Висока кадрова честота

Можете да записвате видео с висока кадрова честота 179,82/150,00/119,88/100,00 fps. Това е идеално за запис на видео, което ще бъде възпроизвеждано на забавен каданс.

 • Видеото се записва с качество Full HD179.8 fpsIPB (Standard), Full HD150.0 fpsIPB (Standard), Full HD119.9 fpsIPB (Standard) или Full HD100.0 fpsIPB (Standard).
 • За видео с висока кадрова честота не се записва звук.
 • За всяка записана секунда от видеото кодът за прогреса на времето напредва, както е посочено по-долу.
  • При настройка 119,88/100,00 fps: 4 s
  • При настройка 179,82/150,00 fps: 6 s
 • Тъй като видеото с висока кадрова честота се записва като 29,97/25,00 fps видеофайл, то ще бъде възпроизвеждано, както е посочено по-долу.
  • При настройка 119,88/100,00 fps: възпроизвеждане на забавен каданс със скорост 1/4
  • При настройка 179,82/150,00 fps: възпроизвеждане на забавен каданс със скорост 1/6

Внимание

 • Предупреждения за настройка [High Frame Rate/Висока кадрова честота: Enable/Разрешено]

 • Код за прогреса на времето не се записва, когато за [Count up/Метод за броене] е зададена настройка [Free run/Свободно броене] в [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето] ().
 • Проверете настройката [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа], ако сте задали за тази настройка отново [Disable/Забранено].
 • Екранът може да трепти, ако записвате видео с висока кадрова честота при осветление от флуоресцентни или LED лампи.
 • Когато стартирате или прекратявате записа на видео с висока кадрова честота, изображението временно престава да се обновява и картината за кратко замръзва. Имайте това предвид, когато записвате видео във външни устройства чрез HDMI връзка.
 • Показанието за кадрова честота, изведено в екрана, докато записвате видео с висока кадрова честота, не съответства на кадровата честотата на записваното видео.
 • Не можете да използвате слушалки (не се чува звук).
 • Кадровата честота на изходящия през порта HDMI видеосигнал е 59,94 fps или 50,00 fps.
 • Вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши и възможното време за запис да се намали след продължително възпроизвеждане на видео или показване на изображения.