Indstillinger for brugerdefinerede funktioner

Du kan tilpasse kamerafunktioner på fanen [Brugerdefinerede funktioner], så de passer til dine optagepræferencer. Alle indstillinger, du ændrer i forhold til standardværdierne, vises som blå.

C.Fn1

Eksponeringstrin

Angiver intervaller på 1/2-trin for lukkertid, blændeværdi, eksponeringskompensation, AEB, flasheksponeringskompensation osv.

 • 1/3: 1/3-trin

 • 1/2: 1/2-trin

Bemærk

 • Visning, når der er indstillet til [1/2-trin], er som følger.

ISO-hastighedstrin

Du kan ændre det manuelle ISO-hastighedstrin til et fuldt stop.

 • 1/3: 1/3-trin
 • 1/1: 1-trin

Bemærk

 • Selvom [1-trin] er indstillet, vil ISO-hastigheden blive indstillet automatisk i intervaller på 1/3 trin, når ISO auto er indstillet.

Hastighed fra måling/ISO Auto

Du kan indstille statussen for ISO-hastighed, når lysmålingstimer slutter, i tilfælde hvor kameraet har justeret ISO-hastigheden under lysmåling eller under lysmålingstimer for betjening, med ISO auto i metoden Program AE/Lukkerprioriteret AE/Blændeprioriteret AE/Manuel eksponering/Bulb.

 • Genopret auto efter måling: Genopret Auto efter måling
 • Bevar hastighed efter måling: Bevar hastighed efter måling

Autoannullering af bracketing

Du kan angive, at AEB og hvidbalance-bracketing skal annulleres, når afbryderknappen er indstillet til Sluk.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Bracketingsekvens

AEB-optagelsessekvensen og hvidbalance-bracketingsekvensen kan ændres.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Hvidbalance-bracketing
B/A-retning M/G-retning
0: Standardeksponering 0: Standard hvidbalance 0: Standard hvidbalance
−: Undereksponering −: Blå bias −: Magenta bias
+: Overeksponering +: Gul bias +: Grøn bias

Antal billeder m bracketing

Antallet af optagelser, der er taget med AEB og hvidbalancebracketing kan ændres.

Når [Bracketingsekvens] er indstillet til [0, -, +], vil bracket-optagelserne blive taget som vist i følgende tabel.

 • 3: 3 skud
 • 2: 2 skud
 • 5: 5 skud
 • 7: 7 skud
(intervaller på 1 trin)
1. optagelse 2. optagelse 3. optagelse 4. optagelse 5. optagelse 6. optagelse 7. optagelse
3: 3 skud Standard (0) -1 +1
2: 2 skud Standard (0) ±1
5: 5 skud Standard (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 skud Standard (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Bemærk

 • Hvis [2 skud] er indstillet, kan du vælge siden + eller – ved indstilling af AEB-rækkevidden. Med hvidbalancebracketing vil den 2. optagelse blive justeret mod den negative side for B/A- eller M/G-retningen.

Sikkerhedsskift

Hvis lysstyrken for motivet ændres, og standardeksponeringen ikke kan opnås inden for autoeksponeringsrækkevidden, ændrer kameraet automatisk den manuelt valgte indstilling for at opnå standardeksponering. [Lukkertid/blænde] gælder for metoden Lukkerprioriteret AE eller Blændeprioriteret AE. [ISO-hastighed] gælder for metoden Program AE, Lukkerprioriteret AE eller Blændeprioriteret AE.

 • OFF: Deaktivér
 • Tv/Av: Lukkertid/blænde
 • ISO: ISO-hastighed

Bemærk

 • Sikkerhedsskift tilsidesætter enhver ændring af [ISO-område] eller [Mindste lukkertid] fra standardindstillinger i [Optagelse: OptagelseISO-hastighedsindstillinger], hvis standardeksponeringen ikke kan opnås.
 • De minimale og maksimale grænser for sikkerhedsskiftet med ISO-hastigheden afgøres af [Automatisk område] (). Hvis den manuelt indstillede ISO-hastighed overstiger [Automatisk område], vil sikkerhedsskiftet træde i kraft op eller ned til den manuelt indstillede ISO-hastighed.
 • Sikkerhedsskiftet vil træde i kraft, hvis der er behov for det, selvom der anvendes flash.

