Fejlfindingsvejledning

Hvis der opstår et problem med kameraet, skal du først se denne fejlfindingsvejledning. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.

Strømrelaterede problemer

Batterier kan ikke oplades med batteriopladeren.

 • Hvis batteriets resterende kapacitet er 94 % eller mere, oplades batteriet ikke.
 • Brug ikke andre batteripakker end en ægte Canon Batteripakke LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.
 • I tilfælde af opladnings- eller opladerproblemer, skal du se Opladning af batteriet.

Opladerens indikator blinker med høj hastighed.

 • Hvis (1) der er et problem med batteriopladeren eller batteriet, eller hvis (2) kommunikationen med batteriet (batteripakker, der ikke er fra Canon) ikke er mulig, vil beskyttelseskredsløbet afbryde opladningen, og opladningsindikatoren vil blinke orange med konstant høj hastighed. I tilfælde af (1) skal du tage opladerens strømstik ud af stikkontakten, sætte batteriet i igen, vente et par minutter og derefter sætte strømstikket i stikkontakten. Hvis problemet fortsætter, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.

Opladerens indikator blinker ikke.

 • Hvis den indvendige temperatur i det batteri, der er sat i opladeren, er høj, vil opladeren ikke oplade batteriet af sikkerhedsmæssige årsager (lampe slukket). Hvis batteriets temperatur af en eller anden grund bliver for høj under genopladningen, stopper genopladningen automatisk (lampen blinker). Når batteriets temperatur bliver lavere, genoptages genopladningen automatisk.

Batterier kan ikke oplades med USB-strømadapteren (sælges separat).

 • Batterier oplades ikke, når kameraets afbryder er indstillet til Tænd. Batterierne oplades imidlertid under autosluk.
 • Batteripakken LP-E6 kan ikke oplades.
 • Batterier oplades ikke, når deres resterende kapacitet er ca. 94 % eller mere.
 • Betjenes kameraet, stopper den igangværende opladning.

Adgangsindikatoren blinker under opladning med USB-strømadapteren.

 • Er der problemer med opladningen, blinker adgangsindikatoren grønt, og et beskyttelseskredsløb stopper opladningen. I dette tilfælde skal du tage strømkablet ud, sætte batteriet i igen og vente nogle få minutter, før du isætter den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.

Adgangsindikatoren lyser ikke under opladning med USB-strømadapteren.

 • Prøv at tage USB-strømadapteren ud af stikket og isætte igen.

Kameraet kan ikke få strøm via USB-strømadapteren.

 • Kontrollér batterirummet. Kameraet kan ikke få strøm uden en batteripakke.
 • Kontrollér det resterende batteriniveau. Når batterierne er afladt, oplader adapteren dem. I dette tilfælde får kameraet ikke strøm.

Kameraet aktiveres ikke, selv om afbryderen er indstillet til Tænd.

 • Kontrollér, at batteriet er indsat korrekt i kameraet ().
 • Kontrollér, at låget til kortslottet er lukket ().
 • Oplad batteriet ().

Adgangsindikatoren er stadig tændt eller blinker, selv når afbryderen er indstillet til Sluk.

 • Hvis strømmen afbrydes, mens et billede bliver optaget til kortet, vil adgangsindikatoren fortsætte med at lyse eller blinke i et par sekunder. Når billedoptagelsen er afsluttet, slukkes der automatisk for strømmen.

[Kommunikationsfejl i batteri. Bærer dette batteri/ disse batterier Canon-logoet?] vises.

 • Brug ikke andre batteripakker end en ægte Canon Batteripakke LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.
 • Fjern og genindsæt batteriet ().
 • Hvis de elektriske kontakter er beskidte, skal du bruge en blød klud til at rense dem med.

Batteriet bliver hurtigt fladt.

