Odpravljanje napak

Če med uporabo bliskavice naletite na težave, poskusite poiskati vzrok in težavo odpraviti s pomočjo spodnje tabele. Če težave ne morete rešiti, se posvetujte s pooblaščenim Canonovim servisom.

Težave v povezavi z napajanjem

Baterij ni mogoče polniti s polnilnikom.

 • Če je raven preostale napolnjenosti baterije 90 % ali več, polnjenje ne bo izvedeno.
 • Ne uporabljajte nobene druge baterije razen originalne Canonove baterije LP-EL.

Lučka na polnilniku hitro utripa.

 • Če se pojavi težava z (1) baterijskim polnilnikom ali baterijo ali je (2) komuniciranje z baterijo neuspešno (z baterijo, ki ni Canonova), zaščitni krog preneha s polnjenjem in lučka polnjenja utripa z visoko hitrostjo v oranžni barvi. V primeru (1) odklopite vtikač polnilnika iz omrežne vtičnice. Odstranite in ponovno vstavite baterijo v polnilnik. Počakajte nekaj minut, nato ponovno priključite električni vtikač na omrežno vtičnico. Če težava vztraja, se posvetujte s prodajalcem ali Canonovim servisom.

Lučka na polnilniku ne utripa.

 • Če je notranja temperatura baterije, pritrjene na polnilnik, visoka, polnilnik iz varnostnih razlogov ne polni baterije (lučka ugasnjena). Če se iz katerega koli razloga temperatura baterije med polnjenjem zviša, se polnjenje samodejno ustavi (lučka utripa). Ko se temperatura baterije zniža, se polnjenje nadaljuje samodejno.

Prikaže se sporočilo [Cannot communicate with battery Use this battery?/Komuniciranje z baterijo ni mogoče Uporaba te baterije?].

 • Baterija je morda okvarjena. Če je okvarjena, jo zamenjajte z novo.
 • Iz varnostnih razlogov priporočamo, da uporabljate originalno baterijo LP-EL.
 • Če še naprej uporabljate baterijo, ki ne more več komunicirati, se bo čas polnjenja bliskavice iz varnostnih razlogov podaljšal.
 • Vzemite baterije ven in jih ponovno vstavite ().
 • Če so električni kontakti umazani, jih očistite s pomočjo mehke krpe.

Baterija se hitro izprazni.

 • Uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ().
 • Učinkovitost baterije se je morda znižala. S pomočjo napotkov v poglavju Preverjanje podatkov o bateriji preverite stanje izrabljenosti baterije. Če je učinkovitost polnjenja baterije neustrezna, zamenjajte baterijo z novo.
 • Baterija se prazni hitreje pri izvedbi naslednjih postopkov.
  • Zaporedoma nekajkrat sprožite studijsko bliskavico
  • Pustite studijsko luč prižgano nekaj časa
  • Pri uporabi brezžične funkcije

Napajanje se samo izključi.

 • Vključila se je funkcija samodejnega izklopa napajanja. Če ne želite, da se napajanje samodejno izključi, nastavite funkcijo C.Fn-01-1 na zaslonu z uporabniškimi funkcijami ().

Običajno fotografiranje

Napajanje se ne vključi.

 • Preverite, ali je pokrov predela za baterije zaprt ().
 • Zamenjajte bateriji z novima.

Speedlite se ne sproži.

 • Vstavite montažno podnožje do konca v bliskovni kontakt na fotoaparatu, potisnite zaporno stikalo na desno ter pritrdite Speedlite na fotoaparat ().
 • Če ostane znak CHARGE/POLNJENJE prikazan pribl. 15 sekund ali dlje, zamenjajte bateriji ().
 • Če so električni kontakti na Speedlite ali fotoaparatu umazani, obrišite kontakte () s suho krpo.
 • Če v kratkem časovnem obdobju neprekinjeno sprožate bliskavico, kar povzroči dvig temperature bliskovne glave in aktiviranje funkcije, ki onemogoči uporabo bliskavice, se sprožilni interval podaljša ().
 • Če je notranja temperatura baterije, pritrjene na polnilnik, visoka, polnilnik iz varnostnih razlogov ne polni baterije. Če se iz katerega koli razloga temperatura baterije med polnjenjem zviša, se polnjenje samodejno ustavi. Ko se temperatura baterije zniža, se polnjenje nadaljuje samodejno ().

