve dok ne klikne na svoje mesto.
 4. Zatvorite poklopac odeljka za kasetu sa mastilom.

Zamena kaseta sa mastilom

 • Ako se pojavi poruka da je mastilo potrošeno, otvorite poklopac odeljka kasete sa mastilom bez isključivanja uređaja.
 • Pomerite bravu u prikazanom smeru da biste uklonili kasetu sa mastilom, a zatim ubacite novu kasetu sa mastilom ().

Oprez

 • Nemojte dodirivati list mastila.
 • Izbegavajte da list mastila dođe u kontakt sa prašinom.
 • Nemojte ponovo koristiti već upotrebljene kasete sa mastilom.

Napomena

 • Ako je list mastila labav, lagano okrenite zupčanik da biste ga zategli.
 • Za kasetu sa mastilom koja ima bravu na dnu, pritisnite bravu (kao što je prikazano) da biste je oslobodili dok okrećete zupčanik da biste zategli list.