Stroboskopický blesk

Keď použijete stroboskopický blesk s nízkou rýchlosťou uzávierky, môžete v rámci jedného obrázku nasnímať niekoľko po sebe nasledujúcich pohybov, podobne ako pri sekvenčných obrázkoch.

Pri stroboskopickom blesku môžete nastaviť výkon blesku, počet zábleskov a frekvenciu zábleskov (počet zábleskov za sekundu = Hz). Informácie o maximálnom počte súvislých zábleskov nájdete v časti „Maximálny počet súvislých zábleskov“.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť MULTI.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku MULTI, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Zatlačením joysticku do zvislej polohy vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte buď frekvenciu zábleskov (1), počet zábleskov (2) alebo výkon blesku (3), potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 4. Nastavte požadovanú hodnotu.

  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte požadovanú hodnotu, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zopakujte krok 3 a 4 a nastavte výkon blesku, počet zábleskov a výkon blesku.

Ako určiť rýchlosť uzávierky

Aby ste zaistili, že pri stroboskopickom blesku zostane uzávierka otvorená až do ukončenia súvislých zábleskov, nastavte rýchlosť uzávierky na fotoaparáte pomocou nasledujúcej rovnice.

Počet zábleskov ÷ frekvencia zábleskov = rýchlosť uzávierky

Ak je počet zábleskov nastavený napríklad na 10 (zábleskov) a frekvencia zábleskov na 5 (Hz), nastavte rýchlosť uzávierky na 2 sekundy alebo dlhšie.

Upozornenie

 • Aby sa hlava blesku neznehodnotila alebo nepoškodila následkom prehriatia, nastavte opakované snímanie so stroboskopickým bleskom maximálne na 30 zábleskov. Po nasnímaní 30 obrázkov počkajte minimálne 10 minút.
 • Ak opakovane snímate viac než 30 krát, aktivuje sa bezpečnostná funkcia a dôjde k obmedzeniu spustenia blesku. V takomto prípade nepoužívajte blesk aspoň 50 minút.

Poznámka

 • Pri použití stroboskopického blesku je tento najúčinnejší pri kombinácii objektu s vysokým odrazom a tmavého pozadia.
 • Odporúčame použiť statív a diaľkovú spúšť.
 • Nie je možné nastaviť výkon blesku 1/1 ani 1/2.
 • Stroboskopický blesk môže použiť, aj keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na možnosť bulb (Režim Bulb) (snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb)).
 • Keď sa počet zábleskov zobrazuje ako „----“, záblesky sa aktivujú nepretržite, kým sa nezatvorí uzávierka alebo nevybije energia blesku. Hodnota Maximálny počet súvislých zábleskov je uvedená v tabuľke na nasledujúcej strane.
 • Synchronizácia s krátkymi časmi () nie je dostupná pri používaní stroboskopického blesku.

Maximálny počet súvislých zábleskov

Keď sa počet zábleskov zobrazuje ako „----“ (zobrazenie pruhov), maximálny počet zábleskov zodpovedá údajom uvedeným v nasledujúcich tabuľkách.

Výkon blesku / Hz 1 2 3 4 5 6–7 8 – 9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Výkon blesku / Hz 10 11 12 – 14 15 – 19 20 – 50 60 – 199 250 – 500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100