Blixtexponeringsvariation

Du kan ta tre bilder medan blixtutmatningen ändras automatiskt. Den här funktionen kallas för blixtexponeringsvariation (FEB). Inställningsintervallet är ±3 steg, i ökningar om 1/3 steg.

 1. Välj Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken.

 2. Tryck joysticken nedåt för att välja FEB.

 3. Ställ in FEB-nivån.

  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att ställa in FEB-nivån. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • ”0.3” indikerar 1/3 steg och ”0.7” indikerar 2/3 steg.
  • När FEB används tillsammans med blixtexponeringskompensation baseras bildtagningen på det angivna värdet för blixtexponeringskompensationen. Vänster ände Eller Höger ände visas vid varje slut av indikatorn om exponeringsnivå för blixt överstiger ±3 steg.
  • När du har ställt in ett nytt värde ändras det inte om du trycker joysticken vertikalt.
  • Efter att värdet har ändrats ställs det ändrade värdet inte in om du trycker på knappen Ångra.

Obs!

 • FEB avbryts automatiskt efter att de tre bilderna har tagits.
 • Innan du fotograferar med FEB bör du överväga att ställa in kamerans matningsmetod till enbild och se till att blixtarnas laddning är slutförd. Med matningsmetoden serietagning stoppas fotograferingen automatiskt efter tre på varandra följande bilder.
 • FEB kan användas tillsammans med blixtexponeringskompensation eller FE-lås.
 • När exponeringskompensationen är satt till ökningar om 1/2 steg ställs blixtexponeringskompensationen in till ett intervall om ±3 steg i ökningar om 1/2 steg.
 • Du kan inaktivera automatisk avbrytning av FEB efter tre bilder i C.Fn-03.
 • Du kan ändra FEB-fotograferingssekvensen (C.Fn-04).