 • Brug et batteri, som er helt opladet ().
 • Batteriets ydelse kan være blevet nedsat. Se [Indstilling: Batteriinfo.] for at kontrollere batteriets genopladningsydelse (). Hvis batteriets ydelse er dårlig, skal du udskifte batteriet med et nyt.
 • Antallet af tilgængelige optagelser vil formindskes ved brug af følgende betjeninger:

  • Holde udløserknappen halvt nede i længere tid
  • Ofte aktivere AF uden at tage et billede
  • Om objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator)
  • Brug af funktionerne til trådløs kommunikation

Kameraet slukker af sig selv.

 • Autosluk er aktiveret. For at deaktivere autosluk skal du indstille [Autosluk] i [Indstilling: Energisparer] til [Deaktivér] ().
 • Selvom [Autosluk] er indstillet til [Deaktivér], slukkes skærmen og søgeren stadig, når kameraet er inaktivt i det tidsrum, der er angivet i [Display Fra] eller [Søger Fra] (selvom selve kameraet forbliver tændt).
 • Indstil [Indstilling: Eco-tilstand] til [Fra].

Optagelsesrelaterede problemer

Objektivet kan ikke fastgøres.

 • Hvis du vil montere EF- eller EF-S-objektiver, har du brug for en objektivadapter. Kameraet kan ikke bruges med EF-M-objektiver ().

Der kan ikke optages billeder.

 • Sørg for, at kortet er sat i korrekt ().
 • Skub kortets skrivebeskyttelsesvælger til indstillingen Skriv/Slet ().
 • Hvis kortet er fuldt, skal du udskifte kortet eller slette overflødige billeder for at få mere plads (, ).
 • Det er ikke muligt at optage, hvis AF-punktet bliver orange, når du forsøger at fokusere. Tryk udløserknappen halvt ned for automatisk at fokusere igen, eller fokuser manuelt (, ).

Kortet kan ikke anvendes.

Der vises en fejlmeddelelse, hvis kortet sættes i et andet kamera.

 • Eftersom SDXC-kort formateres i exFAT, hvis du formaterer en kort med dette og derefter sætter det i et andet kamera, vises der måske en fejlmeddelelse, og du kan muligvis ikke bruge kortet.

Billedet er ikke i fokus eller er sløret.

 • Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til AF ().
 • Tryk forsigtigt på udløserknappen for at undgå kamerarystelser ().
 • Hvis objektivet er monteret med en Image Stabilizer (Billedstabilisator), skal du indstille Knap til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til Tænd.
 • Under svagt lys kan lukkertiden blive langsommere. Brug en hurtigere lukkertid (), indstil en højere ISO-hastighed (), brug flash (), eller brug et stativ.
 • Se Minimering af slørede billeder.

Jeg kan ikke låse fokus og komponere optagelsen igen.

 • Sæt AF-funktion til One-Shot AF (). Optagelse, mens fokus er låst, er ikke muligt med Servo AF ().

Den kontinuerlige optagelseshastighed er langsom.

Den største bursthastighed under kontinuerlig optagelse er lavere.

Selv efter at jeg har skiftet kort, ændres den viste største bursthastighed for kontinuerlig optagelse ikke.

 • Den estimerede største bursthastighed, der vises i søgeren, ændres ikke, når du skifter kort. Det gælder også, selvom du skifter til et hurtigt kort. Den største bursthastighed, der er angivet i Filstørrelse på stillbilleder/antal mulige optagelser/største bursthastighed for kontinuerlig optagelse, er baseret på Canons standardtestkort, og den faktiske største bursthastighed er højere for kort med hurtigere skrivehastighed. Af denne årsag kan den estimerede største bursthastighed være forskellig fra faktiske største bursthastighed.

Højhastighedsvisning er ikke tilgængelig under hurtig kontinuerlig optagelse.

Visse indstillinger for billedkvalitet er ikke tilgængelig med beskåren optagelse.

 • Indstillingerne FinMellem/NormalMellem/FinLille 1/NormalLille 1 for billedkvalitet er ikke til rådighed, når [1,6x (beskær)] er indstillet, eller med EF-S.

Billedformat kan ikke indstilles.

