Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем с фотоапарата, първо прочетете тези указания за отстраняване на неизправности. Ако тези инструкции за отстраняване на неизправности не решат проблема, отнесете фотоапарата в най-близкия сервизен център на Canon.

Неизправности, свързани със захранването

Батериите не се зареждат чрез зарядното устройство.

 • Не използвайте батерии, различни от оригиналната батерия LP-E17 на Canon.
 • В случай на проблеми със зареждането или зарядното устройство вижте Зареждане на батерията.

Индикаторът на зарядното устройство мига.

 • Мигането на индикатора в оранжево показва, че системата за защита е прекратила зареждането, защото (1) има проблем със зарядното устройство или батерията или (2) комуникацията с батерия, която не е на Canon, не се е осъществила. В случай (1) изключете зарядното устройство, извадете батерията и я поставете обратно и изчакайте няколко минути, преди да включите отново зарядното устройство. Ако все още има проблем, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon.

Батериите не се зареждат чрез USB захранващия адаптер (продава се отделно).

 • Батериите не се зареждат, докато превключвателят на захранването на фотоапарата е поставен в позиция Power on. Но батериите ще се зареждат, когато фотоапаратът премине в състояние на автоматично изключване.
 • Работата с фотоапарата ще прекрати зареждането.

Индикаторът за достъп мига по време на зареждането чрез USB захранващия адаптер.

 • В случай на проблеми със зареждането индикаторът за достъп мига в зелено, а електронната защита прекратява зареждането. В този случай издърпайте захранващия кабел от контакта, свалете и поставете батерията отново и изчакайте няколко минути, преди отново да включите кабела в контакта. Ако все още има проблем, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon.
 • Ако батериите са с твърде висока или твърде ниска температура, индикаторът за достъп мига в зелено, а електронната защита прекратява зареждането. В този случай оставете батерията да се приспособи към околната температура, преди да се опитате да я заредите отново.

Индикаторът за достъп не свети по време на зареждане чрез USB захранващия адаптер.

 • Опитайте да изключите USB захранващия адаптер и да го включите отново.

Фотоапаратът не може да се захранва чрез USB адаптера.

 • Проверете гнездото за картата/батерията. Фотоапаратът не може да се захранва без поставена батерия.
 • Проверете оставащото ниво на батерията. Когато батериите са изтощени, адаптерът ги зарежда. В този случай към фотоапарата не се подава захранване.

Фотоапаратът не се включва дори когато превключвателят на захранването е в позиция Power on.

 • Проверете дали батерията е поставена правилно във фотоапарата ().
 • Уверете се, че капакът на гнездото за картата/батерията е затворен ().
 • Заредете батерията ().

Индикаторът за достъп свети или мига дори когато превключвателят на захранването е в позиция Power off.

 • Ако сте изключили захранването по време на запаметяване на изображение в картата, индикаторът за достъп ще продължи да свети или мига още няколко секунди. Когато запаметяването на изображението завърши, захранването ще се изключи автоматично.

Извежда се съобщението [Battery communication error./Грешка в комуникацията с батерията. Does this battery/do these batteries display the Canon logo?/Притежава ли тази батерия/батерии логото на Canon?].

 • Не използвайте батерии, различни от оригиналната батерия LP-E17 на Canon.
 • Извадете и поставете батерията отново ().
 • Ако електрическите контакти са замърсени, използвайте мека кърпа, за да ги почистите.

Батерията се изтощава бързо.

 • Използвайте напълно заредена батерия ().
 • Капацитетът на батерията може да е понижен. Вижте [Set-up: Battery info./Set-up: Информация за батерията] to check the battery recharge performance level (). Ако животът на на батерията е изтекъл, сменете батерията с нова.
 • Възможният брой снимки ще се намали при изпълняване на следните операции:

  • Натискане на спусъка наполовина за продължителен период от време
  • Често активиране на функцията за автоматично фокусиране без заснемане на снимка.
  • Използване на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) на обектива
  • Използване на функциите за безжична комуникация

Фотоапаратът се самоизключва.

