Снимане със светкавици Speedlite

Светкавици Speedlite EL/EX за фотоапарати EOS

Светкавици Speedlite от серията EL/EX (продават се отделно) могат да се използват за снимане с фотоапарата.

За инструкции прегледайте ръководството за работа със Speedlite светкавицата от серията EL/EX.

 • Скорост на затвора при синхронизация

  Поддържа се синхронизация при скорост до 1/200 s.

 • Компенсация на експонацията на светкавицата

  Можете да регулирате мощността на светкавицата (компенсация на експонацията на светкавицата). С изведено на дисплея изображение натискайте последователно бутона Multi-function, докато изберете настройката за компенсация на експонацията на светкавицата, след това завъртете селектора Main dial, за да зададете ниво на компенсация на експонацията на светкавицата.

 • FE фиксиране

  Тази функция позволява да постигнете правилна експонация на светкавицата за определена част от обекта. Позиционирайте центъра на визьора върху обекта, натиснете бутона AE lock, след това композирайте сцената и заснемете изображението.

Внимание

 • Някои светкавици Speedlite не могат да бъдат свързани директно към този фотоапарат. За подробности вижте Многофункционално чехълче.
 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено] изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията на светкавицата за постигане на по-тъмно изображение.
 • При снимане със светкавица задайте за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] настройка [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда] ().

Забележка

 • Светкавицата Speedlite ще задейства лъч за подпомагане на AF (бърза поредица от импулси), ако автоматичното фокусиране е затруднено в условия на слаба светлина.
 • Можете да зададете компенсация на експонацията на светкавицата и чрез [Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата] в [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външна Speedlite светкавица] ().
 • Фотоапаратът може да включва автоматично някои светкавици Speedlite при включване на захранването на фотоапарата. За подробности вижте ръководството за използване на светкавицата Speedlite, поддържаща тази функция.

Speedlite светкавици на Canon, различни от серията EL/EX

 • При използване на Speedlite светкавица от серията EZ/E/EG/ML/TL, поставена в режим A-TTL или TTL, светкавицата може да се задейства само с пълна мощност.

  Поставете фотоапарата в режим Av или M и задайте настройка за отвор на диафрагмата, преди да снимате.

 • Когато използвате Speedlite светкавица, която поддържа ръчен режим, снимайте с ръчен режим на светкавицата.

Светкавици на други (не-Canon) производители

 • Скорост на затвора при синхронизация

  Фотоапаратът може да се синхронизира с компактни светкавици на други (не-Canon) производители при скорост на затвора до 1/200 s.

  Продължителността на импулса на големи студийни светкавици е по-голяма от тази на импулса на компактните светкавици и се различава в зависимост от модела. Преди да снимате, проверете дали синхронизирането на светкавицата се извършва правилно, като направите няколко тестови снимки със скорост на затвора приблиз. 1/60 s до 1/30 s.

Внимание

 • Използването на фотоапарата със светкавици или аксесоари за светкавици на други производители може да доведе до неправилна работа и дори повреда.
 • Не монтирайте високоволтова светкавица към многофункционалното чехълче на фотоапарата. Тя може да не се задейства.

Бърз контрол на групи светкавици

При снимане с безжични светкавици можете да конфигурирате настройките за всяка група светкавици в екрана за снимане, като натиснете бутона, присъединен към функцията [Quick flash group control/Бърз контрол на групи светкавици] в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните]. В този пример сме приели, че присъединеният бутон е Multi-function ().

 1. Задайте режим на задействане на светкавиците Group (контрол на индивидуални групи), за да се подготвите за снимане с безжични светкавици.

  • За подробности вижте ръководствата за използване на светкавиците, поддържащи снимане с безжично управление на светкавици.
 2. В режим на готовност натиснете бутона Multi-function.

  • Показва се екран за настройки за всяка група светкавици.
  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете група светкавици (A–E), която да конфигурирате.
  • Натиснете бутона INFO, за да зададете режима на светкавицата.
  • Завъртете селектора Main dial, за да регулирате мощността на светкавицата или компенсацията на експонацията на светкавицата.

Забележка

 • Екранът за настройване [Quick flash group control/Бърз контрол на групи светкавици] е достъпен в режим Fv, P, Tv, Av, M или B.
 • Когато светкавиците Speedlite са поставени в режим, различен от Group (контрол на индивидуални групи), натискането на бутона Multi-function показва екрана [Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата].

Функция за запаметяване на FE настройката

Можете да зададете мощността на светкавицата, измерена в режим ETTL, за мощност на светкавицата в режим M, като натиснете бутона, програмиран за функцията [ETTL M] в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните]. В този пример сме приели, че присъединеният бутон е Multi-function ().

 1. Задайте за потребителската функция на светкавицата [FE memory/Запаметяване на FE настройка] настройка [2:Enable(MODE ETTL M)/2:Разрешено (MODEETTL М)] ().

  • За процедурата по настройване на светкавицата вижте ръководствата за използване на светкавиците (с изключение на EL-1), поддържащи функцията за запаметяване на FE настройката .
 2. Снимайте в режим на светкавицата ETTL.

  • Натиснете спусъка докрай, за да направите снимката.
 3. В режим на готовност натиснете бутона Multi-function.

  • Режимът на светкавицата превключва към режим M и мощността на светкавицата, измерена на стъпка 2, се показва.
  • Когато натиснете бутона Multi-function отново след снимане в режим на светкавицата M, режимът на светкавицата превключва към ETTL и се показва настройката за компенсация на експонацията на светкавицата.
  • За да промените мощността на светкавицата или компенсацията на експонацията на светкавицата, използвайте менюто на светкавицата или задайте настройка чрез [Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата] ().

Забележка

 • Функцията за запаметяване на FE настройката е достъпна в режими Fv, P, Tv, Av, M и B.
 • Когато за светкавицата е зададен режим, различен от ETTL или M, режимът на светкавицата няма да се променя при натискане на бутона Multi-function.