 • Billedformater kan ikke indstilles for EF-S-objektiver ([1,6x (beskær)] indstilles automatisk).
 • Billedformater kan ikke indstilles, når [Brugerdefinerede funktioner: Tilføj beskæringsinfo.] er angivet til en anden indstilling end [Deaktivér].

ISO 100 kan ikke indstilles for optagelse af stillbilleder.

 • Den mindste hastighed i ISO-området er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].

Udvidede ISO-hastigheder kan ikke vælges ved optagelse af stillbilleder.

 • Tjek [ISO-område]-indstillingen under [Optagelse: OptagelseISO-hastighedsindstillinger].
 • Udvidede ISO-hastigheder er ikke tilgængelige, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].
 • Udvidede ISO-hastigheder er ikke tilgængelige, når [HDR-optagelse HDR PQ] i [Optagelse: HDR PQ-indstillinger] er indstillet til [Aktivér].

Selvom jeg har indstillet en reduceret eksponeringskompensation, bliver billedet for lyst.

 • Indstil [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] til [Deaktivér] (). Når [Lav], [Standard] eller [Høj] er indstillet, vil billedet måske blive for lyst, selvom du indstiller en reduceret eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation.

Jeg kan ikke indstille eksponeringskompensationen, når både manuel eksponering og ISO auto er indstillet.

Det er ikke alle indstillinger for korrektion af objektivabberation, der vises.

 • Når [Digital Lens Optimizer] er indstillet til [Standard] eller [Høj], vises [Kromat. aber.kor.] og [Diffraktionskorrektion] ikke, men de er begge indstillet til [Aktivér] for optagelse.
 • Under filmoptagelse vises [Digital Lens Optimizer] eller [Diffraktionskorrektion] ikke.

Billeder vises ikke efter optagelse i multieksponeringsoptagelse.

 • Når [Til:Kont.opt] er indstillet, vises billeder ikke efter optagelse, og billedafspilning er ikke tilgængelig ().

Brug af flash i metoden Blændeprioriteret AE eller Program AE reducerer lukkertiden.

 • Indstil [Langsom synk.] i [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] til [1/250-1/60sek. auto] (eller [1/200-1/60sek. auto]) eller [1/250 sek. (fast)] (eller [1/200 sek. (fast)]) ().

Flash virker ikke.

 • Kontrollér, at eventuelle flashenheder er fastgjort sikkert til kameraet.

Flashen udløses altid med fuld udladning.

 • Hvis du bruger andre flashenheder end EL/EX-serien af Speedlites i autoflash-tilstand, skal du altid affyre ved fuld udladning ().
 • Når indstillingen for den brugerdefinerede flashfunktion for [Flashmålingsmetode] er indstillet til [TTL-flashmåling] (autoflash), udløses flashen altid med fuld udladning ().

Flasheksponeringskompensation kan ikke indstilles.

 • Hvis flasheksponeringskompensationen allerede er blevet indstillet med Speedliten, kan flasheksponeringskompensationen ikke indstilles på kameraet. Når Speedlitens flasheksponeringskompensation annulleres (indstilles til 0), kan flasheksponeringskompensation indstilles på kameraet.

Hurtig synkronisering er ikke tilgængelig i metoden Blændeprioriteret AE eller Fleksibelt prioriteret AE.

 • Indstil [Langsom synk.] i [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] til en anden indstilling end [1/250 sek. (fast)] (eller [1/200 sek. (fast)]) ().

Optagelse med fjernbetjening er ikke mulig.

 • I optagelse af stillbillede skal du angive fremføringsmetoden til [10-sek. selvudløser] eller [2-sek. selvudløser] (). Når det gælder filmoptagelse, skal du angive [Optagelse: Fjernudløser] til [Aktivér] ().
 • Kontrollér positionen af fjernudløserens knap til timing for udløsning.
 • Hvis du bruger Trådløs fjernudløser BR-E1, skal du se Optagelse med fjernbetjening eller Tilslutning til trådløs fjernbetjening.
 • Infrarøde fjernbetjeninger som f.eks. RC-6 kan ikke bruges til optagelse med fjernbetjening, når kameraet er parret via Bluetooth med en smartphone eller en trådløs fjernbetjening. Indstil [Bluetooth-indstil.] til [Deaktivér].
 • Hvis du vil bruge en fjernudløser til filmoptagelse med timelapse, skal du se Timelapse-film.