 • Активирана е функцията за автоматично изключване. За да деактивирате функцията за автоматично изключване, задайте за [Auto power off/Автоматично изключване] в [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия] настройка [Disable/Забранено] ().
 • Дори когато [Auto power off/Автоматично изключване] е с настройка [Disable/Забранено], дисплеят и визьорът ще се изключат, след като фотоапаратът е бил оставен в покой за интервала, зададен за [Screen off/Изключен дисплей] или [Viewfinder off/Изкл. визьор] (въпреки че фотоапаратът ще остане включен).

Неизправности, свързани със снимането

Обективът не може да бъде монтиран.

 • За да монтирате обективи EF или EF-S, ви е необходим адаптер. Фотоапаратът не може да се използва с EF-M обектив ().

Не могат да бъдат заснемани или записвани изображения.

 • Проверете дали картата е поставена правилно ().
 • Плъзнете ключето за защита от изтриване на картата в позиция Запис/Изтриване ().
 • Ако картата е пълна, заменете я с друга карта или изтрийте ненужните изображения, за да освободите памет (, ).
 • Снимането не е възможно, ако AF точката се оцвети в оранжево, когато се опитате да фокусирате. Натиснете отново спусъка наполовина, за да фокусирате отново автоматично, или фокусирайте ръчно (, ).

Картата не може да бъде използвана.

При поставяне на картата в друг фотоапарат на екрана се извежда съобщение за грешка.

 • Тъй като SDHC картите се форматират в exFAT, това означава, че ако форматирате карта чрез този фотоапарат и след това я поставите в друг фотоапарат, може да се изведе съобщение за грешка и картата да стане неизползваема.

Изображението не е на фокус или е размазано.

 • Задайте режим на фокусиране AF ().
 • Натиснете спусъка внимателно, за да предотвратите заклащане на фотоапарата ().
 • Ако обективът притежава Image Stabilizer (стабилизатор на образа), поставете превключвателя на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция Power on.
 • В условия на ниска осветеност скоростта на затвора може да стане много ниска. Използвайте по-висока скорост на затвора (), задайте по-висока ISO светлочувствителност (), снимайте със светкавица () или монтирайте фотоапарата на статив.
 • Вижте Минимизиране на размазването на снимки.

Не мога да фиксирам фокуса и да прекомпозирам снимката.

 • Задайте "AF при единичен кадър" за AF функция (). Снимането с фиксиран фокус не е възможно в режим „Следящ AF“.

Честотата на заснемане на серия от снимки е ниска.

 • Честотата на заснемане на високоскоростна серия от снимки може да се намали в зависимост от фактори, като ниво на батерията, околна температура, пулсираща светлина, скорост на затвора, отвор на диафрагмата, условия на обекта, яркост, AF функция, тип на обектива, използване на светкавица, настройки за снимане и др. За подробности вижте Избор на метод на снимане или вижте Размер на файла/възможен брой снимки и Максимален брой снимки в серия в спецификациите за снимки.

Максималният брой снимки в серия е понижен.

Дори след като сменя картата, показаният максимален брой снимки в серия не се променя.

 • Приблизителният максимален брой снимки в серия, показан във визьора, не се променя, когато смените картата, дори тя да е от високоскоростен тип. Максималният брой снимки в серия, посочен в Размер на файла/възможен брой снимки и Максимален брой снимки в серия в спецификациите за снимки, е измерен чрез стандартни тестови карти на Canon, а действителният максимален брой снимки в серия е по-голям за карти с по-висока скорост на запис. Поради тази причина изчисленият максимален брой снимки в серия може да се различава от действителния максимален брой снимки в серия.

Някои опции за качество на изображението не са достъпни при заснемане с изрязване.

 • Опциите за качество на изображението FineMedium / NormalMedium / FineSmall 1 / NormalSmall 1 не са достъпни, когато е зададена настройка [1.6x (crop)/1,6x (изрязване)] или при използване на RF-S/EF-S обективи.

