Защита на изображения

Можете да защитите важни изображения от неволно изтриване.

Внимание

 • Ако форматирате картата (), защитените изображения също ще бъдат изтрити.

Забележка

 • След като дадено изображение е защитено, то не може да бъде изтрито чрез функцията "Изтриване" на фотоапарата. За да изтриете защитено изображение, трябва първо да отмените защитата.
 • Можете да изтриете всички изображения с една операция () без защитените. Това е много удобно, когато искате да изтриете всички ненужни изображения наведнъж.

Защита на единични изображения

 1. Изберете [Playback: Protect images/Playback: Защита на изображения].

 2. Изберете [Select images/Избор на изображения].

 3. Изберете изображението, което желаете да защитите.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете изображението, което желаете да защитите.
 4. Защитете снимката.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да защитите избраното изображение, след което то ще бъде обозначено със символ [Protect] (1) в горната част на екрана.
  • За да отмените защитата и премахнете символа [Protect], натиснете бутона Quick Control/Set отново.
  • За да защитите друго изображение, повторете стъпки 3 и 4.

Задаване на диапазона от изображения за защита

Наблюдавайки екран с множество изображения, можете да зададете диапазон (първо и последно изображение) от изображения, които да защитите едновременно.

 1. Изберете [Select range/Избор на диапазон].

  • Изберете [Select range/Избор на диапазон] в [Playback: Protect images/Playback: Защита на изображения].
 2. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Изображенията в зададения диапазон ще бъдат защитени и ще се изведе символът [Protect].
  • За да изберете друго изображение за защита, повторете стъпка 2.

Защита на всички изображения в папка или карта

Можете да защитите всички изображения в папка или в карта наведнъж.

 • Ако изберете [All images in folder/Всички изображения в папка] или [All images on card/Всички изображения в картата] в [Playback: Protect images/Playback: Защита на изображения], всички изображения в папката или в картата ще бъдат защитени.
 • За да отмените защитата, изберете [Unprotect all images in folder/Отмени защита на всички изображения в папка] или [Unprotect all images on card/Отмени защита на всички изображения в картата].
 • Ако чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () са зададени условия за търсене, опциите в менюто ще се променят на [All found images/Всички намерени изображения] и [Unprotect all found/Отмени защита на всички намерени].
 • Ако изберете [All found images/Всички намерени изображения], всички изображения, филтрирани чрез условията за търсене, ще бъдат защитени.
 • Ако изберете [Unprotect all found/Отмени защита на всички намерени], защитата на всички филтрирани изображения ще бъде отменена.