Automatické fotografovanie s bleskom s 1 prijímacím bleskom

Táto časť opisuje základné plnoautomatické bezdrôtové snímanie s bleskom EL-1 nasadeným na fotoaparát (vysielacia jednotka) a bleskom EL-1 nastaveným ako prijímacia jednotka.

 1. Nastavte vysielaciu jednotku.

  • Nastavte blesk EL-1 nasadený na fotoaparát ako „Vysielaciu jednotku“ ().
  • Zariadenia vybavené funkciou vysielača bezdrôtového optického prenosu možno použiť aj ako vysielaciu jednotku.
 2. Nastavte prijímaciu jednotku.

  • Nastavte blesk EL-1 tak, aby bol bezdrôtovo ovládaný z vysielacej jednotky ako prijímacia jednotka ().
  • Môžete použiť aj iné blesky Speedlite radu EX, ktoré sú vybavené funkciou bezdrôtového prijímača s optickým prenosom.
  • Ako skupinu spustenia (1) môžete nastaviť ľubovoľnú jednotku A, B alebo C.
 3. Skontrolujte kanál.

  • Ak sa komunikačné kanály vysielacej a prijímacej jednotky líšia, nastavte ich na rovnaký kanál ().
 4. Umiestnite fotoaparát a blesk.

 5. Pomocou joysticku na vysielači vyberte možnosť MODE.

 6. Nastavte režim blesku na možnosť ETTL.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku ETTL, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Prijímacia jednotka sa počas snímania automaticky nastaví na možnosť ETTL prostredníctvom ovládania z vysielacej jednotky.
  • Skontrolujte, či je ovládanie skupín spustenia nastavené na možnosť ALL.
 7. Skontrolujte, či je blesk pripravený.

  • Keď je prijímací blesk pripravený, žiarič pomocného lúča AF bliká približne v 1-sekundových intervaloch.
  • Skontrolujte, či svieti indikátor pripravenosti blesku na vysielacej jednotke.
 8. Skontrolujte funkciu.

  • Stlačte testovacie tlačidlo blesku na vysielacej jednotke.
  • Blesk Speedlite sa spustí. Ak sa neaktivuje, skontrolujte, či je umiestnený v prenosovom dosahu ().
 9. Nasnímajte obrázok.

  • Rovnakým spôsobom ako pri bežnom snímaní s bleskom nastavte fotoaparát a nasnímajte obrázok.

Upozornenie

 • Ak sa v blízkosti prijímacej jednotky nachádza žiarivkové svetlo alebo monitor počítača, prítomnosť tohto zdroja svetla môže spôsobiť poruchu prijímacej jednotky a jej neúmyselnú aktiváciu.
 • Počas bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu, aj keď vysielacia a prijímacia jednotka (skupina spustenia) nie sú úplne nabité, sa na paneli LCD vysielacej jednotky nezobrazí ikona CHARGE, ako je to v prípade bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu (s vypnutým spustením blesku na vysielacej jednotke). Taktiež neexistuje žiadna funkcia na rozsvietenie alebo vypnutie panela LCD vysielacej jednotky podľa stavu nabitia vysielacej jednotky a prijímacích jednotiek.
 • Keď je na vysielacej jednotke nastavená možnosť P.Fn-06-0 (), zaznie zvuková signalizácia, keď je vysielacia jednotka úplne nabitá (Táto zvuková signalizácia neznamená, že sa dokončilo nabíjanie všetkých zábleskových jednotiek, ako je to v prípade bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu).

Poznámka

 • Zábleskové pokrytie vysielacej a prijímacej jednotky je nastavené na možnosť 24 mm. Pokrytie blesku môžete nastaviť aj manuálne.
 • Môže tiež aktivovať blesk na vysielacej jednotke ().
 • Pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte môžete aktivovať modelovací blesk ().
 • Ak sa aktivuje automatické vypnutie prijímacej jednotky, znova ju zapnite stlačením testovacieho tlačidla blesku na vysielacej jednotke.
 • Testovací blesk nie je možné použiť, keď na konci určenom do fotoaparátu používate časovač blesku atď.
 • Môžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia prijímacej jednotky (C.Fn-10).
 • Môžete vypnúť blikanie žiariča pomocného lúča AF, keď je prijímacia jednotka úplne nabitá (C.Fn-23).

Snímanie s automatickým bleskom pomocou viacerých prijímacích jednotiek

Keď potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete jednoduchšie dosiahnuť správne osvetlenie, môžete zvýšiť počet prijímacích jednotiek a aktivovať ich ako jeden blesk.

Pridajte prijímaciu jednotku a postupujte podľa rovnakého postupu, aký je uvedený v časti „Automatické fotografovanie s bleskom s 1 prijímacím bleskom“ (). Ako skupinu spustenia môžete použiť ľubovoľnú skupinu A, B alebo C.

Keď zvýšite počet prijímacích jednotiek alebo nastavíte spustenie blesku vysielacej jednotky na možnosť ON, vykoná sa automatická kontrola na zaistenie spustenia všetkých bleskov s rovnakým výkonom a dosiahnutie štandardnej expozície pomocou celkového výkonu všetkých bleskov.

Snímanie s viacerými bleskami s použitím bezdrôtových funkcií

Keďže sa nasledujúce funkcie nastavené na vysielacej jednotke automaticky nastavia aj na prijímacích jednotkách s bezdrôtovým systémom, nemusíte s prijímacími jednotkami manipulovať. Preto môžete fotografovať s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu rovnako ako s normálnym bleskom.

Upozornenie

 • Frekvenciu zábleskov pri použití stroboskopického blesku pri bezdrôtovom snímaní pomocou optického prenosu možno nastaviť na 1 Hz199 Hz (nastavenia od 250 Hz do 500 Hz nie sú dostupné).

Poznámka

 • Môžete tiež priamo použiť ovládacie prvky prijímacej jednotky a samostatne nastaviť kompenzáciu expozície blesku a zábleskové pokrytie na každej prijímacej jednotke.

Informácie o vysielacích jednotkách

Môžete označiť dve alebo viac vysielacích jednotiek. Keď používate viacero fotoaparátov s nasadenými vysielacími jednotkami, môžete prepínať fotoaparáty v bezdrôtovom stroboskopickom snímaní používajúcom rovnaké osvetlenie (prijímacie jednotky).