Режимът за високоскоростен дисплей не е достъпен при заснемане на високоскоростна серия от снимки.

Не можете да зададете съотношение на изображението.

 • Съотношение на изображението не може да са задава за RF-S или EF-S обективи ([1.6x (crop)/1,6x (изрязване)] се задава автоматично).
 • Не можете да задавате съотношение на изображението, ако за [Custom Functions: Add cropping information/Custom Functions: Добавяне на информация за изрязване] е зададена настройка, различна от [Disable/Забранено].

Настройка ISO 100 не може да бъде зададена за заснемане на снимки.

 • Минималната стойност на диапазона за ISO светлочувствителността е ISO 200, когато за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е зададена настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].

Разширени стойности за ISO светлочувствителност не могат да бъдат избирани при заснемане на снимки.

 • Проверете настройката за [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност] в менюто [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност].
 • Разширени стойности за ISO светлочувствителност не са достъпни, когато [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е с настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].
 • Разширени стойности за ISO светлочувствителност не са достъпни, когато [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е с настройка [Enable/Разрешено].

Дори да намалявам компенсацията на експонацията, изображението изглежда ярко.

 • Задайте за [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] настройка [Disable/Забранено] (). Когато е зададена настройка [Low/Ниско], [Standard/Стандартно] или [High/Високо], дори ако намалите компенсацията на експонацията или компенсацията на експонацията на светкавицата, изображението може да остане ярко.

Не мога да задавам компенсация на експонацията при едновременно зададени ръчна експонация и ISO Авто.

Не всички опции за корекция на изкривяванията на обектива са изведени в менюто.

 • Когато за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] сте задали настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо], [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] и [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] няма да се извеждат, но и двете функции ще бъдат с настройка [Enable/Разрешено] за снимане.
 • При запис на видео опциите [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] или [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извеждат.

Използването на светкавица в режим P или Av понижава скоростта на затвора.

 • Задайте за [Slow synchro/Синхронизация с ниска скорост на затвора] в [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външна Speedlite светкавица] настройка [1/200-1/60sec. auto/1/200-1/60s авто] или [1/200 sec. (fixed)/1/200 s (фиксирана)] ().

Светкавицата не се задейства.

 • Уверете се, че светкавицата е монтирана стабилно към фотоапарата.

Светкавицата не може да бъде монтирана.

 • Монтирането на посочените по-долу светкавици и аксесоари за светкавици изисква адаптер за многофункционално чехълче AD-E1.

  • Speedlite EL-1 / Speedlite 600EX II-RT / Speedlite 600EX-RT / Speedlite 580EX II
  • Предавател за Speedlite светкавици ST-E3-RT (вкл. вер. 2)
  • Удължител за чехълче OC-E3

Светкавицата винаги се задейства с пълна мощност.

 • Светкавици, различни от серията EL/EX Speedlite, използвани в режим на автоматично управление, ще се задействат винаги с пълна мощност ().
 • Светкавицата винаги ще се задейства с пълна мощност, когато [Flash metering mode/Режим за измерване на експонацията на светкавицата] в настройките на потребителските функции на външната светкавица е с настройка [1:TTL] (автоматична светкавица) ().

Не може да бъде зададена компенсация на експонацията на светкавицата.

 • Ако функцията за компенсация на експонацията на светкавицата вече е настроена чрез Speedlite светкавицата, тя не може да бъде настроена чрез фотоапарата. Когато функцията за компенсация на експонацията на светкавицата Speedlite е отменена (с настройка 0), компенсацията на експонацията на светкавицата може да бъде зададена чрез фотоапарата.

Синхронизация с висока скорост на затвора не е достъпна в режим Fv или Av.

 • Задайте за [Slow synchro/Синхронизация с ниска скорост на затвора] в [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външна Speedlite светкавица] настройка, различна от [1/200 sec. (fixed)/1/200 s (фиксирана)] ().

Не е достъпно снимане с дистанционно управление.

