Indstillinger for trådløse forbindelse for radiotransmission

E-TTL II / E-TTL Under trådløs optagelse med radiotransmission med autoflash-fotografering skal du bruge følgende trin for at indstille afsender og modtager.

Afsenderindstillinger

 1. Vælg Indstilling af trådløs optagelse/Linked Shooting med joysticket.

 2. Indstil til Trådløs radiotransmissionAFSENDER.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg Trådløs radiotransmissionAFSENDER, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Vælg affyringsmetode.

  • Skub joysticket lodret.
  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge element (1), og skub derefter joysticket lodret.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge blandt ALLE A:B A:B C, og skub derefter joysticket lodret.

Modtagerindstillinger

 1. Indstil til Trådløs radiotransmissionMODTAGER.

  • Betjen og indstil den flash, du vil indstille som modtagerenhed.
  • Vælg Trådløs radiotransmissionMODTAGER på samme måde for indstilling af afsenderenheden.

Forsigtig

 • Hvis du vil foretage normal flashoptagelse, skal du vælge TRÅDLØS FRA for at rydde indstillingen for trådløs forbindelse (afsender/modtager).

Indstilling af overførselskanal/trådløst radio-id

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille overførselskanalen og det trådløse radio-id på afsenderenheden. Indstil den samme kanal og det samme id på både afsender- og modtagerenheden. Få oplysninger om proceduren for modtagerbetjening ved at se i instruktionsmanualen til den Speedlite, der er udstyret med trådløs modtagerfunktion med radiotransmission.

Forsigtig

 • Ved etablering af flere trådløse flash med radiotransmission på et sted kan der forekomme interferens mellem flashsystemerne, også selvom flashene er indstillet til forskellige overførselskanaler. Angiv et forskelligt trådløst radio-id for hver enkelt kanal.
 1. Skub joysticket lodret.

 2. Vælg et element (1).

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et kanalelement, og skub derefter joysticket lodret.
 3. Indstil en overførselskanal.

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge AUTO eller kanal 1 til 15, og skub derefter joysticket lodret.
 4. Vælg et element (2).

  • Vælg det id- element, der bruger den samme handling som indstillingen af overførselskanalen, og skub derefter joysticket lodret.
 5. Angiv det trådløse radio-id.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge positionen (ciffer), og skub derefter joysticket lodret.
  • Skub joysticket op eller ned, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et tal fra 0 til 9, og skub derefter joysticket lodret.
  • Indstil et 4-cifret tal med den samme procedure, og vælg OK.
  • Når der er etableret transmission mellem afsender- og modtagerenheden, lyser lampen LINK grønt.

Scanning og indstilling af overførselskanaler for afsenderenheden

Du kan scanne radiomodtagelsesstatus og indstille afsenderenhedens overførselskanal automatisk eller manuelt. Når kanalen er indstillet til “AUTO”, nulstilles den kanal, der har det bedste modtagelsessignal, automatisk. Når kanalen indstilles manuelt, kan du nulstille overførselskanalen igen, idet du refererer til scanningsresultaterne.

 • Scanning, mens “AUTO” er indstillet

  1. Tryk på UNDERMENU knappen.

  2. Udfør scanningen.

   • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg SCAN, og tryk derefter joysticket lodret.
   • Vælg OK.
   • Når scanningen er udført, nulstilles den kanal, der har det bedste modtagelsessignal.
 • Der indstilles en kanal mellem kanal 1 og 15

  1. Tryk på UNDERMENU knappen.

  2. Udfør scanningen.

   • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg SCAN, og tryk derefter joysticket lodret.
   • Vælg OK.
   • Scanningen udføres, og modtagelsesstatussen vises i et diagram.
   • Jo højere spids på kanalen i diagrammet, desto bedre er radiomodtagelsen.

  3. Indstil kanalen.

   • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge mellem kanal 1 til 15.
   • Tryk joystick lodret for at indstille kanalen.

LINK Indikator på lys og forbindelse

Du kan kontrollere transmissionsstatussen ved at se lysstatussen for LINK-lyset eller ikonet på LCD-panelet.

Status Beskrivelse Handling
Tændt Transmission OK
Fra Ikke tilsluttet Kontrol af kanalen og id'et
Fra For mange enheder Indstil det samlede antal afsender- og modtagerenheder til 16 eller mindre.
Blinker Fejl Slå afsender- og modtagerenheden til og fra igen.
Tændt Transmission OK*1
Tændt Transmission OK*2

1: Når afsendersiden er forbundet til underafsenderen

2: Når afsendersiden er forbundet til kontinuerlig optagelse

Display Beskrivelse Handling
Trådløs tilslutning for afsender / Trådløs tilslutning for modtager Transmission OK
Afsender er ikke tilsluttet trådløst / Modtager er ikke tilsluttet trådløst Ikke tilsluttet Kontrol af kanalen og id'et
Fejl ved trådløs tilslutning for afsenderenheden / Fejl ved trådløs tilslutning for modtagerenhed For mange enheder Indstil det samlede antal afsender- og modtagerenheder til 16 eller mindre.
Fejl Slå afsender- og modtagerenheden til og fra igen.
UNDERAFSENDER Transmission OK*1

1: Når afsendersiden er forbundet til underafsenderen

Forsigtig

 • Hvis overførselskanalerne på afsender- og modtagerenheden er forskellige, affyres modtagerenheden ikke. Indstil begge til samme tal, eller indstil begge til “AUTO”.
 • Hvis de trådløse radio-id'er på afsender- og modtagerenheden er forskellige, affyres modtagerenheden ikke. Indstil til det samme nummer.

Flashudladning for afsenderenhed(er) TIL/FRA

Du kan angive, hvorvidt afsenderenheden skal affyres som en trådløs flash, der styrer modtagerenheden. Når affyring af afsenderflashen er aktiveret, affyres flashen som udladningsgruppe A.

 1. Skub joysticket lodret.

 2. Vælg et element i (1).

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et element, og skub joysticket lodret.
 3. Indstil flashudladning for afsender.

  • Drej Vælg drejeknap for at vælge afsenderflashudladning TIL/FRA, og skub derefter joysticket lodret.
   • Afsenderflashudladning TIL: Afsenderflashudladning TIL
   • Afsenderflashudladning FRA: Afsenderflashudladning FRA

Hukommelsesfunktion

Du kan gemme indstillingerne for trådløse forbindelse på afsender- og modtagerenheden og gendanne indstillingerne på et senere tidspunkt. Betjen hver enkelt afsender- eller modtagerenhed individuelt for at gemme eller genkalde dens indstillinger.

 1. Tryk på UNDERMENU knappen.

 2. Vælg HUKOMMELSE.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg HUKOMMELSE, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Gem eller indlæs indstillingerne.

  Gem

  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge GEM, og skub derefter joysticket lodret.
  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge OK, og skub derefter joysticket lodret.
  • Indstillingerne gemmes (lagres i hukommelsen).

  Indlæs

  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge INDLÆS, og skub derefter joysticket lodret.
  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge OK, og skub derefter joysticket lodret.
  • De gemte indstillinger anvendes.