Automatisk flashfotografering 1 flashmodtager

Dette afsnit beskriver grundlæggende fuldautomatisk trådløs optagelse, når du bruger en EL-1 monteret på kameraet (afsender) og en EL-1 angivet som en modtagerenhed.

 1. Indstil afsenderenheden.

  • Angiv EL-1 monteret på “Afsenderenhed” ().
  • Du kan også bruge enhed, der er forsynet med en afsenderfunktion til trådløs radiotransmission som en afsenderenhed.
 2. Indstil modtagerenheden.

  • Indstil EL-1 til at blive styret trådløst fra afsenderen som modtagerenheden ().
  • Du kan også benytte andre Speedlites i EX-serien, der er udstyret med en trådløs modtagerfunktion med radiotransmission.
 3. Kontrollér kanalen og ID'et.

  • Hvis overførselskanalerne og ID'erne på afsender- og modtagerenheden er forskellige, skal du angive de samme indstillinger for dem .
 4. Placer kameraet og flashen.

 5. Brug joysticket på afsenderen for at vælge METODE.

 6. Indstil flashmetoden til ETTL.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg ETTL, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Modtagerenheden indstilles automatisk til ETTL under optagelsen og styres af afsenderenheden.
  • Kontrollér, at affyringsgruppen er indstillet til ALLE.
 7. Kontrollér statussen for transmission og opladning.

  • Kontrollér, at LINK-lampen lyser grønt.
  • Når modtagerflashen er klar, blinker AF-hjælpelyskilden ca. 1 gang i sekundet.
  • Når afsenderenheden er indstillet til P.Fn-06-0 (), afgives afsenderenhedens biptone, når genopladningen af alle flashenheder er fuldført.
  • Kontrollér, at ikonet Modtageropladning er fuldført (1) lyser på afsender-/modtagerenhedens LCD-panel (OPLADNING vises ikke).
  • Se Om belysningen af LCD-panelet for at få oplysninger om afsenderens LCD-panelbelysning.
  • Kontrollér, at lampen for flash klar på afsenderenheden er tændt.
 8. Kontroller funktionen.

  • Tryk på testflashknappen på afsenderenheden.
  • Speedlite affyres. Hvis den ikke affyres, skal du kontrollere, at den er placeret inden for transmissionsrækkevidden ().
 9. Tag billedet.

  • Indstil kameraet, og tag billedet som ved en normal flashoptagelse.

Forsigtig

 • Når LINK-lampen er slukket, er radiotransmission ikke mulig. Kontrollér transmissionskanalerne og de trådløse radio-ID'er på afsender- og modtagerenheden igen. Hvis du ikke kan oprette forbindelse med de samme indstillinger, skal du slukke og tænde for afsender- og modtagerenheden igen.

Bemærk

 • Flashdækningen af afsender- og modtagerenheden er indstillet til 24 mm. Du kan også indstille flashdækningen manuelt.
 • Den kan også affyre flash på afsenderen ().
 • Du kan trykke på dybdeskarphedsknappen på kameraet for at affyre ledelyset ().
 • Når den er indstillet som afsenderenhed, er den tid, der går, inden autosluk træder i kraft, ca. 5 minutter.
 • Hvis modtagerenhedens autosluk træder i kraft, skal du trykke på testflash-knappen på afsenderenheden for at tænde for modtagerenheden.
 • Du kan ikke bruge testflash-funktionen, når du betjener flashtiden osv. på kameraet.
 • Du kan ændre tiden, indtil modtagerenhedens autosluk træder i kraft (C.Fn-10).
 • Du kan give mulighed for, at der afgives en biptone, når genopladningen af alle flashenhederne (afsender-/modtagerenheder) er fuldført (P.Fn-06).
 • Du kan deaktivere blinkningen af AF-hjælplyskilden, når modtagerenheden er fuldt opladt (C.Fn-23).

Om belysningen af LCD-panelet

Under trådløs optagelse med radiotransmission vil lyset på afsenderens displaypanel enten være tændt eller slukket, alt efter statussen på afsenderen og modtageren (flashgruppe).

Afsenderenhedens LCD-panelbelysning lyser, når afsender- eller modtagerenhederne ikke er fuldt opladet. Når afsenderenheden og modtagerenhederne er fuldt opladet, slås LCD-panelbelysningen fra efter ca. 12 sek.

Når afsenderenheden oplades, og modtagerenheden går i gang, mens du tager billeder, bliver masterenhedens LCD-panel belyst igen.

Forsigtig

 • Hvis afsenderenheden eller en af modtagerenhederne (affyringsgruppe) ikke er fuldt opladet, vises OPLADNING på afsenderenhedens LCD-panel. Kontrollér, at OPLADNING ikke vises på LCD-panelet, og tag et billede.

Fotografering med flere flash ved hjælp af trådløse funktioner

Da følgende funktioner, der er indstillet på afsenderenheden, automatisk indstilles på modtagerenheder med dette trådløse system, behøver du ikke betjene modtagerenhed/-enhederne. Du kan derfor udføre trådløs flashfotografering på samme måde som normal flashfotografering.

Bemærk

 • Du kan også direkte betjene modtagerenheden, så du individuelt indstiller flasheksponeringskompensation og flashdækning på hver modtagerenhed.
 • Hvis afsenderen er indstillet til EL-1, er muligt at tage fotos med trådløs langsom synkronisering med radiotransmission med en 600EXII-RT, 600EX-RT eller 430EXIII-RT angivet som modtagere.

Om afsenderenhed(er)

Du kan angive to eller flere afsenderenheder. Når du bruger flere kameraer, hvorpå der er monteret afsendere, kan du skifte kameraer i trådløs stroboskopisk optagelse ved hjælp af den samme belysning (modtagere).

Når der bruges to eller flere afsenderenheder, vises UNDERAFSENDER på LCD-panelet.

Forsigtig

 • Når LINK-lampen slukkes, eller Afsender er ikke tilsluttet trådløst vises på LCD-panelet, betyder det, at enheden endnu ikke er tilsluttet. Når du har kontrolleret overførselskanalen og det trådløse radio-id, skal du slukke for hver enkelt modtagerenhed og tænde for den igen.
 • Begræns det samlede antal afsendere og modtagere under trådløs optagelse med radiotransmission til 16 enheder.

Bemærk

 • Du kan optage, også når afsenderenheden er i underafsendertilstanden.