C.Fn2

Samme ekspo. for ny blænde

Den maksimale blændeværdi kan falde (det laveste f/nummer kan stige) i metoden Manuel eksponering (manuel eksponeringsoptagelse) med ISO-hastighed indstillet manuelt (undtagen når den er indstillet til ISO Auto), hvis du (1) ændrer objektiver, (2) tilslutter en forlænger eller (3) bruger et zoomobjektiv med en variabel maksimal blændeværdi. Denne funktion forhindrer den tilsvarende undereksponering ved at justere ISO-hastigheden eller lukkertiden (Tv-værdi) automatisk til at opretholde den samme eksponering som før (1), (2) eller (3).

Med [ISO-hastighed/Lukkerhast.] justeres ISO-hastigheden automatisk inden for ISO-området. Hvis eksponeringen ikke kan opretholdes ved at justere ISO-hastigheden, justeres lukkertiden (Tv-værdi) automatisk.

 • OFF: Deaktivér
 • ISO: ISO-hastighed
 • ISO/Tv: ISO-hastighed/Lukkerhast.
 • Tv: Lukkerhastighed

Forholdsregler

 • Reagerer ikke på ændringer i den effektive blændeværdi fra ændringer i forstørrelse, når der bruges makroobjektiver.
 • Kan ikke angive samme eksponering som før (1), (2) eller (3), hvis [ISO-hastighed] er indstillet, og eksponeringen kan ikke opretholdes ved hastigheder, der er indstillet i [ISO-område].
 • Kan ikke angive samme eksponering som før (1), (2) eller (3), hvis [Lukkerhastighed] er indstillet, og eksponeringen kan ikke opretholdes ved hastigheder, der er indstillet i [Brugerdefinerede funktioner: Indst. lukkertidsområde].

Bemærk

 • Svarer også til ændringer i det højeste f/nummer (mindste blænde).
 • Den originale eksponeringsindstilling gendannes, hvis du udfører (1), (2) eller (3) med [ISO-hastighed], [ISO-hastighed/Lukkerhast.] eller [Lukkerhastighed] indstillet og ikke justerer ISO-hastigheden, lukkertiden eller blændeværdien, før kameraet returneres til den originale tilstand før (1), (2) eller (3).
 • Lukkertiden kan ændre sig for at opretholde eksponering, hvis ISO-hastigheden stiger til en udvidet ISO-hastighed, når [ISO-hastighed] er indstillet.

AE lås målemetode efter fokus

For hver målingsmetode kan du angive, om du vil låse eksponeringen (AE-lås), når motiver er i fokus med One-Shot AF. Eksponeringen fastlåses, mens du bliver ved med at holde udløserknappen halvvejs nede. Vælg målingsmetoderne for AE-lås, og tilføj et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Indst. lukkertidsområde

Du kan indstille lukkertidsområdet. I metoden Fleksibelt prioriteret AE, Lukkerprioriteret AE eller Manuel eksponering kan du manuelt indstille lukkertiden i dit angivne område. I metoden Program AE og Blændeprioriteret AE eller i metoden Fleksibelt prioriteret AE med lukkertid indstillet til [AUTO] indstilles lukkertiden automatisk inden for dit angivne område (undtagen for filmoptagelse). Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

 • Laveste hastighed

  Kan indstilles i et område på 30 sek.-1/4000 sek.

 • Højeste hastighed

  Kan indstilles i et område på 1/8000 sek.-15 sek.

Indstil blændeområde

Du kan indstille blændeværdiens område. I metoden Fleksibelt prioriteret AE, Blændeprioriteret AE, Manuel eksponering eller Bulb kan du indstille blændeværdien manuelt i dit angivne område. I metoden Program AE og Lukkerprioriteret AE eller i metoden Fleksibelt prioriteret AE med blændeværdien indstillet til [AUTO], indstilles blændeværdien automatisk inden for dit angivne område. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

 • Maks. blænde

  Kan indstilles i et område på f/1.0-f/64.

 • Mindste blænde

  Kan indstilles i et område på f/91-f/1.4.

Bemærk

 • Det tilgængelige blændeværdiområde varierer afhængigt af objektivets minimum- og maksimumblændeværdi.

C.Fn3

Bevægelsesretning ved Tv/Av

Vælgerens drejeretning ved indstilling af lukkertid og blændeværdi kan vendes om.