Napajanje se samo izključi.

 • Vključena je funkcija samodejnega izklopa napajanja Speedlite (). Pritisnite na gumb zaklopa do polovice ali gumb za poskusni blisk ().

Slike so preosvetljene ali podosvetljene.

 • Če je glavni predmet videti zelo temen ali zelo svetel, nastavite popravek osvetlitve z bliskavico ().
 • Če je na sliki močno odseven predmet, uporabite zaklep FE ().
 • Čim višja je hitrost zaklopa pri sinhronizaciji z visoko hitrostjo, tem nižje bo vodilno število. Premaknite se bližje k predmetu ().

Spodnji rob slike je temen.

 • Odmaknite se za najmanj 0,5 m stran od predmeta.
 • Če fotografirate znotraj razdalje 1 m od predmeta, znižajte kot odboja za ().
 • Snemite sončno zaslonko, če je nameščena.

Obrobje slike je videti temno.

 • Nastavite doseg bliskavice na A (samodejna nastavitev) ().
 • Če ročno nastavite doseg bliskavice, nastavite doseg bliskavice, ki je širši od zornega kota fotografiranja ().
 • Preverite, ali ni nastavljena C.Fn-21-1 ().

Slika je močno zabrisana.

 • Če je način fotografiranja nastavljen na način prioritete zaslonke AE Prioriteta zaslonke AE in je prizor temen, je samodejno omogočena sinhronizacija z nizko hitrostjo (hitrost zaklopa je nižja). Uporabite trinožni stativ ali nastavite način fotografiranja na programirano samodejno osvetlitev AE Program AE ali na popolnoma samodejni način (). Upoštevajte, da lahko hitrost sinhronizacije nastavite tudi v [Flash sync. speed in Av mode/Hitrost sinhronizacije bliskavice v načinu Av] ().

Doseg bliskavice ni nastavljen samodejno.

 • Nastavite doseg bliskavice na A (samodejna nastavitev) ().
 • Vstavite montažno podnožje do konca v bliskovni kontakt na fotoaparatu, potisnite zaporno stikalo na desno ter pritrdite Speedlite na fotoaparat ().

Dosega bliskavice ni mogoče nastaviti samodejno.

 • Odstranite adapter za odbojno bliskavico ().
 • Vrnite široko ploščo navznoter ().

Funkcij ne morete nastaviti.

 • Nastavite način fotografiranja na fotoaparatu na Prilagajanje prioritete AE Programira samodejna osvetlitev AE Prioriteta zaklopa AE Prioriteta zaslonke AE Ročna osvetlitev bulb (Dolga osvetlitev) (območje naprednega fotografiranja).
 • Nastavite vklopno stikalo na Speedlite na VKLOP napajanja namesto na LOCK/ZAPORA ().

Studijska luč se ne prižge.

 • Počakajte 30 minut, če studijska luč ugasne. Če težava vztraja, se posvetujte s prodajalcem ali Canonovim servisom.

Fotografiranje z brezžično bliskavico z radijskim prenosom

Sprejemna enota se ne sproži ali se nepričakovano sproži s polno močjo.

 • Nastavite oddajno enoto na Brezžični radijski prenosSENDER/ODDAJNA ENOTA in sprejemno enoto na Brezžični radijski prenosRECEIVER/SPREJEMNA ENOTA ().
 • Nastavite oddajna kanala in ID številki za brezžični radijski prenos oddajne in sprejemne enote na isti vrednosti ().
 • Preverite, ali je sprejemna enota znotraj dosega prenosa oddajne enote ().
 • Zaženite skeniranje oddajnih kanalov in nastavite kanal z najboljšim sprejemnim signalom ().
 • Postavite sprejemno enoto na lokacijo z najmanj oviranim pogledom na oddajno enoto.
 • Obrnite sprednjo stran sprejemne enote proti oddajni enoti.
 • Vgrajene bliskavice fotoaparata ne morete uporabljati kot oddajne enote v načinu brezžičnega fotografiranja z radijskim prenosom.

