Felsökningsguide

Felsök problem med Speedlite enligt beskrivningen i det här avsnittet. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Canon Service Center.

Strömrelaterade problem

Batterier kan inte laddas med laddaren.

 • Batterierna laddas endast om den återstående kapaciteten är lägre än cirka 90 %.
 • Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-EL.

Laddningslampan blinkar snabbt.

 • Om lampan blinkar snabbt och konstant orange indikeras att en skyddskrets har förhindrat laddning då (1) det finns ett problem med batteriladdaren eller batteriet eller (2) kommunikationen med ett icke Canon-batteri har slutat fungera. I problemet är (1) ska du koppla bort laddaren, sätt tillbaka batteriet och vänta 2–3 minuter innan laddaren ansluts igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Canon Service Center.

Laddningslampan blinkar inte.

 • För säkerhets skull laddas inte varma batterier som sitter i laddaren och lampan förblir släckt. Laddningen avbryts dessutom automatiskt om batteriet av någon anledning blir varmt. I detta fall blinkar lampan kontinuerligt. Laddningen återupptas automatiskt efter att batteriet har svalnat.

[Cannot communicate with battery Use this battery?] visas.

 • Batteriet kan vara skadat. Köp i så fall en ersättning.
 • Överväg att använda ett originalbatteri LP-EL från Canon för säkerhets skull.
 • Som en säkerhetsmekanism tar blixtladdningen längre tid om du fortsätter att använda ett batteri som inte svarar.
 • Sätt tillbaka batteriet ().
 • Om elkontakterna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.

Batteriet tar slut fort.

 • Använd ett fulladdat batteri ().
 • Batteriets prestanda kan ha reducerats. Se Kontrollera batteriinformationen och kontrollera om det finns problem med batteriprestandan. Om batteriets prestanda är reducerat rekommenderas att du köper ett nytt.
 • Att göra något av följande leder till att batteriet tar slut snabbare.
  • Hålla modelleringslampan tänd under längre perioder
  • Använda trådlösa funktioner
  • Tända inställningsljus upprepade gånger

Strömmen stängs av automatiskt.

 • Automatisk avstängning har aktiverats. Ställ in C.Fn-01 på [1] på skärmen för Egen programmering () för att förhindra att strömmen stängs av automatiskt.

Normal blixtfotografering

Strömmen slås inte på.

 • Kontrollera att batteriluckan är stängd ().
 • Byt ut batteriet mot ett nytt.

Speedlite-aggregatet tänds inte.

 • För in kamerafästet helt i kamerans tillbehörsfäste och skjut låsspaken åt höger för att fästa Speedlite på kameran ().
 • Om LADDA fortfarande visas efter cirka 15 sek. ska batteriet bytas ut ().
 • Blås bort främmande material på kontakterna mellan Speedlite och kameran med en kommersiellt tillgänglig blåsare eller liknande verktyg.
 • Om kontakterna mellan Speedlite och kamera () blir blöta ska du stänga av Speedlite och låta den torka.
 • Tändningsintervallet blir längre () efter kontinuerlig tändning under en kort period. Detta gör att blixthuvudets temperatur stiger och begränsar blixttändningen.
 • För säkerhets skull laddas inte batterier som är varma. Laddningen avbryts dessutom automatiskt om batteriet av någon anledning blir varmt. Laddningen återupptas automatiskt efter att batteriet har svalnat ().

Strömmen stängs av automatiskt.

 • Speedlite-aggregatets automatiska avstängning har aktiverats (). Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på blixtknappen ().

Bilderna blir under- eller överexponerade.

 • Ställ in blixtexponeringskompensationen om huvudmotivet ser väldigt mörkt eller ljust ut ().
 • Om det finns starkt reflekterande föremål i bilden kan du använda FE-låset ().
 • Med blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är. Flytta dig närmare motivet ().

Den undre delen av bilden är mörk.