Der vises et hvidt [Hvid temperaturadvarsel]- eller rødt [Rød temperaturadvarsel]-ikon under optagelse.

 • Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er høj. Billedkvalitet af stillbilleder kan blive værre, når der vises et hvidt [Hvid temperaturadvarsel]-ikon. Visning af et rødt ikon [Rød temperaturadvarsel] angiver, at optagelse snart vil stoppe automatisk ().

Et rødt [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises under filmoptagelse.

 • Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er høj. Hvis det røde ikon [Rød temperaturadvarsel] vises, angiver det, at filmoptagelsen snart vil stoppe automatisk ().

Et [Begrænsning af overophedning]-ikon vises under filmoptagelse.

 • Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er høj. Filmoptagelse er ikke muligt, så længe [Begrænsning af overophedning] vises. Visning af [Begrænsning af overophedning] under filmoptagelse angiver også, at kameraet slukkes automatisk om ca. 3 min. ().

Filmoptagelse stopper af sig selv.

 • Hvis kortets skrivehastighed er langsom, kan filmoptagelse afslutte automatisk. For kort, som kan optage film, se Krav til ydeevne for kortet. Se kortproducentens websted for at få oplysninger om kortets skrivehastighed osv.
 • Udfør formatering på lavt niveau for at initialisere kortet, hvis kortets optagelses- eller læsehastighed virker langsom ().
 • Optagelse stopper, når din film når 29 min. 59 sek. (eller 7 min. 29 sek. for en film med høj billedhastighed).

ISO-hastigheden kan ikke indstilles for filmoptagelse.

 • ISO-hastighed indstilles automatisk i optagelsesmetoden [Film]. I [Manuel filmeksponering]-metoden kan du indstille ISO-hastigheden manuelt ().
 • Den mindste hastighed i ISO-området er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].

Udvidede ISO-hastigheder kan ikke indstilles for filmoptagelse.

 • Tjek [ISO-område]-indstillingen under [Optagelse: FilmISO-hastighedsindstillinger].
 • Udvidede ISO-hastigheder er ikke tilgængelige, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].

Eksponeringen ændres under filmoptagelse.

 • Hvis du ændrer lukkertiden eller blændeværdien under optagelse af film, vil ændringerne i eksponeringen måske blive optaget.
 • Det anbefales at optage et par testfilm, hvis du har tænkt dig at udføre zoom under filmoptagelse. Hvis du zoomer, mens du optager film, kan det forårsage ændringer i eksponeringen, eller at der optages lyde fra objektivet eller manglende fokus.

Billedet flimrer, eller der vises vandrette striber under filmoptagelse.

 • Flimren, vandrette striber (støj) eller uregelmæssig eksponering kan skyldes fluorescerende lys, LED-lys eller andre lyskilder under filmoptagelse. Ændringer i eksponeringen (lysstyrke) eller farvetone registreres måske. I [Manuel filmeksponering] metoden kan en langsom lukkertid måske mindske problemet. Problemet er mere tydeligt i filmoptagelse med timelapse.

Motivet ser forvrænget ud under filmoptagelsen.

 • Hvis du hurtigt flytter kameraet til venstre eller højre (panorering) eller optager et motiv, der bevæger sig, kan billedet blive forvrænget. Problemet er mere tydeligt i filmoptagelse med timelapse.

Der optages ikke lyd i film.

 • Lyd optages ikke i film med høj billedhastighed.

Der tilføjes ikke en tidskode.

