Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s nastavením pomeru výkonu blesku

Táto časť opisuje snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami pomocou manuálneho blesku. Môžete nastaviť výkon blesku v 1/3-krokoch na snímanie v rozsahu od plného výkonu (1/1) po 1/8192 výkonu pre každú skupinu spustenia. Všetky parametre nastavte na vysielacej jednotke.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť M.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku M, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 4. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 5. Nastavte skupinu spustenia.

  • Potlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte spôsob použitia blesku z nasledujúcich možností. Môžete použiť snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s pridanými skupinami spustenia A, B a C.

   • Všetky prijímacie jednotky majú rovnaký výkon blesku: ALL
   • Nastavenie pomeru výkonu bleskov pre skupiny spustenia A a B:A:B
   • Nastavenie pomeru výkonu bleskov pre skupiny spustenia A, B a C: A:B:C
 6. Vyberte skupinu spustenia.

  • Ak ste v kroku 2 vybrali možnosť A:B alebo A:B:C, zatlačením joysticku do zvislej polohy a následným zatlačením joysticku nahor a nadol, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte skupinu na nastavenie výkonu blesku.
 7. Nastavte výkon blesku.

  • Potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte výkon blesku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zopakujte kroky 3 a 4 a nastavte výkon blesku všetkých skupín.
 8. Nasnímajte obrázok.

  • Každá skupina sa spustí s nastaveným výkonom blesku.

Upozornenie

 • Keď je nastavená synchronizácia s krátkymi časmi alebo bezdrôtový optický prenos, rozsah nastavenia bude 1/1 až 1/128.
 • Keď sa ako prijímač používa iný blesk ako EL-1 alebo ak je nastavená nízka úroveň spustenia blesku, na strane prijímača sa nemusí zobraziť správna úroveň spustenia.

Poznámka

 • Keď je nastavená možnosť ALL, ako skupinu spustenia pre prijímacie jednotky nastavte skupinu A, B alebo C. Ak blesk nastavíte ako skupinu D alebo E, neaktivuje sa.
 • Ak chcete aktivovať viac prijímacích jednotiek s rovnakým výkonom blesku, v kroku 2 nastavte možnosť ALL.