Blixtautomatik med en mottagare

I det här avsnittet beskrivs grundläggande trådlös fotografering med full automatik och en kameramonterad EL-5 som sändare samt en EL-5 som har ställts in som mottagare.

 1. Ställ in en enhet som sändare.

  • Ställ in den kameramonterade EL-5 som sändare ().
  • Du kan även använda andra enheter som är utrustade med trådlösa sändare med radioöverföring som sändare.
 2. Ställ in en enhet som mottagare.

  • Ställ in EL-5 för trådlös fjärrkontroll utförd av sändaren som mottagare ().
  • Du kan även använda andra Speedlites utrustade med funktionaliteten trådlös sändare med radioöverföring.
 3. Kontrollera kanalen och ID:t.

  • Ställ in samma överföringskanal och trådlösa radio-ID:n på sändare och mottagare, om de är olika ().
 4. Placera kameran och andra Speedlites.

 5. Använd joysticken på sändaren för att välja METOD.

 6. Ställ in blixtmetoden till ETTL.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja ETTL. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Mottagaren ställs automatiskt in till ETTL vid fotografering och styrs av sändaren.
  • Kontrollera att styrningen av blixtgruppen är satt till ALLA.
 7. Kontrollera anslutningen och se till att blixtarna är laddade.

  • Bekräfta att lampan LÄNK lyser grönt.
  • Bekräfta att sändarens och mottagarens lampor för uppladdad blixt lyser.
  • Sändaren piper när alla Speedlites har laddats medan P.Fn-05 är satt till [0] ().
  • Bekräfta att ikonen Mottagarens laddning slutförd (1), som indikerar slutförd laddning av sändaren/mottagaren, visas på sändarens LCD-display (LADDA visas inte).
  • Se LCD-displaybelysning för information om sändarens LCD-displaybelysning.
 8. Kontrollera funktionen.

  • Tryck på sändarens knapp för blixttest.
  • Speedlite-enheten tänds. Om den inte tänds ska du kontrollera att den är inom överföringsavståndet ().
 9. Ta bilden.

  • Precis som med normal blixtfotografering tar du bilden efter att ha ställt in kameran.

Var försiktig

 • Radiosändning är inte möjlig om inte lampan LÄNK lyser. Dubbelkolla sändares och mottagares överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n. Om du inte lyckas ansluta med samma inställningar ska sändare och mottagare startas om.

Obs!

 • Blixtens täckning för sändaren och mottagaren är satt till 24 mm. Du kan även ställa in blixtens täckning manuellt.
 • Sändaren kan också tändas ().
 • Du kan tända inställningsljuset genom att trycka på kamerans knapp för skärpedjupskontroll när en EL-5 är satt som mottagare (). Inställningsljuset kan inte tändas på detta sätt när en EL-5 är satt som sändare.
 • Automatisk avstängning sker efter cirka 5 minuter när din Speedlite är satt som sändare.
 • Tryck på sändarens knapp för blixttest för att slå på en mottagare som är i läget automatiskt avstängning.
 • Test av blixttändning är inte tillgänglig när en kamerans blixttimer eller liknande funktioner är aktiva.
 • Tiden till automatisk avstängning träder i kraft på en mottagare kan ställas in i C.Fn-10.
 • Ett pipljud kan ställas in när alla Speedlites (sändare och mottagare) är fulladdade P.Fn-05.

LCD-displaybelysning

Vid trådlös blixtfotografering är sändarens LCD-display på eller av beroende på om sändare och mottagare (blixtgrupper) är laddade.

Sändarens LCD-display lyser när sändaren och mottagaren inte är fulladdade. LCD-displaybelysningen släcks cirka 12 sek. efter att sändaren och mottagaren är fulladdade.

Sändarens LCD-display tänds igen när sändarens och mottagarens laddning påbörjas allt eftersom du fotograferar.

Var försiktig

 • LADDA visas på sändarens LCD-display så länge sändaren eller någon mottagare (blixtgrupper) inte är fulladdade. Bekräfta att LADDA inte visas på LCD-displayen innan du fotograferar.

Blixtfotografering med trådlösa funktioner

Det trådlösa systemet eliminerar behovet av att ställa in följande funktioner på mottagare, som automatiskt konfigureras baserat på sändarens inställningar. Detta möjliggör trådlös blixtfotografering som liknar normal blixtfotografering.

Obs!

 • Du kan även ställa in blixtexponeringskompensation och blixtens täckning manuellt på varje mottagare.
 • Med en EL-5 satt som sändare är trådlös synkronisering med andra ridån möjlig med andra Canon Speedlites satta som mottagare. Se kompletterande information för mer information om kompatibla Speedlites ().

Använda flera sändare

Flera enheter kan ställas in som sändare. Trådlös blixtfotografering under samma belysningsarrangemang (med samma mottagare) är även möjlig med andra kameror, genom att ändra kamera som sändaren är fäst på.

SEKUNDÄR SÄNDARE visas på LCD-displayen när flera sändare används.

Var försiktig

 • LÄNK-lampor som är släckta eller Den trådlösa sändare är inte ansluten som visas på LCD-displayer indikerar att dina Speedlites inte är anslutna. Kontrollerat överföringskanalen och trådlösa radio-ID:n och starta sedan om varje sändare.
 • Överskrid inte totalt 16 sändare och mottagare vid trådlös blixtfotografering.

Obs!

 • Blixtfotografering är möjligt även när sändaren är en sekundär sändare.