 • Tidskoder tilføjes ikke, når du optager film med høj billedhastighed med [Tæl op] i [Optagelse: Tidskode] indstillet til [Opt. uafhæn.] (). Der føjes desuden ingen tidskode til HDMI-videoudgangen ().

Tidskoder går hurtigere end den faktiske tid.

 • Tidskoder ved filmoptagelse med høj billedhastighed skrider frem 4 sekunder per sekund ().

Jeg kan ikke tage stillbilleder under filmoptagelse.

 • Der kan ikke optages stillbilleder under filmoptagelse. Hvis du vil tage stillbilleder, skal du stoppe med at optage filen og derefter vælge en optagelsesmetode til stillbilleder.

Jeg kan ikke optage film under optagelse af stillbillede.

 • Du kan muligvis ikke optage film under optagelse af stillbillede, hvis betjeninger såsom Live View-visning i længere tid øger kameraets indvendige temperatur. Sluk kameraet, eller tag andre forholdsregler, og vent, indtil kameraet køles ned.
 • Du kan muligvis aktivere filmoptagelse ved at reducere filmoptagelseskvaliteten.

Kameraet vibrerer.

 • Billedstabilisering af kameraet kan få det til at se ud, som om kameraet vibrerer. Dette angiver ikke en skade.

Problemer med trådløse funktioner

Kan ikke parre med en smartphone.

 • Brug en smartphone, der er kompatibel med Bluetooth-specifikation version 4.1 eller senere.
 • Slå Bluetooth til på smartphonens indstillingsskærm.
 • Det er ikke muligt at parre kameraet på smartphonens indstillingsskærm til Bluetooth. Installer det dedikerede Camera Connect-program (gratis) på smartphonen ().
 • Parring med en tidligere parret smartphone er ikke muligt, hvis de parringsoplysninger, der er registreret for et andet kamera, bliver på smartphonen. I det tilfælde skal du fjerne kameraets bevarede registrering i Bluetooth-indstillingerne på smartphonen og prøve at parre igen ().

Wi-Fi-funktioner kan ikke indstilles.

 • Hvis kameraet er tilsluttet en computer eller anden enhed via et interfacekabel, kan Wi-Fi-funktioner ikke indstilles. Frakobl interfacekablet, inden du indstiller nogen funktioner ().

En enhed, der er tilsluttet via et interfacekabel, kan ikke anvendes.

 • Andre enheder, f.eks. computere, kan ikke bruges sammen med kameraet ved at tilslutte dem med et interfacekabel, mens kameraet er tilsluttet til enheder via Wi-Fi. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen, før du tilslutter et interfacekablet.

Handlinger som f.eks. optagelse og afspilning er ikke mulige.

 • Når der blevet etableret en Wi-Fi-tilslutning, er det ikke muligt at foretage handlinger som f.eks. optagelse og afspilning. Afslut Wi-Fi-forbindelsen, og udfør handlingen.

Kan ikke genoprette forbindelse til en smartphone.

 • Selv med en kombination af samme kamera og smartphone er det måske ikke muligt at tilslutte igen efter valg af det samme SSID, hvis du har ændret indstillingerne eller valgt en anden indstilling. I så fald skal du slette kameraets tilslutningsindstillinger fra Wi-Fi-indstillingerne på smartphonen og indstille forbindelsen igen.
 • Der kan muligvis ikke oprettes en forbindelse, hvis Camera Connect køres, når du konfigurerer forbindelsesindstillingerne igen. I dette tilfælde skal du lukke Camera Connect et øjeblik og derefter genstarte det.

Problemer med betjening

Indstillinger ændrer sig, når jeg skifter fra optagelse af stillbilleder til filmoptagelse eller omvendt.

 • Separate indstillinger bevares til brug ved optagelse af stillbilleder og film.

Jeg kan ikke justere indstillinger med Kommandovælger, Quick Control-vælger 1, Quick Control-vælger 2, Multikontrol, Tryk på/touch eller Kontrolring.

 • Tryk på knappen Multifunktionslås for at frigøre multifunktionslåsen ().
 • Kontrollér indstillingen [Indstilling: Multifunktionslås] ().

