Ostala Wi-Fi podešavanja

Osim podešavanja štampanja preko Wi-Fi veze [Wi-Fi settings] na početnom ekranu, takođe možete proveriti informacije o podešavanjima i resetovati Wi-Fi podešavanja.

 1. Odaberite [Wi-Fi settings] i pritisnite OK.

 2. Odaberite stavku koju želite da promenite i pritisnite OK.

Wi-Fi

Da biste onemogućili Wi-Fi veze, odaberite [Disable].

Potvrdite podešavanja

Omogućava da proverite naziv štampača, IP adresu i druge detalje.

Ostala podešavanja

 • Opcija [Set Printer Name] omogućava da promenite naziv štampača. Pritisnite Menu button da pristupite ekranu za unos, a zatim unesite novi naziv štampača ().
 • Odaberite [IPv4/IPv6 Settings] ► [IPv4] da biste ručno uneli IP adresu i podmrežnu masku za IPv4.
 • Odaberite [IPv4/IPv6 Settings] ► [IPv6] da biste omogućili ili onemogućili IPv6 adresu.
 • Podesite tip bezbednosti u [Security settings].

Oprez

 • [IPv6] nije dostupno sa [Direct Connection].
 • Podešavanja [Security settings] se mogu konfigurisati kada se koristi [Direct Connection] ili kada je SELPHY štampač povezan na SELPHY Photo Layout aplikaciju.
 • Povezivanje možda neće biti moguće kada je [Security settings] podešeno na [WPA3], u zavisnosti od operativnog sistema pametnog telefona, verzije softvera ili drugih faktora. U tom slučaju, podesite na [WPA2].

Resetovanje podešavanja

Omogućava da resetujete Wi-Fi podešavanja kao što su naziv štampača, informacije o ruteru i lozinka.

Unos informacija

Kada unosite naziv štampača, lozinku ili druge informacije pritisnite Menu button da biste pristupili ekranu za unos.

 • Unos informacija

  • Pritisnite Up buttonDown buttonLeft buttonRight button da odaberete slovo, broj ili simbol, a zatim pritisnite OK. Da biste uneli razmak odaberite [Space], a zatim pritisnite OK.
 • Brisanje informacija

  • Pritisnite Up buttonDown buttonLeft buttonRight button da odabereteDelete], a zatim pritisnite OK.
 • Promena režima unosa

  • Da biste prešli sa velikih na mala slova a zatim i simbole, više puta pritiskajte dugme Menu button.
 • Povratak na prethodni ekran

  • Da biste potvrdili unos i vratili se na prethodni ekran pritisnite Up buttonDown buttonLeft buttonRight button da odaberete[Finish], a zatim pritisnite OK.
  • Da biste otkazali unos i vratili se na prethodni ekran pritisnite Back button.