Бял символ [Overheating restriction] или червен символ [Overheating restriction (red)] се извежда по време на запис на видео.

Записът на видео внезапно се прекратява.

 • Ако карта е с ниска скорост на запис, записът на видео може да се прекрати автоматично. За информация за карти, които могат да записват видео, вижте Изисквания към картата (запис на видео). За да проверите скоростта на запис на картата, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.
 • Използвайте форматиране на ниско ниво, за да инициализирате картата, ако смятате, че скоростта на запис или четене на картата се е понижила ().
 • Записът на видео се прекратява автоматично, след като продължителността на записа достигне 2 часа.
 • При запис на видео с висока кадрова честота записът се прекратява автоматично след достигане на посочената по-долу продължителност.

  • При настройка 119,88/100,00 fps: 30 min
  • При настройка 179,82/150,00 fps: 20 min

При запис на видео не могат да се задават настройки за ISO светлочувствителност.

 • ISO чувствителността се задава автоматично в режим на запис [Scene Intelligent Auto (movies)] или [Movies]. В режим [Movie manual exposure] можете да задавате ISO светлочувствителност ръчно ().
 • Минималната стойност на диапазона за ISO светлочувствителността е ISO 200, когато за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е зададена настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].

При запис на видео не могат да се задават разширени стойности за ISO светлочувствителност.

 • Проверете настройката за [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност] в менюто [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност].
 • Разширени стойности за ISO светлочувствителност не са достъпни, когато [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е с настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].

Експонацията се променя при запис на видео.

 • Ако промените скоростта на затвора или отвора на диафрагмата по време на запис на видео, промените в експонацията ще се запишат във видеото.
 • Препоръчително е да заснемете пробно няколко видеозаписа, ако възнамерявате да използвате вариото по време на запис. Използването на вариото по време на запис на видео може да доведе до промяна на експонацията, запис на шум от работата на обектива или загуба на фокус.

Изображението трепти или се появяват хоризонтални ивици при запис на видео.

 • Трептенето и хоризонталните ивици (шум) или неправилните експонации при запис на видео може да бъдат причинени от флуоресцентно осветление, LED осветление или друго осветление. Във видеото могат също да се запишат и промени в експонацията (яркостта) или тоналността на цветовете. В режим [Movie manual exposure] използването на ниска скорост на затвора може да подобри резултата. Проблемът може да е по-забележим при снимане на видео от последователни кадри.

Обектът изглежда изкривен по време на запис на видео.

 • Ако местите фотоапарата наляво или надясно (хоризонтални движения) или заснемате бързодвижещ се обект, картината може да се получи изкривена. Проблемът може да е по-забележим при снимане на видео от последователни кадри.

Във видеото не се записва звук.

 • За видео с висока кадрова честота не се записва звук.

Код за прогреса на времето не се добавя.

 • Код за прогреса на времето не се добавя, когато записвате видео с висока кадрова честота и за [Count up/Метод за броене] в [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето] е зададена настройка [Free run/Свободно броене] (). Също така не се добавя код за прогреса на времето към извеждания през HDMI порта видеосигнал ().

Кодът на прогреса на времето тече по-бързо от действителното време.

 • Кодовете за прогреса на времето при запис на видео с висока кадрова честота за всяка секунда реално време отброяват, както е посочено по-долу ().

  • При настройка 119,88/100,00 fps: 4 s
  • При настройка 179,82/150,00 fps: 6 s

Не мога да заснемам снимки по време на запис на видео.

 • Снимки не могат да се заснемат по време на запис на видео. За да заснемате снимки, прекратете записа на видео и изберете режим на заснемане на снимки.

Не мога да записвам видео по време на заснемане на снимки.

 • Може да не е възможно да записвате видео по време на заснемане на снимки, ако операции, като например продължително използване на режим Live View, са повишили вътрешната температура на фотоапарата. Изключете фотоапарата или вземете други мерки и го оставете да се охлади.
 • Намаляването на резолюцията на видеозаписа може да позволи запис на видео.