Touch-betjening er ikke mulig.

 • Sørg for, at [Indstilling: Berøringskontrol] er indstillet til [Standard] eller [Følsom] ().

En knap eller vælger på kameraet fungerer ikke som forventet.

 • Under filmoptagelse skal du kontrollere indstillingen [Optagelse: Udløserknapfunktion for film] ().
 • Kontrollér indstillingerne [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper] og [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere] ().

Visningsproblemer

Menuskærmen viser færre faner og elementer.

 • I Scene Intelligent Auto-metoden visse faner og elementer ikke. Faner og elementer på menuskærmen kan også være forskellige for stillbilleder og film.

Visningen begynder med [Min Menu] Min Menu, eller kun fanen [Min Menu] vises.

 • [Menuvisning] på fanen [Min Menu] er indstillet til [Vis fra Min Menu-faneblad] eller [Vis kun Min Menu-faneblad]. Indstil [Normal visning] ().

Det første tegn i filnavnet er et understregningstegn (“_”).

 • Indstil [Optagelse: Farverum] til [sRGB]. Hvis [Adobe RGB] er indstillet, vil det første tegn være et understregningstegn ().

Det fjerde tegn i filnavnet ændres.

 • [Indstilling: Filnavn] er indstillet til [*** + billedstr.]. Vælg enten kameraets unikke filnavn eller det filnavn, der er registreret under Brugerindstilling 1 ().

Filnummereringen starter ikke fra 0001.

 • Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter billednummeret muligvis ikke fra 0001 ().

Optagelsesdato og -klokkeslæt er forkert.

 • Kontrollér, at den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt er indstillet ().
 • Kontrollér tidszonen og sommertid ().

Datoen og klokkeslættet er ikke på billedet.

 • Optagelsesdatoen og -klokkeslættet vises ikke på billedet. Datoen og klokkeslættet er registreret i billeddataene som optagelsesoplysninger. Når du printer fotos, kan disse oplysninger bruges til at medtage datoen og klokkeslættet ().

[###] vises.

 • Hvis antallet af billeder, der er optaget på kortet, er større end det antal billeder, som kameraet kan vise, vises [###].

Skærmen viser ikke et tydeligt billede.

 • Hvis skærmen er beskidt, skal du bruge en blød klud til at rense den med.
 • Visningen på skærmen kan virke en smule langsom ved lave temperaturer, eller se sort ud ved høje temperaturer, men den vender tilbage til normal ved stuetemperatur.

Afspilningsproblemer

En del af billedet blinker i sort.

 • [Afspilning: Højlysadvarsel] er indstillet til [Aktivér] ().

Der vises en rød boks på billedet.

 • [Afspilning: Vis AF-pkt.] er indstillet til [Aktivér] ().

Under billedafspilning vises AF-punkterne ikke.

 • AF-punkter vises ikke, når følgende typer billeder afspilles:

  • Billeder, der er taget med Støjreduktion for multioptagelse aktiveret.
  • Beskårne billeder.
  • Billeder fra HDR-optagelse med [Auto. billedjust.] indstillet til [Aktivér].

Billedet kan ikke slettes.

 • Hvis billedet er beskyttet, kan det ikke slettes ().

Stillbilleder og film kan ikke afspilles.

 • Kameraet vil måske ikke kunne afspille billeder taget med et andet kamera.
 • Film, der er redigeret på en computer, kan ikke afspilles med kameraet.

Kun få billeder kan afspilles.

 • Billederne er blevet filtreret efter afspilning med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (). Slet betingelserne for billedsøgning.

Mekaniske lyde eller lyde fra kamerabetjening kan høres under filmafspilning.

 • Kameraets indbyggede mikrofon kan også optage mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet eller objektivet betjenes under filmoptagelse. I dette tilfælde kan brugen af en ekstern mikrofon reducere disse lyde. Hvis lydene stadig distraherer med en ekstern mikrofon, kan det være mere effektivt at fjerne den eksterne mikrofon fra kameraet og placere den et andet sted end kameraet og objektivet.

