Информация за AF точка

Можете да покажете AF точките, които са били използвани за фокусиране. Те ще бъдат оградени в червено на екрана за възпроизвеждане.

  1. Изберете [Playback: AF point disp./Playback: Показване на AF точка].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].