Неизправности, свързани с комуникацията

Не може да се осъществи сдвояване със смартфон.

 • Използвайте смартфон, съвместим с Bluetooth спецификация версия 4.1 или по-нова.
 • Включете Bluetooth от екрана с настройки на смартфона.
 • Сдвояването с фотоапарата не е възможно чрез екрана с Bluetooth настройки на смартфона. Инсталирайте специалното приложение Camera Connect (безплатно) в смартфона ().
 • Сдвояването със смартфон, който вече е бил сдвоен с фотоапарата, не е възможно, ако в смартфона е останала информация от сдвояване с друг фотоапарат. В този случай изтрийте данните на фотоапарата, запаметени в настройките за Bluetooth на смартфона, и опитайте отново да сдвоите устройствата ().

Не могат да бъдат зададени настройки за Wi-Fi функцията.

 • Настройки за Wi-Fi функцията не могат да бъдат задавани, ако фотоапаратът е свързан към компютър или друго устройство чрез интерфейсен кабел. Изключете интерфейсния кабел, преди да задавате каквито и да е настройки ().

Не може да бъде използвано устройство, свързано с интерфейсен кабел.

 • Други устройства, като например компютри, не могат да се свързват с фотоапарата чрез интерфейсен кабел, докато фотоапаратът е свързан към устройства чрез Wi-Fi. Прекратете Wi-Fi връзката, преди да свържете интерфейсния кабел.

Не е възможно снимане и възпроизвеждане.

 • При установена Wi-Fi връзка, операции като заснемане и възпроизвеждане може да не са достъпни. Прекратете Wi-Fi връзката и след това изпълнете операциите.

Повторното свързване със смартфон е невъзможно.

 • Дори при комбинация от един и същи фотоапарат и смартфон, ако сте променили настройките или сте избрали различни настройки, повторното свързване може да е невъзможно дори ако сте избрали едно и също SSID име. В този случай, изтрийте настройките за връзка с фотоапарата от Wi-Fi настройките на смартфона и конфигурирайте връзката отново.
 • Установяването на връзка може да не е възможно, ако приложението Camera Connect е било стартирано, когато сте променяли настройките за свързване. В този случай затворете приложението Camera Connect за момент и след това го рестартирайте.

Проблеми при работа с контролите на фотоапарата

Настройките се променят, когато премина от режим на снимане на снимки в режим на запис на видео или обратно.

 • За режим на снимане на снимки и режим на запис на видео се запазват отделни настройки.

Настройките не могат да бъдат променени с Main dial, Quick control dial, Tap/touch или Control ring.

 • Поставете превключвателя за захранване/заключване на функциите в позиция Power on, за да освободите заключването на функциите ().
 • Проверете настройката [Set-up: Multi function lock/Set-up: Заключване на функции] ().

Работата със сензорния дисплей не е възможна.

 • Уверете се, че за [Set-up: Touch control/Set-up: Контрол с докосване] е зададена настройка [Standard/Стандартно] или [Sensitive/Чувствително] ().

Бутон или селектор на фотоапарата не работят така, както се очаква.

 • При запис на видео проверете настройката [Shooting: Shutter btn function for movies/Shooting: Функция на спусъка за видео] ().
 • Проверете настройките [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните], [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] и [Custom Functions: Switch Main Dial/Quick Control Dial when shooting/Custom Functions: Превключване на Main Dial/Quick Control Dial при снимане] (, , ).

Неизправности, свързани с показанията на дисплея

В екрана на менюто се извеждат по-малко панели и настройки.

 • Някои панели и настройки в екрана на менюто се различават за заснемане на снимки и запис на видео.

Началният екран е [My Menu] My Menu или се извежда само менюто [My Menu].

 • [Menu display/Извеждане на менюто] в панела [My Menu] е с настройка [Display from My Menu tab/Извеждане от панела My Menu] или [Display only My Menu tab/Извеждане само на панела My Menu]. Задайте [Normal display/Нормален режим на дисплея] ().

