Настройки на ISO чувствителност за снимки

Настройте ISO светлочувствителността (чувствителността на заснемащия сензор към светлина) така, че да съответства на осветеността на сцената. В режимите от "Основна зона" ISO светлочувствителността се задава автоматично.

За подробности относно ISO светлочувствителността при запис на видео вижте ISO светлочувствителност при запис на видео.

 1. Отворете екрана с настройки за ISO чувствителност.

  • Докоснете настройката за ISO чувствителност в долния десен ъгъл на екрана.
 2. Изберете настройка за ISO чувствителност.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да зададете настройката.
  • Можете да зададете ISO светлочувствителност в диапазона ISO 100–102400 през 1/3 стъпка.
  • Изберете [AUTO] за автоматично настройване на ISO светлочувствителността.
  • Когато е избрана настройка [AUTO], натискането на спусъка наполовина ще покаже действително зададената ISO светлочувствителност.
  • За подробности относно диапазона за ISO Авто вижте ISO светлочувствителност (препоръчителен индекс на експонация) при заснемане на снимки.

  Забележка

  • За да зададете [AUTO], когато задавате [ISO speed/ISO чувствителност] в [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност], натиснете бутона INFO.

Указания за ISO светлочувствителност

 • Ниската ISO чувствителност намалява шума в изображението, но може да увеличи риска от размазване на изображението поради заклащане на фотоапарата или движение на обекта или да доведе до намаляване на дълбочината на рязкост (използване на по-широк отвор на диафрагмата) при някои условия на снимане.
 • Високата ISO чувствителност позволява снимане при слаба светлина, по-голяма дълбочина на рязкост (използване на по-тесен отвор на диафрагмата) и по-голям обхват на светкавицата, но може да увеличи шума в изображението.

Забележка

 • ISO светлочувствителността може да бъде зададена и чрез настройката за ISO светлочувствителност чрез натискане на бутона Multi-function при изведено на екрана изображение.
 • За да разширите диапазона за ръчни настройки на ISO чувствителност от L (еквивалент на ISO 50) до H (еквивалент на ISO 204800), задайте настройка за [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност] в менюто [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност] ().

Внимание

 • Шумът в изображението (ивици, светли точки и др.) и изкривяването цветовете може да станат забележими и действителната резолюция може да се понижи при стойност H (еквивалент на ISO 204800), тъй като това е разширена настройка за ISO чувствителност.
 • Тъй като L (еквивалент на ISO 50) е разширена настройка за ISO светлочувствителност, динамичният диапазон ще бъде малко по-тесен в сравнение със стандартната настройка.
 • Ако сте задали за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] настройка [Enable/Разрешено] или настройка [Enhanced/Усилено] (), няма да можете да изберете L (еквивалент на ISO 50), ISO 100/125/160 или H (еквивалент на ISO 204800).
 • При снимане с висока ISO светлочувствителност, при висока температура, продължителна експонация или многократна експонация, шумът в изображението (зърнистост, светли точки, ивици и др.), изкривяването и разлагането на цветовете може да станат по-забележими.
 • Когато снимате при високо ниво на шума, вследствие на комбинация от висока ISO чувствителност, висока температура и продължителна експонация, изображенията може да не се заснемат правилно.
 • Ако използвате висока ISO светлочувствителност и светкавица, за да снимате близък обект, може да възникне преекспониране.

Диапазон на ISO светлочувствителност при ръчно настройване

Можете да зададете диапазона за ръчно настройване на ISO светлочувствителността (минимален и максимален лимит). Можете да задавате минимален лимит от L (еквивалент на ISO 50) до ISO 102400 и максимален лимит в рамките на ISO 100 до H (еквивалент на ISO 204800).

 1. Изберете [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност].

 2. Изберете [ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност].

 3. Задайте [Minimum/Минимум].

  • Изберете полето [Minimum/Минимум] и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете ISO чувствителност и натиснете бутона Quick Control/Set.
 4. Задайте [Maximum/Максимум].

  • Изберете полето [Maximum/Максимум] и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете ISO чувствителност и натиснете бутона Quick Control/Set.
 5. Изберете [OK].

Диапазон на ISO светлочувствителност в режим "ISO Авто"

Можете да зададете диапазона на ISO светлочувствителност за ISO Авто в рамките на ISO 100-102400. Минимумът може да бъде зададен в диапазона ISO 100–51200, а максимумът в диапазона ISO 200–102400 през 1 стъпка.

 1. Изберете [Auto range/Диапазон за автоматични настройки].

 2. Задайте [Minimum/Минимум].

  • Изберете полето [Minimum/Минимум] и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете ISO чувствителност и натиснете бутона Quick Control/Set.
 3. Задайте [Maximum/Максимум].

  • Изберете полето [Maximum/Максимум] и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете ISO чувствителност и натиснете бутона Quick Control/Set.
 4. Изберете [OK].

Забележка

 • Настройките [Minimum/Минимум] и [Maximum/Максимум] се отнасят също и за минималния и максималния лимит на функцията за защитна корекция на ISO светлочувствителността ().

Минимална скорост на затвора за ISO Авто

За да предотвратите автоматичното задаване на твърде ниска скорост на затвора, можете да зададете минималната скорост на затвора за ISO Авто.

Това е полезно в режим P или Av, когато снимате движещи се обекти с широкоъгълен обектив или когато използвате телеобектив. Това също помага за предотвратяване на размазването на изображението и на обектите.

 1. Изберете [Min. shutter spd./Mин. скорост на затвора].

 2. Задайте желаната минимална скорост на затвора.

  Auto/Авто

  • Ако изберете [Auto/Авто], завъртете селектора Main dial, за да зададете разликата спрямо стандартната скорост (към Slower/Ниско или към Faster/Високо), и натиснете бутона Quick Control/Set.

  Manual/Ръчно

  • Ако изберете [Manual/Ръчно], завъртете селектора Main dial, за да изберете скорост на затвора, и натиснете бутона Quick Control/Set.

Внимание

 • Ако не може да бъде постигната правилна експонация с лимита за максимална ISO светлочувствителност, зададен чрез [Auto range/Диапазон за автоматични настройки], се задава скорост на затвора, по-ниска от [Min. shutter spd./Mин. скорост на затвора], за да се постигне стандартна експонация.
 • Тази функция няма да се прилага при снимане със светкавица.

Забележка

 • Когато е зададена настройка [Auto/Авто (Standard/Стандартно)], минималната скорост на затвора е реципрочна на фокусното разстояние на обектива. Една стъпка от [Slower/Ниско] до [Faster/Високо] е еквивалентна на една стъпка по скалата на скоростта на затвора.