Automatisk flashfotografering 1 flashmodtager

Dette afsnit beskriver grundlæggende fuldautomatisk trådløs optagelse, når du bruger en EL-1 monteret på kameraet (afsender) og en EL-1 angivet som en modtagerenhed.

 1. Indstil afsenderenheden.

  • Angiv EL-1 monteret på “Afsenderenhed” ().
  • Enheder, der er udstyret med den trådløse afsenderfunktion med optisk transmission, kan også bruges som en afsenderenhed.
 2. Indstil modtagerenheden.

  • Indstil EL-1 til at blive styret trådløst fra afsenderen som modtagerenheden ().
  • Du kan også benytte andre Speedlites i EX-serien, der er udstyret med en trådløs modtagerfunktion med optisk transmission.
  • Du kan bruge en hvilken som helst af A, B eller C som affyringsgruppen (1).
 3. Kontrollér kanalen.

  • Hvis kommunikationskanalerne på afsender- og modtagerenheden er forskellige, skal de indstilles til den samme kanal ().
 4. Placer kameraet og flashen.

 5. Brug joysticket på afsenderen for at vælge METODE.

 6. Indstil flashmetoden til ETTL.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg ETTL, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Modtagerenheden indstilles automatisk til ETTL under optagelsen og styres af afsenderenheden.
  • Kontrollér, at affyringsgruppen er indstillet til ALLE.
 7. Kontrollér, at flashen er klar.

  • Når modtagerflashen er klar, blinker AF-hjælpelyskilden ca. 1 gang i sekundet.
  • Kontrollér, at lampen for flash klar på afsenderenheden er tændt.
 8. Kontroller funktionen.

  • Tryk på testflashknappen på afsenderenheden.
  • Speedlite affyres. Hvis den ikke affyres, skal du kontrollere, at den er placeret inden for transmissionsrækkevidden ().
 9. Tag billedet.

  • Indstil kameraet, og tag billedet som ved en normal flashoptagelse.

Forsigtig

 • Hvis der er fluorescerende lys eller en computerskærm i nærheden af en modtagerenhed, kan lyskilden få modtagerenheden til at fungere forkert, så den affyres på det forkerte tidspunkt.
 • Under trådløs optagelse med optisk transmission vises OPLADNING ikke på afsenderenhedens LCD-panel, også selvom afsender- og modtagerenhederne (affyringsgrupper) ikke er fuldt opladet, da det er med trådløs optagelse med radiotransmission (med afsenderflashudladning slået FRA). Derudover er det sådan, at der ikke er en funktion til oplysning eller slukning af afsenderenhedens LCD-panel ifølge opladningsstatussen for afsender- og modtagerenheder.
 • Når P.Fn-06-0 er indstillet på afsenderenheden (), afgives biptonen, når afsenderenheden er fuldt opladt (denne biptone angiver ikke, at opladningen af alle flashenheder er fuldført, sådan som det sker med trådløs optagelse med radiotransmission).

Bemærk

 • Flashdækningen af afsender- og modtagerenheden er indstillet til 24 mm. Du kan også indstille flashdækningen manuelt.
 • Den kan også affyre flash på afsenderen ().
 • Du kan trykke på dybdeskarphedsknappen på kameraet for at affyre ledelyset ().
 • Hvis modtagerenhedens autosluk træder i kraft, skal du trykke på testflash-knappen på afsenderenheden for at tænde for modtagerenheden.
 • Du kan ikke bruge testflash-funktionen, når du betjener flashtiden osv. på kameraet.
 • Du kan ændre tiden, indtil modtagerenhedens autosluk træder i kraft (C.Fn-10).
 • Du kan deaktivere blinkningen af AF-hjælplyskilden, når modtagerenheden er fuldt opladt (C.Fn-23).

Fotografering med autoflash ved hjælp af flere modtagerenheder

Når du har brug for mere flashoutput, eller du vil opnå nemmere belysning, kan du øge antallet af modtagerenheder og affyre dem som en enkelt flash.

Tilføj en modtager, og følg den samme fremgangsmåde, der er angivet under “Automatisk flashfotografering 1 flashmodtager” (). Du kan bruge en hvilken som helst af A, B eller C som affyringsgruppen.

Hvis antallet af modtagerenheder forøges, eller udladning af afsenderflash er slået ON, udføres der automatisk kontrol for at affyre alle flashene med det samme flashoutput og sørge for, at det samlede flashoutput giver standardeksponeringen.

Fotografering med flere flash ved hjælp af trådløse funktioner

Da følgende funktioner, der er indstillet på afsenderenheden, automatisk indstilles på modtagerenheder med dette trådløse system, behøver du ikke betjene modtagerenhed/-enhederne. Du kan derfor udføre trådløs flashfotografering på samme måde som normal flashfotografering.

Forsigtig

 • Flashfrekvensen ved udførelse af stroboskopisk flash ved trådløs optagelse med optisk transmission kan indstilles fra 1 Hz til 199 Hz (indstillinger fra 250 Hz til 500 Hz er ikke tilgængelige).

Bemærk

 • Du kan også direkte betjene modtagerenheden, så du individuelt indstiller flasheksponeringskompensation og flashdækning på hver modtagerenhed.

Om afsenderenhed(er)

Du kan angive to eller flere afsenderenheder. Når du bruger flere kameraer, hvorpå der er monteret afsendere, kan du skifte kameraer i trådløs stroboskopisk optagelse ved hjælp af den samme belysning (modtagere).