FEB (Stupňovanie expozície blesku)

Môžete nasnímať tri obrázky s automatickou zmenou výkonu blesku. Táto funkcia sa nazýva FEB (stupňovanie expozície blesku). Nastaviteľný rozsah je maximálne ±3 stupne v krokoch po 1/3 stupňa.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku.

 2. Zatlačením joysticku nadol vyberte možnosť FEB (stupňovanie expozície blesku).

 3. Nastavte požadovanú úroveň funkcie FEB (stupňovanie expozície blesku).

  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte požadovanú úroveň funkcie FEB (stupňovanie expozície blesku) a potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Hodnota „0.3“ označuje 1/3 stupňa a „0.7“ označuje 2/3 stupňa.
  • Keď túto funkciu používate spolu s kompenzáciou expozície blesku, snímanie s funkciou FEB (stupňovanie expozície blesku) sa vykoná na základe nastavenej hodnoty kompenzácie expozície blesku. Keď rozsah funkcie FEB (stupňovanie expozície blesku) prekračuje ±3 stupne, hranica korekcie úrovne expozície blesku sa zobrazí ako Ľavý okraj alebo Prvá hranica.
  • Po zmene hodnoty sa zmenená hodnota nastaví, aj keď zatlačíte joystick nahor a nadol.
  • Po zmene hodnoty sa zmenená hodnota nenastaví, ak je stlačené tlačidlo Zrušiť.

Poznámka

 • Po nasnímaní troch obrázkov sa FEB (stupňovanie expozície blesku) automaticky zruší.
 • Pred snímaním s FEB (stupňovanie expozície blesku) sa odporúča nastaviť režim priebehu snímania fotoaparátu na snímanie jedného záberu a skontrolovať, či je blesk nabitý. Keď je režim priebehu snímania nastavený na sériové snímanie, snímanie sa automaticky zastaví po troch sériových snímkach.
 • Funkciu FEB (stupňovanie expozície blesku) môžete použiť spolu s kompenzáciou expozície blesku alebo uzamknutím FE.
 • Ak sa korekcia expozície fotoaparátu nastavuje s krokom 1/2 stupňa, aj kompenzácia expozície blesku sa bude nastavovať až o ±3 stupne s krokom 1/2 stupňa.
 • Môžete nastaviť, aby FEB (stupňovanie expozície blesku) zostalo aktívne aj po nasnímaní troch snímok (C.Fn-03).
 • Môžete zmeniť postupnosť snímania so stupňovaním expozície blesku FEB (C.Fn-04).