Manuel flash

Flashoutputtet kan indstilles i trin på 1/3 stop fra fuld flash (1/1) til 1/8192 flash.

Brug en flashmåler (kommercielt tilgængelig) for at bestemme det krævede flashoutput, så du kan få en korrekt flasheksponering. Det anbefales, at du indstiller kameraets optagelsesmetode til Blændeprioriteret AE eller Manuel eksponering.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til Manuel eksponering.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg M, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Vælg Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

 4. Indstil flashoutputtet.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille flashoutputtet, og skub derefter joysticket lodret.
  • Når du trykker udløserknappen på kameraet halvt ned, vises en indikator for optagelsesafstand (1) og blændeværdien (2).

Bemærk

 • Hvis højhastighedssynkronisering eller trådløs optisk transmission er indstillet, er flashoutputtet 1/1 til 1/128.
 • Du kan få oplysninger om ledetal med manuel flash under “Specifikationer”.
 • Du kan indstille flashoutputtet ved at dreje Vælg drejeknap direkte uden at vælge METODE med joysticket (C.Fn-13).

Hvordan du indstiller affyringsoutput for manuel flash med FE-hukommelsesfunktionen

Du kan indstille affyringsoutputtet justeret i affyringsmetode ETTL som affyringsoutputtet af affyringsmetoden M.

 1. Indstil FE-hukommelsesfunktionen.

  • Angiv P.Fn-05 FEM-indstillingen under personlige funktioner til 1:ON ().
 2. Optag med affyringsmetoden angivet til ETTL.

  • Vælg METODE med joysticket.
  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg ETTL, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
 3. Indstil flashmetoden til M.

  • Vælg METODE med joysticket.
  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg M, og tryk derefter joysticket lodret.
 4. Kontrollér flashoutputtet.

Forsigtig

 • Hvis du vil affyre flashen med ETTL-indstillingen, skal du gøre det, når opladningsindikatoren lyser rødt (fuldt opladet).
 • Når du optager med ETTL-indstillingen, og hvis du foretager en ændring i ISO-følsomheden, blændeværdien eller indstillinger, der er relateret til affyringsoutputtet som f.eks. lysintensitet, zoom osv., anbefaler vi, at du optager med ETTL-indstillingen igen.
 • Når kameraets hvidbalance er indstillet til Automatisk hvidbalance, er farvetemperaturforskellen mellem flash og det omgivende lys stor, og når flashkompensationen er indstillet til den negative side, og [E-TTL-balance] er indstillet til [Omgivelsesprior.], kan nuancen af det optagne billede variere en smule i forhold til ETTL- og M-indstillingerne. Hvis farvetemperaturforskellen er stor, kan installation af et farvefilter forbedre nuancen.

  • Fluorescerende lampe (hvidt dagslys) → Farvefilter lys
  • Glødelampe → Farvefilter tæt
  • Sollys → Filter kræves ikke
 • Når du bruger FE-hukommelsesfunktionen i trådløs optagelse med flere flash, skal du indstille ETTL- og M-affyringsgrupper til de samme konfigurationer op forhånd. Når ETTL er indstillet til A:B C, skal du angive M til A:B:C.
 • Afhængigt af optagelsesforholdene kan ETTL for visningen af den effektive flashrækkevidde og M for visningen af optagelsesafstanden være forskellig.

Bemærk

 • Når P.Fn-05 FEM er indstillet til 2:ON/METODE-ETTL/M, skal du blot skubbe joysticket ned for at skifte mellem ETTL og M.

Målte flasheksponeringer med manuel flash

Når du bruger et kamera i EOS-1D'-serien, kan flasheksponeringsniveauet indstilles manuelt før optagelsen. Dette er effektivt, når du er tæt på motivet. Brug en reflektor der er 18 % grå (kommercielt tilgængelig), og optag på følgende måde.

 1. Konfigurer kameraet og Speedlite-indstillingerne.

  • Indstil optagelsesmetoden for kameraet til Manuel eksponering eller Blændeprioriteret AE.
  • Indstil Speedlite-flashmetoden til Manuel eksponering.
 2. Fokuser på motivet.

  • Fokusér på motivet manuelt.
 3. Opsæt en 18 % grå reflektor.

  • Placer den grå reflektor i motivets position.
  • Peg med kameraet, så hele cirklen til spotmåling inden for søgermidten er over den grå reflektor.
 4. Tryk på Multifunktion, AE-lås eller FE-lås-knappen (Tidsindstilling på 16 sekunder).

  • Speedlite aktiverer en præflash, og den nødvendige flashoutput for korrekt flasheksponering gemmes i hukommelsen.
  • I højre side af søgeren viser indikatoren for eksponeringsniveau flasheksponeringsniveauet mod standardeksponeringen.
 5. Indstil flasheksponeringsniveauet.

  • Juster Speedlites manuelle flashoutput og blænden, så flasheksponeringsniveauet svarer til standardeksponeringsindekset.
 6. Tag billedet.

  • Fjern den grå reflektor, og tag billedet.

Bemærk

 • Målt flasheksponering med manuel flash er kun tilgængelig med kameraer i EOS-1D-serien.