Vender drejeretningen af vælgeren Kommandovælger, Quick Control-vælger 1 og Quick Control-vælger 2 i optagelsesmetoden Manuel eksponering og kun vælgeren Kommandovælger i andre optagelsesmetoder. Retningen af vælgeren Quick Control-vælger 1 og Quick Control-vælger 2 i metoden Manuel eksponering matcher retningen for at indstille eksponeringskompensation i metoderne Program AE, Lukkerprioriteret AE og Blændeprioriteret AE.

 • Normal: Normal
 • Modsat retning: Modsat retning

Rotation af kontrolring

Drejeretning af RF-objektiv og kontrolring til objektivadapters blændeværdi kan vendes, når lukkertiden og blændeværdien indstilles.

 • Normal: Normal
 • Modsat retning: Modsat retning

Brugertilpas knapper

Du kan tildele ofte anvendte funktioner til kameraknapper, der er nemmere for dig at bruge. Forskellige funktioner, der kan bruges ved optagelse af stillbilleder eller film, kan tildeles til den samme knap.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].

 2. Vælg en del af bjælken.

 3. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på SET for at indstille den.
  • Du kan konfigurere avancerede indstillinger for funktioner, der er mærket med [INFO] nederst til venstre på skærmen ved at trykke på knappen INFO.

Bemærk

 • [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper]-indstillingerne er ikke ryddet, også selvom du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

Funktioner, der kan tilpasses

AF

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Multikontrol
Måling og AF-start
Måling og AF start
AF-stop
AF-stop
AF-punktvalg
AF-punkt valg
Direkte AF-punktvalg
Direkte AF-punktvalg
Indstil AF-punkt til at centre
Indstil AF-punkt til midten
Skift til den registrerede AF-funktion
Skift til registreret AF-funk.*1
Valg af direkte AF-metode
Direkte AF-metodevalg*1
One-Shot AF/Servo AF
One-Shot AF Pil (venstre/højre) Servo AF*1
Øjendetektion AF
Eye Detection AF*1
Berør og træk AF
Berør og træk AF
Øjendetektion
Eye Detection
Peaking
Peaking
Fokusstyr
Fokusguide
Fremføringsmetode
Fremf.metode*1

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

Eksponering

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Multikontrol
Måling start
Måling start
AE-lås *3
AE-lås
AE-lås (hold)
AE-lås (hold)
AE-lås, AF-stop
AE-lås, AF-stop
AE-lås (mens der trykkes på knappen)
AE-lås (med tryk på knap)*1
AE-lås/FE-lås *4
AE-lås/FE-lås*1
Eksponeringskompensation (hold knap nede, drej kommandovælger)
Eks.komp. (hold knap, drejKommandovælger)
Indstil ISO-hastighed (hold knap, drej kommandovælger)
Ind. ISO-hst.(hold knp,drejKommandovælger)
FE-lås
FE-lås*1

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved filmoptagelse.

4: Standard ved optagelse af stillbillede.

Billede

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Multikontrol
Billedkvalitet
Billedkvalitet*1
Indstilling af one-touch-billedkvalitet
One-touch billedkvalitetsindst.*1
One-touch-billedkvalitet (hold)
One-touch-billedkvalitet (hold)*1
Optagelsesfunktion og kort/mappe valgt
Optagefunktion+kort/mappevalg
Stillbilledformat
Stillbilledformat*1
Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering
Picture Style-valg
Picture Style
Beskyt
Beskyt
Bedømmelse
Bedømmelse

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

Film

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Multikontrol
Zebramønster
Zebra-mønster*2
Filmoptagelse
Filmoptagelse
Sæt Movie Servo AF på pause
Sæt Movie Servo AF på pause

2: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under optagelse af stillbillede.

