Slå på strömmen

 1. Ställ strömbrytaren i läget Ström PÅ.

  • Blixtladdning påbörjas.
  • LADDA visas på LCD-displayen under laddning. När blixten laddats visas den inte längre och din Speedlite piper.
 2. Bekräfta att blixtladdningen är slutförd.

  • Lampan för uppladdad blixt går från: släcktröd (blinkar) (redo för Quickflash) → röd (lyser fast) (laddad helt).
  • Tänd en testblixt genom att trycka på knappen för testblixt (lampan uppladdad blixt, (1)).

Var försiktig

 • Test av blixttändning är inte tillgänglig när en kamerans mättimer är aktiv.

Obs!

 • Blixtinställningarna sparas även när strömmen stängs av.
 • Pipljud efter blixtladdning kan inaktiveras i P.Fn-05.

Quickflash

Quickflash möjliggör blixtfotografering även när den lampan för uppladdad blixt fortfarande blinkar rött (innan den är laddad helt). Den finns tillgänglig i kamerans alla matningsmetoder. Även om blixtutmatningen är begränsad till ungefär 1/2 till 1/6 av full utmatning, kan den användas för fotografering med ett kortare tändningsintervall.

Vid manuell blixtfotografering är Quickflash tillgänglig när blixtutmatningen är satt till 1/4 till 1/1024. Observera att Quickflash inte finns tillgänglig när du använder stroboskopisk blixt eller vid trådlös blixtfotografering.

Var försiktig

 • Att använda Quickflash vid serietagning kan orsaka underexponering på grund av reducerad blixtutmatning.

Obs!

 • Se LCD-displaybelysning för information LADDA-displayen när Speedlite är inställd som sändare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring.
 • Quickflash kan inaktiveras i P.Fn-01.

Automatisk avstängning

Den här funktionen sparar batteristyrka genom att stänga av Speedlite automatiskt om den lämnas inaktiv under cirka 90 sek. För att återställa strömmen till Speedlite kan du antingen trycka ned kamerans avtryckare halvvägs eller trycka på knappen för testblixt (lampa för uppladdad blixt).

Automatisk avstängning sker efter cirka 5 minuter när din Speedlite är satt som sändare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring () eller konfigurerad för länkad bildtagning ().

Obs!

 • Automatisk avstängning kan inaktiveras i C.Fn-01.
 • När Speedlite är ansluten till en kamera aktiveras dess automatiska avstängning om den lämnas inaktiv i cirka 90 sek. efter att kameran har aktiverat läget Automatisk avstängning.

Låsa blixtfunktioner

Funktioner för knappar och rattar på en Speedlite kan inaktiveras genom att ställa strömbrytaren till LÅS. Detta kan hjälpa till att förhindra att inställningarna på din Speedlite ändras av misstag.

LÅST visas på LCD-displayen som svar på att knapparna eller rattarna används.

Obs!

 • Även med strömbrytaren satt till LÅS är tändning av testblixt och modelleringslampan tillgängliga. Observera att LCD-displayen tänds som svar på användningen av knappar eller ratten.

LCD-displaybelysning

LCD-displayen är upplyst i cirka 12 sek. (Timer 12 sekunder) som svar på att knapparna eller rattarna används.

Se LCD-displaybelysning för information LCD-displaybelysningen när din Speedlite är inställd som sändare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring.

Obs!

 • LCD-displaybelysningen kan ändras i C.Fn-22.