Synchronizácia na druhú lamelu

Pomocou snímania s nízkou rýchlosťou uzávierky a synchronizáciou na druhú lamelu dokážete prirodzeným spôsobom zachytiť trajektóriu zdrojov svetla pohybujúceho sa objektu, napríklad svetiel automobilu. Blesk sa aktivuje tesne pred dokončení expozície (zatvorením uzávierky).

  1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

  2. V položke (1) vyberte požadovanú položku.

    • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  3. Vyberte možnosť Synchronizácia na druhú lamelu.

    • Zatlačte joystick doľava alebo doprava, otočením voliča Výberový volič vyberte položku Synchronizácia na druhú lamelu, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

Poznámka

  • Synchronizácia na druhú lamelu funguje správne, keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na možnosť Režim Bulb (snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb)).
  • Keď je režim blesku nastavený na možnosť ETTL, blesk sa aktivuje dvakrát. Prvý záblesk predstavuje predzáblesk na určenie výkonu blesku. Nejde o poruchu.
  • Ak sa chcete vrátiť znova na normálny blesk, v kroku 3 vyberte položku Synchronizácia na prvú lamelu (synchronizácia na prvú lamelu) (po nastavení sa na obrazovke nezobrazuje Synchronizácia na prvú lamelu).