Handling

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Multikontrol
Flashindstillinger
Flashindstillinger*1
Indstillinger for opkaldsfunktioner
Indstillinger for vælgerfunktion
Visning af dybdeskarphed *3
Visning af dybdeskarphed*1
Nulstil valgt element i Fv-metode
Nulstil valgt emne i Fv-metode*1
Nulstil Tv/Av/eksponering/ISO i Fv-metode
Nulstil Tv/Av/Eksponeringskompensation/ISO i Fv-metode*1
Quick Control-skærm
Quick Control-skærm
Forstør eller reducér
Forstør/reducér
Billedafspilning
Visning af billede
Forstør billeder under afspilning
Forstør billeder under afspilning
Registrer/genanvend optagelsesfunktion
Registrer/genkald optagefunk.*1
Menuvisning
Menuvisning
Touch udløser
Touch udløser*1
Opret en mappe
Opret mappe*1
Maksimér skærmlysstyrke (midlertidigt)
Maksimér skærmlysstyrke (midl.)
Display Fra
Display Fra
Skift mellem søger/skærm
Skift mellem VF/skærm
Eco-metode
Eco-tilstand
Trådløse funktioner
Wi-Fi-funktion
Ingen funktion (deaktiveret) *4
Ingen funktion (deaktiveret)

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved optagelse af stillbillede.

4: Standard ved filmoptagelse.

Bemærk

 • [Objektivknap]: “AF-stopknap” på supertelefotoobjektiver udstyret med Image Stabilizer (Billedstabilisator).

Brugertilpas vælgere

Ofte anvendte funktioner kan tildeles til vælgerne Kommandovælger/Quick Control-vælger 1/Quick Control-vælger 2/Kontrolring.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere].

 2. Vælg en del af bjælken.

 3. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på SET for at indstille den.
  • Du kan konfigurere avancerede indstillinger for funktioner, der er mærket med [INFO] nederst til venstre på skærmen ved at trykke på knappen INFO.

Bemærk

 • [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere]-indstillingerne er ikke ryddet, også selvom du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

Funktioner, der er tilgængelige til vælgere

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Kommandovælger Quick Control-vælger 2 Quick Control-vælger 1 Kontrolring
Vælg AF-metode. Vælg AF-metode
Direkte AF-punktvalg Direkte AF-punktvalg
AF-metode (under tryk på målingsknappen) AF-metode (hold måleknap)
Skift lukkertid Ændr lukkerhastighed
Skift blændeværdi Ændr blændeværdi
Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation
ISO Indstil ISO-hastighed
Skift lukkertid (under tryk på målingsknappen) Ændr lukkerhast. (hold måleknap)
Skift blændeværdi (under tryk på målingsknappen) Ændr blænde (hold måleknap)
Eksponeringskompensation (hold knap nede, drej kommandovælger) Eksponeringskomp. (hold måleknap)
Indstil ISO-hastighed (hold knap, drej kommandovælger) Indstil ISO-hast. (hold måleknap)
Flasheksponeringskompensation (under tryk på målingsknappen) Flashekspo.komp. (hold måleknap)
Indstilling af lukkertid i M Lukkerhast.indst. i M
Indstilling af blændeværdi i M-metode Blændeindstilling i M
Valg af hvidbalance Hvidbalance valg
Vælg farvetemperatur Vælg farvetemperatur
Picture Style-valg Picture Style
Vælg hvidbalance (under tryk på målingsknappen) Vælg hvidbalance (hold måleknap)
Farvetemperatur (under tryk på målingsknappen) Farvetemperatur (hold måleknap)
Vælg Picture Style (under tryk på målingsknappen) Vælg Picture Style (hold måleknap)
Ingen funktion (deaktiveret) Ingen funktion (deaktiveret)

Bemærk

 • Vælgerne Kommandovælger og Quick Control-vælger 2 kan ikke tilpasses i metoden [Fleksibelt prioriteret AE].
 • Kontrolring: Kontrolring på RF-objektiver og objektivadaptere.

Slet brugertilpas. indstil.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

 2. Vælg [OK].

  • [Brugertilpas knapper] og [Brugertilpas vælgere] gendannes til standardindstillinger.

C.Fn4

Tilføj beskæringsinfo.

Tilføjelse af beskæringsinformation viser lodrette linjer for det billedformat, der er defineret i optagelse, så du kan lave optagelser, som hvis du optog med et medium- eller storformatkamera (6 × 6 cm, 4×5" osv.).

Når du optager vil kameraet i stedet for at beskære billeder optaget til kortet føje billedformatoplysninger til billeder til beskæring i Digital Photo Professional (EOS-software).

Du kan importere billeder til Digital Photo Professional på en computer og nemt beskære billeder til det billedformat, der var indstillet på optagetidspunktet.

