Anpassning med Egen programmering

C.Fn-00: Avståndsindikator (Avståndsindikator)

Du kan välja meter eller fot för avståndsindikatorn på LCD-displayen.

 • 0: m (meter (m))
 • 1: ft (fot (ft))

Obs!

 • Den högra änden av blixtens räckvidd på LCD-displayen ändras till Höger ände när det effektiva blixtavståndet överstiger 18 m.

C.Fn-01: Automatisk avstängning (Automatisk avstängning)

För att spara ström stängs Speedlite av automatiskt om den lämnas inaktiv i cirka 90 sek. Den här funktionen kan dock inaktiveras.

 • 0: På
 • 1: AV

Obs!

 • Automatisk avstängning sker efter cirka 5 minuter när din Speedlite är satt som sändare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring () eller konfigurerad för länkad bildtagning ().
 • När Speedlite är ansluten till en kamera stängs den av automatiskt om den lämnas inaktiv i cirka 90 sek. efter att kameran har aktiverat läget Automatisk avstängning.
 • Att ställa in [Autom avstängn] på kameran till [Av] inaktiverar även samma funktion på din Speedlite.

C.Fn-03: FEB automatisk avbrytning (FEB automatisk avbrytning)

Du kan ställa in om du vill avbryta FEB automatiskt efter att de tre bilderna har tagits för FEB.

 • 0: PÅ (aktiverad)
 • 1: AV (inaktiverad)

C.Fn-04: FEB-sekvens (FEB-sekvens)

Du kan ändra FEB-fotograferingsföljden. 0: standardexponering, –: negativ kompensation (mörkare) och +: positiv kompensation (ljusare).

 • 0: 0 → – → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: Tändning med AF-hjälpbelysning (Tändning med AF-hjälpbelysning)

 • 0: PÅ (aktiverad)
 • 1: AV (inaktiverad)

  Inaktiverar Speedlites AF-hjälpbelysning.

C.Fn-10: Automatisk avstängning av mottagare (Tid för automatisk avstängning för mottagaren)

Du kan ändra tiden som löper till automatisk avstängning aktiveras när Speedlite är satt som en mottagare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring. Automatisk avstängning visas på LCD-displayen när mottagaren aktiverar metoden Automatisk avstängning. Ställ in den här funktionen på varje mottagare.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Avbryt automatisk avstängning av mottagare (Avbryt automatisk avstängning av mottagare)

Mottagare som har aktiverat metoden Automatisk avstängning i trådlös blixtfotografering kan aktiveras genom att trycka på sändarens knapp för blixttest.

Du kan ändra den tid som tillåts för mottagare med metoden Automatiskt avstängning för att acceptera den här signalen. Ställ in den här funktionen på varje mottagare.

 • 0: 8 h (inom 8 tim.)
 • 1: 1 h (inom 1 tim.)

C.Fn-13: Blixtexponeringskompensation inställning (Blixtexponeringskompensation inställning)

 • 0: knapp + ratt (knapp + ratt)
 • 1: inmatningsratt (direkt inställning med ratt)

  Du kan vrida på Inställningsratt för att direkt ställa in värdet för blixtexponeringskompensationen och blixtutmatningen utan att välja Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken.

C.Fn-18: MODELLERINGSLAMPA (Aktivera modelleringslampa)

Du kan välja hur modelleringslampan ska aktiveras.

 • 0: LAMPA (knapp)
 • 1: Tryck ner avtryckaren halvvägs två gånger (tryck ner avtryckaren halvvägs två gånger)

Obs!

 • Knappen LAMPA kan fortfarande användas även med den här inställningen satt till [1].
 • Observera att [Närbild:Fokus.lampa på/av] i kamerans menyer syftar på att konfigurera aktiveringen av modelleringslampan.

C.Fn-21: Ljusfördelning (Ljusfördelning)

Du kan ändra Speedlites egenskaper gällande ljusfördelning (blixtens täckning) i förhållande till fotograferingsvinkeln när blixts täckning är satt till A (Auto).

 • 0: Standard (standard)

  Blixtens optimala täckning för bildvinkeln vid fotografering ställs in automatiskt.

 • 1: Ledtalsprioritet (ledtalsprioritet)

  Effektiv när du prioriterar blixtutmatning, även om bildkanterna är något mörkare än när det är satt till [0]. Blixtens täckning ställs automatiskt in till något mer mot teleläget än den faktiska bildvinkeln vid fotografering. Displayen ändras till Ledtalsprioritet.

 • 2: Ljusfördelningsprioritet (ljusfördelningsprioritet)

  Effektiv när du minimerar vinjettering, även om blixtens räckvidd är något kortare än när den är satt till [0]. Blixtens täckning ställs automatiskt in till något mer mot det högsta vidvinkelvärdet än den faktiska bildvinkeln vid fotografering. Displayen ändras till Ljusfördelningsprioritet.

C.Fn-22: LCD-displaybelysning (LCD-displaybelysning)

LCD-displayen tänds som svar på användningen av knappar eller ratten. Den här belysningsinställningen kan ändras.

 • 0: 12 sek. (upplyst i 12 sek.)
 • 1: AV (inaktivera displaybelysning)
 • 2: PÅ (förblir aktiverad)