Първият символ от името на файла е "долна черта" (“_”).

 • Задайте за [Shooting: Color space/Shooting: Цветово пространство] настройка [sRGB]. Ако е зададена настройка [Adobe RGB], първият символ от името ще бъде "долна черта" ().

Номерирането на файловете не започва от 0001.

 • Ако картата вече съдържа запаметени изображения, номерацията на изображенията може да не започне от 0001 ().

Изведените дата и час са неправилни.

 • Проверете дали датата и часът са настроени правилно. ().
 • Проверете часовата зона и лятното часово време ().

Датата и часът не са насложени в изображението.

 • Датата и часът на заснемане не се наслагват в изображението. Датата и часът са част от информацията за заснемането, която се запаметява във файла на изображението. Когато отпечатвате снимки, тази информация може да се използва за добавяне на дата и час ().

Извежда се [###].

 • Ако броят на запаметените в картата изображения превишава максималния брой, който фотоапаратът може да изведе, се извежда [###].

Дисплеят не показва ясно изображение.

 • Ако дисплеят е замърсен, използвайте мека кърпа, за да го почистите.
 • При ниски температури дисплеят може да реагира малко по-бавно, а при високи температури може да загуби яркостта си. Той ще възстанови нормалните си характеристики при стайна температура.

Неизправности при възпроизвеждане

Част от изображението мига в черно.

 • Опцията [Playback: Highlight alert/Playback: Предупреждение за преекспониране] е с настройка [Enable/Разрешено] ().

В изображението се извежда червена рамка.

 • Опцията [Playback: AF point disp./Playback: Показване на AF точка] е с настройка [Enable/Разрешено] ().

При възпроизвеждане на изображения, AF точките не се показват.

 • AF точки не се извеждат, когато се възпроизвеждат следните типове изображения:

  • Изображения, заснети в режим "Редуциране на шума чрез множество експонации.
  • Изрязани изображения.
  • Изображения, заснети в режим HDR, когато за [Auto Image Align/Автоматично подравняване на изображението] е зададена настройка [Enable/Разрешено].

Снимката не може да бъде изтрита.

 • Ако изображението е защитено от изтриване, то не може да бъде изтрито ().

Не могат да се възпроизвеждат снимки и видеозаписи.

 • Фотоапаратът може да не успее да възпроизведе изображения, заснети с друг фотоапарат.
 • Видеозаписите, редактирани чрез компютър, не могат да бъдат възпроизвеждани чрез фотоапарата.

Само малък брой изображения могат да бъдат възпроизвеждани.

 • Изображенията са филтрирани за възпроизвеждане чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] (). Отменете условията за търсене.

При възпроизвеждане на видео може да се чуват звуковите сигнали и механичния шум от работата на фотоапарата.

 • Ако извършвате фокусиране или работите с контролите на фотоапарата или обектива по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише механичния шум от работата на обектива или звуковите сигнали от операциите на фотоапарата/обектива. В този случай използването на външен микрофон може да редуцира тези звуци. Ако звуците продължават да се записват и с външен микрофон, демонтирането на външния микрофон от фотоапарата и отдалечаването му от фотоапарата и обектива може да реши проблема.

Възпроизвеждането на видео внезапно се прекратява.

 • Продължителното възпроизвеждане на видео или възпроизвеждането на видео при висока околна температура може да доведе до повишаване на вътрешната температура на фотоапарата и възпроизвеждането на видео може да спре автоматично.

  Ако това се случи, възпроизвеждането ще бъде деактивирано, докато вътрешната температура на фотоапарата се понижи, така че изключете захранването и оставете фотоапарата да се охлажда известно време.

Видеозаписът сякаш спира за момент.

 • При запис на видео с автоматична експонация, ако възникне рязка промяна в нивото на експонацията, фотоапаратът спира записа за момент, докато яркостта се стабилизира. В този случай записвайте в режим [Movie manual exposure] ().