 • OFF: Deaktivér
 • 6:6: Billedformat 6:6
 • 3:4: Billedformat 3:4
 • 4:5: Billedformat 4:5
 • 6:7: Billedformat 6:7
 • 5:6: Billedformat 10:12
 • 5:7: Billedformat 5:7

Forholdsregler

 • Beskæringsinformation kan kun tilføjes, når [Optagelse: OptagelseBeskæring/billedformat] er indstillet til [Fullframe].
 • JPEG- eller HEIF-billeder gemmes ikke med beskæringsstørrelsen, hvis du bruger kameraet til at behandle RAW-billeder med beskæringsinformation (). I dette tilfælde producerer RAW-behandling JPEG- eller HEIF-billeder med beskæringsinformation.

Bemærk

 • Streger, der angiver dit angivne billedformat, vises på skærmen.

Lydkomprimering

Indstiller lydkomprimering for filmoptagelse. [Deaktivér] giver mulighed for bedre lydkvalitet, end når lyden er komprimeret, men filerne er større.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Forholdsregler

 • Hvis filmfiler redigeres med [Deaktivér] og derefter gemmes, vil komprimeringen også komprimere lyden.
 • Lyden komprimeres, selv hvis [Deaktivér] er valgt, når [Kval. f. filmopt.] er indstillet til Full HD29,97 fpsIPB (Lille) (NTSC) eller Full HD25,00 fpsIPB (Lille) (PAL).

Standard slettefunktion

Du kan indstille, hvilken mulighed der vælges som standard i slettemenuen (), som tilgås ved at trykke på knappen Slet under billedafspilning eller under gennemgang efter optagelse.

Ved at indstille en anden mulighed end [Afbryd] kan du blot trykke på SET for at slette billeder hurtigt.

 • Annuller: [Annuller] valgt
 • Slet: [Slet] valgt
 • RAW: [SletRAW] valgt
 • J/H: [Slet ikke-RAW] valgt

Forholdsregler

 • Vær forsigtig med ikke at slette billeder ved en fejl, når en anden mulighed end [Afbryd] er indstillet.

Udløs lukker uden objektiv

Du kan angive, om det er muligt at optage stillbilleder eller film uden at have påsat et objektiv.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

Træk objektiv tilbage v. sluk.

Du kan indstille, om STM-objekter af geartypen (f.eks. EF40mm f/2.8 STM) automatisk skal trækkes tilbage, når kameraets afbryder sættes til Sluk.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Forholdsregler

 • Med autosluk vil objektivet ikke blive trukket ind uanset indstillingen.
 • Før du afmonterer objektivet, skal du sørge for, at det er trukket ind.

Bemærk

 • Når [Aktivér] er indstillet, træder denne funktion i kraft uanset objektivets fokusmetodevælger (AF eller MF).

Tilføj IPTC-information

Registrering af IPTC-oplysninger (International Press Telecommunications Council) til kameraet fra EOS Utility (EOS-software) gør det muligt at optage (tilføje) disse oplysninger til JPEG-/HEIF-/RAW-stillbilleder på optagelsestidspunktet. Dette er nyttigt i forhold til filhåndtering og andre opgaver, hvor der bruges IPTC-oplysninger.

Du kan få instruktioner i registrering af IPTC-oplysninger til kameraet og detaljer om de oplysninger, du kan registrere, ved at se i instruktionsmanual til EOS Utility.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

Forholdsregler

 • IPTC-information tilføjes ikke, når du optager film.

Bemærk

 • Under afspilning kan du tjekke, om IPTC-informationen blev tilføjet.
 • Du kan bruge Digital Photo Professional (EOS-software) til at kontrollere IPTC-information i billeder.
 • De IPTC-oplysninger, der er registreret til kameraet, slettes ikke, hvis du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] (), men indstillingen ændres til [Deaktivér].

C.Fn5

Slet alle brugerdef.(C.Fn)

Valg af [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] rydder alle indstillinger for brugerdefinerede funktioner undtagen [Brugertilpas knapper] og [Brugertilpas vælgere].

Bemærk

 • Udførelse af [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] rydder ikke indstillinger, der er konfigureret i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper] og [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.]. Bemærk, at selvom informationer, der tilføjes med [Brugerdefinerede funktioner: Tilføj IPTC-information] bevares, ændres indstillingen til [Deaktivér].