Osnovno štampanje (Odabir i štampa)

Odaberite slike sa memorijske kartice i odštampajte ih na sledeći način.

 1. Ubacite memorijsku karticu u odeljak za memorijsku karticu.

  • Ubacite memorijsku karticu sa licem okrenutim kao što je prikazano, sve dok ne klikne na svoje mesto.
  • Da biste uklonili memorijsku karticu gurnite je ka unutra sve dok ne klikne, a zatim je polako otpustite.
  • Prikazan je ekran za višestruku reprodukciju [Select & Print].
 2. Odaberite sliku.

  • Pritiskajte Up buttonDown buttonLeft buttonRight button da biste odabrali sliku za štampanje.
  • Da biste prešli na ekran za pojedinačnu reprodukciju i videli trenutnu sliku, pritisnite OK.
 3. Odaberite količinu štampe.

  • Pritisnite Up button ili Down button da biste odabrali količinu štampe.
  • Da biste odabrali drugu sliku za štampanje u isto vreme, pritisnite Left button ili Right button, a zatim odaberite količinu štampe.
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
 4. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.
  • Da biste prilagodili prikazana podešavanja, pritisnite Menu button i promenite podešavanja na [Print settings] ekranu ().
  • Tokom štampanja, papir nekoliko puta ulazi i izlazi sa zadnje strane SELPHY štampača. Nemojte dodirivati papir dok se štampanje ne završi i otisak ne bude izbačen na kasetu za papir.
  • Ne dozvolite da se 19 ili više otisaka sakupi u oblasti za izbacivanje na kaseti za papir.

Oprez

 • Nikada nemojte izvlačiti kasetu za papir, otvarati poklopac kasete sa mastilom ili vaditi memorijsku karticu tokom štampanja, ili kada čujete zvuk rada štampača odmah nakon što je uključen. U suprotnom možete oštetiti štampač.
 • Da biste otkazali štampanje u toku, uvek pritisnite dugme Back button. Štampanje se ne može otkazati pritiskom na dugme Power button, a isključivanje štampača može oštetiti štampač.

Na ekranu za odabir slike možete videti slike poređane po datumu. Takođe, možete i opseći odabranu sliku.

 • Pritisnite Menu button na ekranu za odabir slike.
 • Odaberite opciju a zatim pritisnite OK.
 • Sva podešavanja [Options] se resetuju kada isključite SELPHY štampač ili uklonite memorijsku karticu.

Odaberi sve / Select all

Odjednom bira sve slike na memorijskoj kartici ili USB fleš memoriji (do 5.000 slika). Ukupna količina štampe se povećava za jedan za svaku sliku (do ukupne količine štampe od 99).

Prikaz po datumu / View by date

Da biste videli fotografije snimljene određenog datuma odaberite datum na ekranu za pregled slika po datumu. Ako imate mnogo slika, ova opcija može pomoći da pronađete one slike koje želite da odštampate.

Opsecanje / Cropping

Prikazuje se okvir za opsecanje na ekranu za pojedinačnu reprodukciju. Štampa se samo oblast slike unutar okvira za opsecanje.

  • Svakim pritiskom na dugme Menu button prebacujete se između režima za pomeranje okvira za opsecanje, režima za njegovo rotiranje ili promenu veličine.

  Režim kretanja okvira za opsecanje

  • Da biste pomerali okvir za opsecanje, pritisnite Up buttonDown buttonLeft buttonRight button.

  Režim rotacije i promene veličine okvira za opsecanje

  • Da biste uvećali okvir za opsecanje, pritisnite Up button, a da biste umanjili okvir, pritisnite Down button.
  • Za prebacivanje okvira za opsecanje između orijentacije portreta i orijentacije pejzaža, pritisnite Left buttonRight button.
 1. Potvrdite podešavanje.

  • Pritisnite OK da biste potvrdili oblast opsecanja.

Napomena

 • Opcija [Adjust Cropping] u okviru [Options] omogućava da prilagodite oblast opsecanja, a opcija [Reset Cropping] resetuje postavku za opsecanje.