Други функции от менюто

[Shooting2]

Exposure comp./Комп. на експонацията

Компенсацията на експонацията може да бъде настроена в диапазон от ±3 нива през 1/3 стъпка. За подробности относно компенсацията на експонацията вижте Ръчна компенсация на експонацията.

MovieISO speed settings/MovieНастройки за ISO светлочувствителност

 • ISO speed/ISO чувствителност

  В режим [Movie manual exposure] можете да задавате ISO светлочувствителност ръчно. Можете да изберете също ISO Авто.

 • ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност

  Можете да зададете диапазона за ръчно настройване на ISO чувствителността (минимална и максимална стойност). Разширяването на диапазона на ISO чувствителност също може да се конфигурира.

 • Max for Auto/Макс. за Авто

  Можете да ограничите максималната ISO чувствителност за ISO Авто при запис на видео в режим [Movies], [Shutter-priority AE (movies)] или [Aperture-priority AE (movies)] или в режим [Movie manual exposure] с ISO Авто.

 • Time-lapse movieMax for Auto/Time-lapse movieМакс. за Авто

  Можете да ограничите максималната ISO чувствителност за ISO Авто при запис на 4K видео от последователни кадри/Full HD видео от последователни кадри в режим [Movies], [Shutter-priority AE (movies)] или [Aperture-priority AE (movies)] или в режим [Movie manual exposure] с ISO Авто.

[Shooting3]

MovieAv 1/8-stop incr./MovieAv през 1/8 стъпка

Можете да задавате настройки отвор на диафрагмата в по-фина скала, когато записвате видео с RF или RF-S обектив.

Тази функция е достъпна в режим на запис [Movie manual exposure] или [Aperture-priority AE (movies)].

Изберете [Enable/Разрешено], за да промените стъпката за регулиране на отвора на диафрагмата от 1/3 (или 1/2) на 1/8.

Внимание

 • Настройката [MovieAv 1/8-stop incr./MovieAv през 1/8 стъпка] не е достъпна (не се извежда), ако използвате EF или EF-S обектив.
 • Когато е зададена настройка [Enable/Разрешено], опциите в менюто [Custom Functions: Exposure level increments/Custom Functions: Стъпка при задаване на ниво на експонацията] не са достъпни и не се прилагат.

Movie Auto slow shutter/Movie Автоматична ниска скорост на затвора

Можете да изберете дали да записвате видео, което е по-ярко и с по-малко шум, отколкото с настройка [Disable/Забранено], чрез автоматично намаляване на скоростта на затвора в условия на слаба светлина.

Достъпно в режим на запис [Movies] или [Aperture-priority AE (movies)]. Прилага се, когато кадровата честота на видеозаписа е 59.94 fps или 50.00 fps.

 • Disable/Забранено

  Позволява запис на видео с по-гладки и естествени движения, по-малко засегнато от резките движения на обекта, отколкото с настройка [Enable/Разрешено]. При слаба светлина видеозаписите може да се получат по-тъмни, отколкото с настройка [Enable/Разрешено].

 • Enable/Разрешено

  Позволява запис на по-ярко видео, отколкото с настройка [Disable/Забранено], като автоматично намалява скоростта на затвора до 1/30 s (NTSC) или 1/25 s (PAL) при слаба светлина.

Забележка

 • Задаването на настройка [Disable/Забранено] се препоръчва при снимане на движещи се обекти при слаба светлина или когато се появяват следи от движението на обектите.

[Shooting5]

Lens aberration correction/Корекция на изкривяването на обектива

Можете да извършвате корекция на винетирането, корекция на „дишането“ на фокуса, корекция на изкривяването и корекция на хроматичната аберация, докато записвате видео. За подробности относно корекцията на изкривяването на обектива вижте Корекция на изкривяването на обектива.

[Shooting8]

Standby: Low res./Готовност: Ниска резолюция

Задайте настройка [On/Вкл], за да пестите заряда на батерията и да ограничите повишаването на вътрешната температура на фотоапарата в режим на готовност.