Видеозаписът се възпроизвежда на забавен каданс.

 • Тъй като видеото с висока кадрова честота се записва като 29,97/25,00 fps видеофайл, то ще бъде възпроизвеждано, както е посочено по-долу.

  • При настройка 119,88/100,00 fps: възпроизвеждане на забавен каданс със скорост 1/4
  • При настройка 179,82/150,00 fps: възпроизвеждане на забавен каданс със скорост 1/6

Телевизорът не възпроизвежда картина.

 • Уверете се, че за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] е зададена подходящата настройка [For NTSC/За NTSC] или [For PAL/За PAL] в зависимост от видеостандарта на вашия телевизор.
 • Уверете се, че конекторът на HDMI кабела е вкаран докрай ().

Видеозаписът е разделен на няколко видеофайла.

 • Ако размерът на видеофайла достигне 4 GB, автоматично ще се създаде друг видеофайл (). Ако използвате SDXC карта, форматирана чрез фотоапарата, можете да записвате видео в един файл, дори ако той надхвърля 4 GB.

Четецът за карти не разпознава картата.

 • В зависимост от четеца за карти и използваната операционна система на компютъра, SDXC картите може да не бъдат разпознати правилно. В този случай свържете фотоапарата и компютъра чрез интерфейсния кабел и прехвърлете изображенията в компютъра чрез софтуера EOS Utility (софтуер за EOS, )

Не можете да променяте размера на изображения или да ги изрязвате.

 • Чрез този фотоапарат не можете да променяте размера на JPEG Small 2 изображения, RAW изображения или кадри от 4K видео, запаметени като цифрови снимки ().
 • Чрез този фотоапарат не можете да изрязвате RAW изображения или кадри от 4K видео, запаметени като цифрови снимки ().

В изображението се наблюдават светли точки.

 • В заснетите изображения може да се появят бели, червени или сини светли точки, ако сензорът е бил изложен на въздействието на космически лъчи и др. Тяхната поява може да бъде ограничена, ако изпълните операцията [Clean now/Почистване веднага] в менюто [Set-up: Sensor cleaning/Set-up: Почистване на сензора] ().

Неизправности, свързани с почистването на сензора

Чува се звук от затвора по време на почистване на сензора.

 • Въпреки че се чува механичен шум от освобождаването на затвора по време на почистването на сензора след задаване на [Clean now/Почистване веднага], снимка не се заснема ().

Автоматичното почистване на сензора не работи.

 • Ако в рамките на кратък период от време многократно поставите превключвателя на захранването в позиция Power on и Power off, символът [Clean now] може да не се изведе ().

Проблеми при комуникацията с компютър

Не мога да прехвърля изображения в компютър.

 • Инсталирайте EOS Utility (софтуер за EOS) в компютъра ().
 • Уверете се, че на екрана е изведен главният прозорец на EOS Utility.
 • Ако фотоапаратът вече е свързан чрез Wi-Fi комуникация, той не може да комуникира с компютър, свързан чрез интерфейсен кабел.
 • Проверете версията на приложението.

Комуникацията между фотоапарата и компютъра не работи.

 • При използване на EOS Utility (софтуер за EOS), задайте за [Shooting: Time-lapse movie/Shooting: Видео от последователни кадри] настройка [Disable/Забранено] ().

Проблеми с многофункционалното чехълче

Когато монтирах аксесоар, на екрана се появи съобщение.

 • Ако се изведе съобщението [Communication error/Грешка в комуникацията Reattach accessory/Монтирайте аксесоара отново] монтирайте аксесоара отново. В случай, че след повторно монтиране съобщението се изведе отново, уверете се, че клемите на многофункционалното чехълче и на аксесоара са чисти и сухи. Ако не можете да почистите замърсяванията или влагата, свържете се със сервизен център на Canon.
 • Ако се изведе съобщението [Accessory unavailable status/Статусът на аксесоара е недостъпен], проверете клемите на многофункционалното чехълче и на аксесоара и се уверете, че аксесоарът не е повреден.