Indstillinger, der kan ændres med brugerdefinerede funktioner

C.Fn-00: Afstand vises i (Afstand vises i)

Du kan vælge meter eller fod til Afstand vises i på LCD-panelet.

 • 0: m (Meter (m))
 • 1: ft (Fod (ft))

Bemærk

 • Hvis den effektive flashrækkevidde overskrider 18 m, ændres højre ende af den effektive flashrækkevidde på LCD-panelet til Højre ende.

C.Fn-01: Autosluk (Autosluk)

Hvis Speedlite ikke betjenes i ca. 90 sekunder, slukkes der automatisk for strømmen for at spare energi. Du kan deaktivere denne funktion.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Bemærk

 • Under afsenderflashfotografering () ved trådløs optagelse med radiotransmission eller under linked shooting (), er tiden, indtil autosluk aktiveres, ca. 5 min.

C.Fn-02: Ledelys (Ledelys)

 • 0: Knap til visning af dybdeskarphed (Aktivér: Knap til visning af dybdeskarphed)

  Tryk på knappen til visning af dybdeskarphed på kameraet for at affyre ledelyset.

 • 1: Lampe for flash klar/testflashknap (Aktivér: Testflashknap)

  Tryk på testflashknappen på Speedlite for at affyre ledelyset.

 • 2: Udløs med begge knapper (Aktiveret med begge knapper)

  Tryk på knappen til visning af dybdeskarphed på kameraet eller på testflashknappen på Speedlite for at affyre ledelyset.

 • 3: OFF (Deaktiveret)

  Deaktiverer ledelyset.

C.Fn-03: FEB auto annuller (FEB auto annuller)

Du kan angive, om FEB skal annulleres automatisk, når der er taget tre billeder med FEB.

 • 0: ON (Aktiveret)
 • 1: OFF (Deaktiveret)

C.Fn-04: FEB-sekvens (FEB-sekvens)

Du kan ændre FEB-optagelsesrækkefølgen. 0: Standardeksponering, –: Reduceret eksponering (mørkere) og +: Højere eksponering (lysere).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: AF-hjælpelys aktivt (AF-hjælpelys aktivt)

 • 0: ON (Aktiveret)
 • 1: OFF (Deaktiveret)

  Dette deaktiverer afgivelsen af AF-hjælpelyset fra Speedlite.

Bemærk

 • Det flashmærke, der vises med C.Fn-08 indstillet, ændres alt efter P.Fn-01-indstillingen ().

C.Fn-10: Timer til autosluk af modtager (Timer til autosluk af modtager)

Når der er indstillet som en trådløs modtagerenhed med radiotransmission/optisk transmission, kan den tid, der går før autosluk træder i kraft, ændres. Når modtagerenheden skifter til autosluk-metoden, vises Autosluk på LCD-panelet. Indstil denne funktion for hver modtagerenhed.

 • 0: 60 min (60 minutter)
 • 1: 10 min (10 minutter)

C.Fn-11: Annuller autosluk af modtager (Annuller autosluk af modtager)

Når du med trådløs fotografering med radiotransmission/optisk transmission trykker på testflashknappen på afsenderenheden, kan du aktivere de modtagerenheder, der er i statussen for automatisk slukning.

Du kan ændre den tid, der går, før modtagerenheder i autosluktilstand accepterer denne funktion. Indstil denne funktion for hver modtagerenhed.

 • 0: 8 h (inden for 8 timer)
 • 1: 1 h (inden for 1 time)

C.Fn-12: Flash oplades eksternt (Flashenhed oplades eksternt)

 • 0: Flashenhed og ekstern opladning (Flashenhed oplades eksternt)

  Oplader både intern og ekstern strømkilde.

 • 1: Ekstern strømkilde (kun ekstern strømkilde)

  Den interne strømkilde er nødvendig for at betjene Speedlite. Ved at bruge en ekstern strømkilde til opladning til affyringen af Speedlite kan du minimere afladningen af den interne strømkilde.

C.Fn-13: Indstilling af flasheksponeringskompensation (indstilling af flasheksponeringskompensation)

 • 0: Knap + drejeknap (knap + drejeknap)
 • 1: Vælger (direkte indstilling med drejeknap)

  Du kan dreje Vælg drejeknap direkte for at indstille mængde af flasheksponeringskompensation og flashoutputtet uden at vælge Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

C.Fn-18: LEDELYS (Ledelys er tændt)

Du kan vælge, hvordan du vil tænde ledelyset.

 • 0: LAMPE (knap)
 • 1: Tryk kort to gange på udløserknappen. (tryk kort to gange på udløserknappen)

Bemærk

 • LAMPE-knappen er gyldig, også selvom den er indstillet til 1.
 • Selvom “Makro: fokuseringslys tændt” vises i kameraets menuskærm, er den indstilling, der kan angives, “Ledelys er tændt”.
 • Når flashen bruges sammen med EOS D60 eller EOS D30, fungerer den ikke korrekt, også selvom du kort trykker på gange efter knappen på udløserknappen. Tænd/sluk lampen med LAMPE-knappen.

C.Fn-21: Lysfordeling (Lysfordeling)

Du kan ændre egenskaberne for lysfordelingen (flashdækningen) for flashen i forhold til optagelsesvinklen, når flashdækningen er indstillet til A (automatisk indstilling).

 • 0: Standard (Standard)

  Den optimale flashdækning for optagesynsvinklen indstilles automatisk.

 • 1: Prioritet af ledetal (Prioritet af ledetal)

  Selvom udkanten af billedet er lidt mørkere end i indstillingen 0, er dette effektivt, hvis du vil prioritere flashoutput. Flashdækningen indstilles automatisk til en lidt mere telefoto-agtig indstilling end den faktiske optagesynsvinkel. Displayet skifter til Prioritet af ledetal.

 • 2: Lysfordelingsprioritet (Lysfordelingsprioritet)

  Selvom den mulige flashoptagelsesafstand bliver lidt kortere end 0-indstillingen, er dette effektivt, hvis du vil minimere lysforringelsen i udkanten af billedet. Flashdækningen indstilles automatisk til en lidt bredere position end den faktiske optagelsessynsvinkel. Displayet skifter til Lysfordelingsprioritet.

C.Fn-22: LCD-panelbelysning (Belysning af LCD-panel)

LCD-panelet lyser, når en knap eller drejeknap betjenes. Du kan ændre belysningsindstillingen.

 • 0: 12 sec (Belysninger for 12 sek.)
 • 1: OFF (Deaktiver panelbelysning)
 • 2: ON (Belysningen altid tændt)

C.Fn-23: Bekræftelse af opladning for modtager (Bekræftelse af opladning for modtager)

Når modtagerenheden er fuldt opladet under trådløs flashfotografering, blinker AF-hjælpelyskilden på modtagerenheden. Du kan deaktivere denne blinkning. Indstil denne funktion for hver modtagerenhed.

 • 0: AF-hjælpelys aktivt og lampe for flash klar = (AF-hjælpelys, Genopladning-lampe)
 • 1: Opladningsindikator (Genopladning-lampe)