Slike so preosvetljene.

 • Če uporabljate fotografiranje s samodejno bliskavico s tremi sprožilnimi skupinami A, B in C, ne sprožajte s sprožilno skupino C usmerjeno proti glavnemu predmetu ().
 • Če fotografirate z načinom bliskavice nastavljenim za vsako posamezno sprožilno skupino, ne sprožite več sprožilnih skupin nastavljenih v ETTL Prikazano je Ext.A proti glavnemu predmetu ().

Opozorilo za hitrost sinhronizacije .

 • Nastavite hitrost zaklopa za eno stopnjo nižje od hitrosti sinhronizacije bliskavice ().

Sprejemne enote ne morete sprožiti daljinsko.

 • Daljinsko sproženje ni možno s sprejemne enote s fotoaparati, ki so prišli v prodajo do leta 2011 ali s fotoaparati EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ali EOS 1200D.

Osvetlitev LCD plošče se vključuje in izključuje.

 • Osvetlitev LCD plošče na oddajni enoti se izključi glede na stanje napolnjenosti oddajne in sprejemne enote (sprožilnih skupin). Glejte poglavje "O osvetlitvi LCD zaslona".

Povezano fotografiranje

Standardna osvetlitev ni dosežena. / Osvetlitev ni enakomerna.

 • Če med povezanim fotografiranjem sprožite več Speedlite bliskavic naenkrat, pravilna osvetlitev morda ne bo dosežena ali pa bo morda osvetlitev neenakomerna. Priporočamo, da na sproženje nastavite samo eno Speedlite ali da uporabite samosprožilec, ki razporedi časovno nastavitev sproženja bliskavic.

Enote ne morete uporabljati kot sprejemne enote-fotoaparata.

 • Pri uporabi s fotoaparatom z letom proizvodnje do 2011 ali s fotoaparati EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ali EOS 1200D, lahko enoto uporabljate samo kot "oddajno enoto-fotoaparat". Enote ne morete uporabljati kot "sprejemne enote-fotoaparata".

Fotografiranje z brezžično bliskavico z optičnim prenosom

Sprejemna enota se ne sproži ali se nepričakovano sproži s polno močjo.

 • Nastavite oddajno enoto na Brezžični optični prenosSENDER/ODDAJNA ENOTA in sprejemno enoto na Brezžični optični prenosRECEIVER/SPREJEMNA ENOTA ().
 • Nastavite oddajna kanala oddajne in sprejemne enote na isto številko ().
 • Preverite, ali je sprejemna enota znotraj dosega prenosa oddajne enote ().
 • Usmerite brezžično tipalo sprejemne enote proti oddajni enoti ().
 • Postavite sprejemno enoto na lokacijo z najmanj oviranim pogledom na oddajno enoto.
 • Če sta oddajna in sprejemna enota preblizu druga drugi, prenos morda ne bo potekal pravilno.
 • Če uporabljate vgrajeno bliskavico fotoaparata kot oddajno enoto, dvignite vgrajeno bliskavico fotoaparata in konfigurirajte nastavitve [Wireless functions/Brezžične funkcije] v okviru nastavitve [Built-in flash settings/Nastavitve vgrajene bliskavice] na fotoaparatu.

Oddajna enota se sproži.

 • Čeprav je sprožitev oddajne enote izključena, oddajna enota sproži majhen blisk, ki omogoča nadzor sprejemne enote z optičnim prenosom ().

Slike so preosvetljene.

 • Če uporabljate fotografiranje s samodejno bliskavico s tremi sprožilnimi skupinami A, B in C, ne sprožajte s sprožilno skupino C usmerjeno proti glavnemu predmetu ().