Filmafspilning stopper af sig selv.

 • Forlænget filmafspilning eller filmafspilning under høj omgivende temperatur kan bevirke, at kameraets indvendige temperatur stiger, og filmafspilning kan stoppe automatisk.

  Hvis dette sker, er afspilning ikke mulig, indtil kameraets indvendige temperatur falder, så sluk for strømmen, og lad kameraet køle ned i et stykke tid.

Filmen ser ud til kortvarigt at fryse.

 • Betydelig ændring i eksponeringsniveauet under filmoptagelse med autoeksponering kan medføre, at optagelsen stoppes kortvarigt, indtil lysstyrken stabiliseres. I dette tilfælde skal du optage med metoden [Manuel filmeksponering] ().

Filmen afspilles i slow motion.

 • Film med høj billedhastighed optages med 29,97 fps eller 25,00 fps, så de afspilles i slow motion med 1/4 hastighed.

Der vises intet billede på tv-apparatet.

 • Sørg for, at [Indstilling: Videosystem] er indstillet til [Til NTSC] eller [Til PAL] korrekt for dit tv's videosystem.
 • Sørg for, at HDMI-kablets stik er sat helt i ().

Der er flere filmfiler for en enkelt filmoptagelse.

 • Hvis størrelsen på en filmfil overstiger 4 GB, oprettes der automatisk en filmfil mere (). Hvis du bruger et SDXC-kort, som er formateret med kameraet, kan du optage en film som en enkelt fil, også selvom den er større end 4 GB.

Min kortlæser genkender ikke kortet.

 • Afhængigt af kortlæseren og operativsystemet på computeren bliver SDXC-kort måske ikke registreret korrekt. I dette tilfælde skal du tilslutte kameraet til computeren med det medfølgende interfacekabel og derefter importere billederne til computeren vha. EOS Utility (EOS-software, ).

Det er ikke muligt at beskære billeder eller ændre deres størrelse.

 • Dette kamera kan ikke ændre størrelsen på JPEG Lille 2-billeder, RAW-billeder eller billeder fra billedekstraktion af 4K-film, der gemmes som stillbilleder ().
 • Dette kamera kan ikke beskære RAW -billeder, billeder, der er taget med [HDR-optagelse HDR PQ] i [Optagelse: HDR PQ-indstillinger] indstillet til [Aktivér], eller filmekstraktionsbilleder fra 4K-film, der er gemt som stillbilleder ().

Der vises lysprikker på billedet.

 • Hvide, røde eller blå prikker af lys, der er optaget i billeder, hvis sensoren er påvirket af kosmiske stråler eller lignende faktorer. Deres udseende kan reduceres ved at udføre [Rens nuRens nu] under [Indstilling: Sensorrensning] ().

Problemer med sensorrensning

Lukkeren udsender en lyd under sensorrensning.

 • Selvom der er en mekanisk lyd fra lukkeren under rensning, efter [Rens nuRens nu] er valgt, optages der ikke nogen billeder til kortet ().

Automatisk sensorrensning fungerer ikke.

 • Hvis du gentagne gange drejer afbryderen Tænd og Sluk inden for en kort periode, kan det forhindre, at ikonet [Rens nu] bliver vist ().

Problemer med computerforbindelse

Jeg kan ikke importere billeder til en computer.

 • Installér EOS Utility (EOS-software) på computeren ().
 • Sørg for, at det primære EOS Utility-vindue er vist.
 • Hvis kameraet allerede er tilsluttet via Wi-Fi, kan det ikke kommunikere med en computer, der er tilslutning med et interfacekabel.
 • Kontrollér programversionen.

Kommunikationen mellem det tilsluttede kamera og computeren virker ikke.

 • Når du bruger EOS Utility (EOS-software), skal du indstille [Optagelse: Timelapse-film] til [Deaktivér] ().