Indstillinger, der kan ændres med Personlige funktioner

P.Fn-01: Metode til affyring af AF-hjælpelys (Metode til projektion af AF-hjælpelys)

Du kan vælge metoden til projektion af AF-hjælpelys.

 • 0: Infrarødt AF-hjælpelys (Infrarødt AF-hjælpelys)

 • 1: Metode til uregelmæssig flashudladning (Metode til uregelmæssig flashudladning)

  Undlad AF-hjælpelyset ved hjælp af metode til uregelmæssig flashudladning ().

Forsigtig

 • AF-hjælpelyset projiceres ikke under Live View-optagelse.
 • Når der er sat et farvefilter på, projiceres AF-hjælpelyset ikke af den () uregelmæssige flash.
 • Når det gælder EOS R-serien, projiceres et AF-hjælpelys af den uregelmæssige flash, uanset projiceringsmetoden for AF-hjælpelyset, og når der påsættes et farvefilter. Et AF-hjælpelys kan projiceres af kameraet i stedet for af flashen, afhængigt af omgivelsernes lysstyrke. Derudover er det sådan, at når der er påsat et farvefilter, og indstillingen er angivet til [1: Metode til uregelmæssig flashudladning (Metode til uregelmæssig flashudladning)], projicerer kameraet et AF-hjælpelys.
 • Når det gælder EOS M-serien, projiceres et AF-hjælpelys ikke af flashen.

P.Fn-02: Kvikflash (Kvikflash)

Du kan angive, om flashen skal affyres (affyre kvikflashen) eller ej, når lampen for flash klar blinker rødt (før flashen er fuldt opladet), for at afkorte ventetiden på opladning.

 • 0: ON (Aktiveret)
 • 1: OFF (Deaktiveret)

Forsigtig

 • Hvis Kvikflash () affyres under kontinuerlig optagelse, kan det medføre undereksponering, fordi flashoutputtet bliver mindre.

P.Fn-03: Flashudladning under forbunden optagelse (Flashudladning under forbunden optagelse)

Når der udføres linked shooting () kan du angive, om den flash, der er monteret på kameraet, skal affyres eller ikke. Indstil dette på hver enkelt flash, der skal benyttes ved linked shooting.

 • 0: OFF (Deaktiveret)

  Flashen affyres ikke under linked shooting.

 • 1: ON (Aktiveret)

  Flashen affyres under linked shooting.

Forsigtig

 • Hvis du affyrer flere Speedlite-enheder samtidigt under linked shooting, opnår du muligvis ikke den rigtige eksponering, eller det kan medføre ujævn eksponering.

P.Fn-04: Ændring af indstillingerne med drejeknappen (Skift ændringer med drejeknap)

Skut joysticket lodret for at vise indstillingsskærmen som vist i figuren, og drej Vælg drejeknap for at vælge, om du vil tillade følgende funktioner at blive indstillet direkte.

 • 0: OFF (Deaktiveret)

  Dette er den normale betjeningsmetode.

 • 1: ON (Aktiveret)

  Du kan vælge elementerne “mængde af flasheksponeringskompensation”, “manuelt flashoutput”, “styring af affyringsgrupper”, “flashforhold”, “affyringsmetode under gruppeaffyring”, “affyringsgruppe for modtagerenhed” og “FEB” med joysticket og indstille dem direkte ved blot at dreje Vælg drejeknap.

  Når flashmetoden er indstillet til MULTI, kan du indstille “flashfrekvensen” og “antal udladninger” direkte, og når den er indstillet til Ext.M, kan du indstille “ISO-hastigheden” og “blændeværdien” direkte.

Forsigtig

 • Hvis du vil vælge et element på indstillingsskærmen, når P.Fn-04-1 er angivet, skal du skubbe joysticket op/ned/til venstre/til højre.

P.Fn-05: FEM (FE-hukommelse)

Du kan vælge, om du vil opdatere den manuelle metode for flashoutput, der bruges ifølge det flashoutput, der er affyret af ETTL'en.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON/METODE-ETTL/M

Bemærk

 • Når P.Fn-05-2 er indstillet, ændres metoden ikke til nogen anden metode end ETTL eller M, også selvom du skubber joysticket for at vælge METODE. Hvis du vil vælge en anden metode, kan du vise indstillingsskærmen ved at skubbe joysticket lodret og skubbe joysticket op/ned/til venstre/til højre eller dreje Vælg drejeknap for at vælge et element og vælge metoden.

P.Fn-06: Biptone (Biptone)

Du kan aktivere, at der skal afgives en biptone, når genopladning af flash er færdig.

 • 0: ON

  Ved normal optagelse (fotografering med flash på kamera) afgives biptonen, når flashenheden er fuldt opladt.

  Når Speedlite er angivet som afsenderenheden under trådløs optagelse med radiotransmission, afgives biptonen, når alle flashenheder (afsender- og modtagerenheder) er fuldt opladet. Du kan bekræfte opladning af hele det trådløse system via biptonen på afsenderenheden. Når det gælder modtagerenhederne, kan du angive enten 0 eller 1 for P.Fn-06. Når Speedlite er angivet som afsenderen under trådløs optagelse med optisk transmission, en modtager ved trådløs optagelse med radiotransmission/optisk transmission eller en afsender/modtager i en linked shooting, afgives en biptone, når hver flash indstilles til 0 ved fuld opladning ().

 • 1: OFF

  Biptonen afgives ikke.

Forsigtig

 • Når 0 er indstillet, lyder der også en biptone, når temperaturen på flashhovedet stiger, og flashudladning begrænses ().

P.Fn-07: Blæser (Blæser)

Du kan indstille, om blæseren skal bruges.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Forsigtig

 • Hvis blæseren går i stykker, eller o/min er meget høj, vises en advarsel, og blæseren stopper.

 • Når der optages en video, hvor der er forbundet en flash til kameraet, kan lyden af blæserens aktivering blive optaget.
 • Du kan tvinge blæseren til at stoppe, når P.Fn-07-1 er indstillet.
 • Når P.Fn-07-1 er indstillet, er antallet af kontinuerlige flashafladninger mindre, end når blæseren bevæger sig, og den krævede hviletid, indtil advarselsikonet ryddes, forlænges.
 • Når P.Fn-07-0 er indstillet, begynder blæseren, når afladningen eller ledelyset er tændt. Blæseren kan også starte, selvom flashen ikke afgives, afhængigt af den indvendig temperatur i flashen.
 • Når blæseren går i stykker, bliver antallet af kontinuerlige afladninger () det samme, som når blæseren stoppes, og det er uafhængigt af P.Fn-07-indstillingen.

P.Fn-08: LEDELYS (lysstyrke, farve) (Ledelys (lysstyrke, farve))

Du kan indstille ledelysets farve og lysstyrke.

Brug joysticket til at vælge LAMPE-lysstyrke eller LAMPE-farve. Drej Vælg drejeknap for at vælge din ønskede indstilling, og skub derefter joysticket lodret.

(1) Valgt markørposition

(2) Standardindikator

 • LAMPE-lysstyrke: Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille lysstyrken for ledelyset.
 • LAMPE-farve: Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille farvetemperaturen for ledelyset.

Bemærk

 • Du kan enten skub joysticket til venstre eller højre, når ledelyset er tændt, eller dreje Vælg drejeknap og skubbe joysticket lodret for at ændre lysstyrken og farvetemperaturen.

P.Fn-09: LEDELYS (tændingstid) (Ledelys (tændingstid))

Du kan indstille, hvor lang tid ledelyset skal være tændt.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: Ubegrænset