 • Fotografera minst 0,5 m från motivet.
 • Vid fotografering inom 1 m från motivet ska du vinkla ned den indirekta blixten med 7° ().
 • Ta bort eventuella monterade motljusskydd.

Periferin i bilden ser mörk ut.

 • Ställ in blixtens täckning till A (auto) ().
 • När du ställer in blixtens täckning manuellt ska du välja en täckning som är vidare än bildvinkeln ().
 • Kontrollera att C.Fn-21 inte är satt till [1] ().

Bilderna är väldigt suddiga.

 • Att fotografera i Bländarförval AE med metoden bländarförval AE under svagt ljus aktiverar automatiskt fotografering med långsam synkronisering. Detta resulterar i längre slutartider. Använd ett stativ eller ställ in fotograferingsmetoden till programautomatik Programautomatik eller helautomatiskt läge (). Observera att du även kan ställa in blixtsynkroniseringstiden i kamerainställningarna [Blixtsynktid i Av-läget] ().

Blixtens täckning ställs inte in automatiskt.

 • Ställ in blixtens täckning till A (auto) ().
 • För in kamerafästet helt i kamerans tillbehörsfäste och skjut låsspaken åt höger för att fästa Speedlite på kameran ().

Blixtens täckning kan inte ställas in manuellt.

 • Skjut in vidvinkelpanelen ().

Funktioner kan inte ställas in.

 • Ställ in kamerans fotograferingsmetod till Flexibelt förval AE, Programautomatik, Slutarförval AE, Bländarförval AE, Manuell exponering eller Bulb (Bulb (B)) (kreativa zonen).
 • Ställ in strömbrytaren på Speedlite-aggregatet på Ström PÅ istället för LÅS ().

Modelleringslampan tänds inte.

 • Vänta med att använda Speedlite under 40 min. om modelleringslampan släcks. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Canon Service Center.

Blixtutmatningen från AF-hjälpbelysningen kan inte justeras.

 • Blixtutmatningen är fast för EOS R3, EOS R7, och EOS R10. För andra kameror med ett flerfunktionsfäste justeras blixtutmatningen automatiskt för att anpassa sig till ljusstyrkan.

Trådlös blixtfotografering med radioöverföring

Mottagare tänds inte eller så tänds de felaktigt med full utmatning.

 • Ställ in sändaren till Trådlös radioöverföringSÄNDARE och mottagare till Trådlös radioöverföringMOTTAGARE ().
 • Använd samma inställningar för överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n på sändare och mottagare ().
 • Se till att mottagare befinner sig inom sändarens överföringsavstånd ().
 • Gör sökning på överföringskanalen och ställ in den kanal som har starkast signal ().
 • Placera mottagare, där så är möjligt, inom en direkt siktlinje från sändaren.
 • Se till att mottagarna är vända mot sändaren.
 • Kamerans inbyggda blixt kan inte användas som en sändare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring.

Bilderna är överexponerade.

 • När du använder blixtautomatik med tre blixtgrupper (A–C), ska blixtgrupp C inte vara riktad mot huvudmotivet ().
 • När du fotograferar med varje blixtgrupp satt till sin egen blixtmetod ska du inte tända flera blixtgrupper med metoden ETTL medan alla pekar mot huvudmotivet ().

Blixtsynktidsvarning visas.

 • Ställ in slutartiden ett steg långsammare än den maximala slutartiden för blixtsynkronisering ().

LCD-displayens belysning tänds och släcks.

 • Sändarens LCD-display slås på eller stängs av baserat på mottagarens (blixtgrupp) laddningsstatus. Se LCD-displaybelysning.

Länkad bildtagning

Standardexponering erbjuds inte, alternativt är exponeringen ojämn.

 • Att tända flera Speedlites tillsammans i länkad bildtagning kan förhindra lämplig exponering eller orsaka ojämn exponering. Överväg att endast tända en Speedlite eller använda en självutlösare för att tända flera enheter vid olika tidpunkter.