Това може да ви позволи да записвате видео по-продължително.

Внимание

 • Качеството на изображението на екрана в режим на готовност може да се различава от качеството на изображението на екрана по време на запис на видео.
 • Когато стартирате запис на видео, текущият кадър може да остане за момент на екрана, вместо изображението да се актуализира.
 • [Shooting: Standby: Low res./Shooting: Готовност: Ниска резолюция] е с настройка [Off/Изкл] и не може да се променя в посочените по-долу случаи.
  • Когато [Shooting: Digital zoom/Shooting: Цифрово увеличаване] е с настройка [On/Вкл] ()
  • Когато [Shooting: Pre-recording set./Shooting: Настройка за предварителен запис] е с настройка [On/Вкл] ()

HDMI display/HDMI дисплей

Можете да зададете къде да се извежда видеото, когато се записва през HDMI порта във външно устройство. Извежданото видео съответства на настройката [Movie rec. size/Резолюция на видеозаписа] setting.

Фабричната настройка е [External screen].

 • Live View shooting+External monitor

  Активира извеждане на видеото едновременно на дисплея на фотоапарата и през HDMI изхода към другото устройство.

  Операциите на фотоапарата, като например възпроизвеждане на изображения или показване на менюто, се извеждат чрез HDMI изхода към другото устройство, а не на екрана на фотоапарата.

 • External screen

  Деактивира екрана на фотоапарата по време на извеждане на видео през HDMI изхода, така че екранът остава изключен.

  Информацията за заснемането, AF точките и друга информация се извеждат през HDMI изхода и се показват на всички монитори, свързани към външното записващо устройство, но можете да спрете извеждането на тази информация, като натиснете бутона INFO.

  Преди да запишете видео във външно устройство, уверете се, че фотоапаратът не изпраща информация и на външните монитори или други устройства не се извежда информация за заснемането, AF точки и др.

Внимание

 • Когато [Shooting: HDMI display/Shooting: HDMI дисплей] е с настройка [Live View shooting+External monitor], в картата не се извършва запис. Менютата на фотоапарата и възпроизведените изображения се показват само на екрана на свързаното чрез HDMI устройство.
 • Резолюцията и кадровата честота на HDMI изхода се настройват автоматично според резолюцията на видеозаписа.

Troubleshooting За продължително извеждане на сигнал през HDMI порта

За да се извежда сигнал през HDMI порта повече от 30 минути, изберете [Live View shooting+External monitor], след което задайте за [Auto power off/Автоматично изключване] в [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия] настройка [Disable/Забранено] (). Извеждането на сигнал през HDMI порта ще продължи и след като дисплеят се изключи, когато изтече времето, зададено в [Screen off/Изключен дисплей].

Внимание

 • Ако видеото, извеждано през HDMI порта, е без насложена информация, на екрана на външното устройство не се показват предупреждения за оставащия капацитет в картата, оставащия заряд на батерията или висока вътрешна температура ().
 • При извеждане на HDMI сигнал към телевизор възпроизвеждането на следващото изображение може да се забави, ако превключвате между видеозаписи с различна резолюция или с различни кадрови честоти.
 • Избягвайте да работите с бутоните и селекторите на фотоапарата, докато записвате видео във външни устройства, тъй като може да се изведе информация в изходящия HDMI видеосигнал.
 • В зависимост от настройките на оборудването за възпроизвеждане яркостта и цветовете на видеото, заснето с фотоапарата, може да изглеждат различно от тези на записаното с външно устройство през HDMI порта.

Забележка

 • Чрез натискане на бутона INFO можете да превключвате между режимите на дисплея.
 • Код за прогреса на времето може да бъде добавен към видеото, извеждано през HDMI порта ().
 • Аудио се извежда и през HDMI порта освен когато [Sound rec./Запис на звук] е с настройка [Disable/Забранено].